Khởi nghiệp

Khởi nghiệp

Khởi nghiệp, Bí quyết khởi nghiệp, hành trình thành lập doanh nghiệp, kinh nghiệm, kỹ năng giúp bạn khởi nghiệp thành công

Vao hoc

29 Tháng 3 2016
1   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý "Lock" nên được sử dụng ? 3 Sử dụng với tất cả các file hằng ngày trước khi ra về Chỉ những file muốn edit và không cho phép người khác cùng edit Chỉ sử dụng đổi với các file khó có khả năng merge như audio, video hay file có định dạng phức tạp Không có đáp án nào đúng
3   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý "Revision graph" được dùng để? 3 Rà soát cho kiểm thử Thống kê chi tiết về thay đổi của tất cả dòng code trong project Xem tổng quan mức cao của các branch, tag, và tree trong project Không có đáp án nào đúng
22   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Bạn muốn đưa 1 lỗi mới lên hệ thống Mantis. Lỗi mới có một số nội dung giống lỗi đã tồn tại trên Mantis, để đỡ tốn thời gian nhập lại thông tin, bạn có thể tạo 1 lỗi mới có nội dung giống lỗi cũ để chỉnh sửa bằng chức năng nào trên Mantis? 2 Click ID lỗi, chọn nút Copy …trên màn hình view bug đó Click ID lỗi, chọn nút Clone …trên màn hình view bug đó Click ID lỗi, chọn nút Edit, … sau đó chọn Copy …trên màn hình view bug đó Không có đáp án nào đúng
74   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Các tổ hợp phím nào sau đây để comment một dòng, đoạn code trong NetBeans? 14 Ctrl+Shift+C Ctrl + \ Ctrl+Shift+Y Ctrl+/
94   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Câu phát biểu nào không đúng về Index của Oracle? 3 Index của bảng được tạo ra để giúp truy vấn dữ liệu nhanh hơn Dữ liệu đánh index được sắp xếp theo và được gán theo rowid Đánh index giúp giảm thời gian thực hiện các thao tác: search, insert, update, delete Không cần đánh index với các bảng chứa ít dữ liệu
105   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Chỉ ra phương án sai. Để xem trong 1 thư mục, file nào đã bị lock, sử dụng TortoiseSVN, bạn chọn thư mục đó, chọn menu context, rồi? 2 Click [Check for modifications] Click [Get lock] Click [Get Release Lock] Không có đáp án nào đúng
143   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Chức năng chính của Business Process model là…? 4 Mô tả toàn bộ bài toán cần xây dựng Mô tả yêu cầu mà khách hàng gửi sang Mô tả các quy trình nghiệp vụ đã được tin học hóa. Lưu trữ các quy trình nghiệp vụ thực tế của khách hàng mà CBGP khảo sát được.
162   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Có một lỗi chương trình được mô tả như sau:
Combo phường/xã không hiển thị đúng các phường/xã có trong combo Tỉnh/thành phố đã chọn.
Khi đưa lỗi lên Mantis, bạn chọn trọng số lỗi nào sau đây:
1 MAJOR MINOR CRASH CRITICAL
163   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Có một lỗi chương trình được mô tả như sau:
Label "Họ và tên sinh viên" hiển thị không đúng chỉnh tả.
Khi đưa lỗi lên Mantis, bạn chọn trọng số lỗi nào sau đây:
2 MAJOR MINOR CRASH CRITICAL
167   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Công cụ nào để nhóm phát triển tự kiểm tra lỗi an toàn thông tin của mã nguồn? 4 Netbeans Eclipse SQL Navigator Acunetix
185   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Dấu hiệu để nhận biết 1 component "bắt buộc nhập" là …? 3 Label có (*) Label được bôi đỏ A hoặc B A & B
189   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Đâu không phải là phương pháp khảo sát hệ thống thông tin? 4 Phương pháp quan sát Phương pháp thu thập qua biểu mẫu Phương pháp phỏng vấn Phương pháp function point
199   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Đâu là mã tắt để sinh ra đoạn mã sau:
System.out.println ("");?
1 sout stdo st sy
216   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Để cập nhật các thay đổi từ repository về working copy thì cần dùng chức năng gì trong TortoiseSVN? 12 SVN Update Update to revision Switch Delete
217   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Để chạy tiến trình sử dụng ứng dụng nào là phù hợp nhất ? 2
tomcat
wrapper jconsole jprofile
218   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Để chạy web sử dụng ứng dụng nào là phù hợp nhất ? 1 tomcat wrapper jconsole jprofile
226   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Để revert 1 thư mục về phiên bản cũ hơn, sử dụng TortoiseSVN, ta chọn thư mục đó, mở menu context, chọn mục TortoiseSVN > Show log; sau đó cửa sổ Log Messages hiện ra, chọn phiên bản ta cần, mở menu context, chọn mục Revert to this revision. Thao tác như vậy đúng hay sai: 1 Đúng Sai   Không có đáp án nào đúng
227   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Để so sánh 1 file hiện có với phiên bản trước đó của nó, sử dụng TortoiseSVN, ta chọn file đó, mở menu context, rồi? 3 Chọn mục TortoiseSVN > Check modification Chọn mục TortoiseSVN > Show log Chọn mục TortoiseSVN > Diff with previous version Không có đáp án nào đúng
233   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Để xem so với phiên bản thư mục trên máy bạn, trên server đã có thay đổi gì (thêm mới file gì, bởi ai, ai xóa file gì…), sử dụng TortoiseSVN, ta chọn menu context: 1 TortoiseSVN > Check for modifications TortoiseSVN > Update TortoiseSVN > Show Log Không có đáp án nào đúng
234   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Để xóa 1 file, sử dụng TortoiseSVN, bạn chọn file đó, rồi? 3 Mở menu context, chọn mục TortoiseSVN > Remove, sau đó lại chọn thư mục chứa file này trước đó, mở menu context, chọn SVN Commit… Mở menu context, chọn mục TortoiseSVN > Delete, sau đó lại chọn thư mục chứa file này trước đó, mở menu context, chọn SVN Update… Mở menu context, chọn mục TortoiseSVN > Delete, sau đó lại chọn thư mục chứa file này trước đó, mở menu context, chọn SVN Commit… Không có đáp án nào đúng
260   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Đối tượng chúng ta có thể làm giảm lưu lượng mạng khi sử dụng JDBC? 2 Statement PreparedStatement ResultSet CallableStatement
261   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý đối tượng nào sau đây không phải là tác nhân (actor) của một hệ thống? 2 Người trực tiếp thao tác trên hệ thống Người chỉ huy nghe báo cáo từ nhân viên Một hệ thống  nhận thông tin từ hệ thống được khảo sát Một hệ thống truyền thông tin đến hệ thống được khảo sát
307   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Hướng dẫn quản lý lỗi bằng Mantis, những ai có quyền hủy bỏ các lỗi chương trình đã đưa lên hệ thống quản lý lỗi Mantis? 13 CBKT NVPT QTDA QA
356   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Khái niệm "Branches"? 3 Là cách gọi 1 phiên bản mới của Subversion Tạo ra nhiều vấn đề hơn đội dự án, và nên tránh bằng mọi giá Có thể sử dụng để các luồng code khác nhau có thể thực hiện trong cùng thời điểm Không có đáp án nào đúng
374   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Khi thiết kế bảng của CSDL, có cần thiết phải mô tả (comment) đối với từng cột không? 4 Bắt buộc nếu là Oracle Bắt buộc nếu là MySQL Chỉ cần mô tả những cột quan trọng Có, bắt buộc
376   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Khi thiết kế màn hình, thuộc tính nào là bắt buộc đối với textbox & textarea? 1 Max length On Click Khởi tạo Mask
377   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Khi thực hiện đưa các lỗi tài liệu lên hệ thống quản lý lỗi, mức độ của lỗi có thể là? 1 Minor New Crash Không có đáp án nào đúng
410   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Lệnh dùng để cập nhật revision mới nhất? 1 update commit revert refresh
420   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Loại biểu đồ nào dưới đây có thể chuyển sang lược đồ quan hệ? 3 Biểu đồ luồng dữ liệu Biểu đồ phân cấp chức năng Biểu đồ thực thể kết hợp Không có phương án đúng
435   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Lỗi CONFIRMED có thể chuyển thành các trạng thái lỗi nào? 4 CANCELLED, ASSIGNED CANCELLED, ASSIGNED,ACCEPTED CANCELLED, ASSIGNED, NEXT CANCELLED, ASSIGNED,ACCEPTED, NEXT
436   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Lỗi CONFIRMED nếu CBKT xem xét lại lỗi nếu thấy lỗi mình đưa lên là không đúng thì chuyển thành trạng thái lỗi gì? 2 NEXT CANCELLED ASSIGNED ACCEPTED
439   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Lỗi IN PROGRESS là gì? 1 Khi người chịu trách nhiệm nhận lỗi assign về mình và bắt đầu thực hiện sửa lỗi Khi đã đủ thông tin, QTDA hoặc người log lỗi chuyển lỗi cho người chịu trách nhiệm sửa lỗi tương ứng. Lỗi không thể fix được, chấp nhận lỗi trong phần mềm do những lí do khách quan Lỗi không thể fix được trong bản release lần này, lỗi không thuộc phạm vi phát triển của dự án trong giai đoạn hiện tại, chấp nhận lỗi trong phần mềm do những lí do khách quan, sẽ fix trong bản release lần sau.
440   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Lỗi log lên hệ thống để trạng thái gì? 1 NEW NEXT ASSIGNED Không đáp án nào đúng
446   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Lỗi xem xét Souce code (lỗi review code) có các trọng số lỗi (Severity) nào sau đây? 12 MINOR MAJOR CRITICAL MEDIUM
452   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Lớp đối tượng nào sử dụng để gọi Stored Procedures của JDBC? 4 Statement PreparedStatement ResultSet CallableStatement
458   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Lựa chọn Check for modifications trong TortoiseSVN có chức năng gì? 2 Kiểm tra các thay đổi giữa file trên working copy với phiên bản mới nhất của file đó trên repository Kiểm tra các thay đổi trên file ở working copy Kiểm tra các thay đổi phiên bản mới nhất của file đó trên repository và phiên bản cũ hơn của file đó trên repository Show log các thay đổi trên repository
463   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Lược đồ ER giúp chúng ta trong việc:
(Chọn 1 phương án đúng)?
2 Thiết kế hàm Thiết kế CSDL Thiết kế thủ tục Thiết kế Module
468   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Mặc định trong SQL developer phím F10 dùng để? 4 Mở một trang soạn thỏa Sql mới cho kết nối hiện hành Thực thi câu lệnh sql Chạy phân tích câu lệnh sql (explain plan) Tạo một kết nối mới
469   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Mặc định trong SQL navigator 6.5, tổ hợp phím Crtl+M dùng để? 1 Mở một trang soạn thỏa Sql mới cho kết nối hiện hành Thực thi câu lệnh sql Chạy phân tích câu lệnh sql (explain plan) Tạo một kết nối mới
488   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Mô hình phát triển phần mềm tuần tự tuyến tính còn gọi là mô hình gì? 1 Mô hình chu kỳ sống cổ điển Mô hình xoắn ốc Mô hình tăng trưởng Mô hình hỗn độn
496   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Mô tả sự kiện trong tài liệu thiết kế màn hình nhằm mục đích: 3 Chỉ ra các luồng nghiệp vụ có trên màn hình Chỉ ra các thao tác có trên màn hình Chỉ ra các thao tác có trên màn hình cùng với luồng dữ liệu chi tiết Chỉ ra luồng dữ liệu chi tiết
504   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Một component trên màn hình, khiphải bao gồm các thuộc tính nào? 1 Tên control
Loại control
Bắt buộc              
Độ dài tối đa cho phép
ReadOnly           
Giá trị khởi tạo/chuẩn bị dữ liệu  
Table/Field                          
Tên control
Loại control               
Ghi chú                      
Tên control
Loại control               
Độ dài tối đa cho phép
ReadOnly              
Ghi chú  
Tên control
Loại control               
Độ dài tối đa cho phép
Table/Field
513   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Một requirments trong Iconix có thể phân chia thành các requirements con? 2 Sai Đúng   Không có đáp án nào đúng
519   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Mục đích của giai đoạn phân tích là gì? 3 Lên kế hoạch và tìm hiểu thông tin chức năng để thực hiện dự án Lên mức thiết kế tổng thể cho dự án Đáp án 1 và đáp án 2 Không có phương án đúng
541   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Người chịu trách nhiệm sửa lỗi xem xét lỗi và chuyển sang trạng thái FEEDBACK khi: 123 Người chịu trách nhiệm cần Người log lỗi kiểm tra lại xem có đúng là lỗi không Lỗi không thể fix trong bản release lần này do những lí do khách quan, cần QTDA xem xét chuyển sang trạng thái NEXT hay vẫn phải fix Là lỗi nhưng có thể chấp nhận được, không fix do những lý do khách quan, cần QTDA xem xét chuyển sang trạng thái ACCEPTED hay vẫn phải fix tiếp. Giám đốc sản phẩm
548   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Những định nghĩa nào sau đây là chính xác nhất về Usecase (chọn nhiều đáp án)? 12 Mỗi Use-case sẽ được hiện thực hóa thành 1 chức năng phần mềm.
Use-case mô tả 1 hành vi (behavior) của tác nhân đối với hệ thống
Use-case là hiện thực hóa (realize) của yêu cầu (Requirement) Use case được hiện thực hóa/thực thi bằng biểu đồ sequence & interface Tất cả các đáp án trên
553   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Những lệnh nào được gọi là các lệnh điều khiển  dữ liệu DCL (Data Control Language)? 4 TRUNCATE DELETE SELECT GRANT
554   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Những lệnh nào được gọi là các lệnh định nghĩa dữ liệu DDL (Data Definition Language)? 1 TRUNCATE DELETE SELECT GRANT
555   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Những lệnh nào được gọi là các lệnhthao tác  dữ liệu DML (Data Manipulation Language)? 2 TRUNCATE DELETE SELECT GRANT
558   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Những thông tin nào cần cập nhật khi CBPT thực hiện sửa lỗi RESOLVED? 2 Defect Owner Defect Owner, Cause Type Defect Owner, Defect Type Defect Type
562   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Nội dung nào không nằm trong phương pháp sử dụng mô hình xoắn ốc? 2 Lập kế hoạch Lắp ráp các thành phần có sẵn Phát triển sản phẩm ở mức tiếp theo Đánh giá của khách hàng
563   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Nội dung review tiến trình bao gồm? 2 Thiết kế sequence
Thiết kế class
Mô tả hàm
Thiết kế sequence
Thiết kế class
Mô tả hàm
Mô tả biến
Thiết kế sequence
Mô tả hàm
Mô tả biến
Thiết kế sequence
Thiết kế class
Mô tả hàm
Câu SQL
Hàm Parser
569   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Phát biểu nào đúng nhất về hàm decode trong oracle? 1 Hàm decode trong oracle giống như câu lệnh if-then-else trong các ngôn ngữ lập trình Dùng để giải mã các chuỗi ký tự được mã hóa theo chuẩn oracle Dùng để chuyển một số kiểu long sang kiểu hexa và ngược lại Không có hàm decode trong oracle
573   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Phát biểu nào sau đây  đúng về sơ đồ trạng thái? 1 Sơ đồ trạng thái mô tả tất cả các trạng thái mà một đối tượng có thể có và sự chuyển dịch của các trạng thái như là kết quả của các sự kiện Sơ đồ trạng thái mô tả hành vi của nhiều đối tượng trong cùng một Use Case. Sơ đồ trạng thái mô tả các loại đối tượng trong hệ thống và các loại mối quan hệ khác nhau giữa chúng. Sơ đồ trạng thái thể hiện nhiểu thành phần trong hệ thống và các phụ thuộc của chúng.
584   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Phát biểu nào sau đây là sai về việc mô tả trigger, constraint, index? 2 Các trường unique bắt buộc phải có nếu PTYC có mô tả bộ duy nhất. Khóa ngoại không cần thiết phải đánh index, tùy trường hợp Khóa ngoại phải đặt index Trigger bắt buộc phải mô tả
587   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Phím tắt dùng để build main project trong netbean là gì? 1 F11 F9 Shift-F11 Ctrl-F11
588   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Phím tắt dùng để debug main project trong netbean là gì? 1 Ctrl-F5 F5 Shift-F5 Alt-F5
589   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Phím tắt dùng để xóa dòng hiện tại trong Netbean? 1 Ctrl + E Ctrl + D Ctrl + O Ctrl + B
632   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Quy tắc đặt tên Traceability Diagram? 3 <Mã yêu cầu>_YYMMDD <Mã yêu cầu> YYMMDD_<Mã yêu cầu> <Mã yêu cầu>_DDMMYY
646   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Sau khi dự án được khởi tạo trên mantis, QTDA/trưởng nhóm kiểm thử thiết lập một số thông tin? 4 Category Defect Type Cause Type 1,2 là đáp án chính xác
659   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Số điện thoại, số lượng trong kho, tên nhà cung cấp là một số ví dụ của? 1 Dữ liệu Luồng dữ liệu Một xử lý logic Không có đáp án nào đúng
661   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Sơ đồ nào của UML biểu diễn các quan hệ vật lý giữa phần mềm và các thành phần phần cứng trong một hệ thống? 3 Sơ đồ lớp Sơ đồ hoạt động Sơ đồ triển khai Sơ đồ trạng thái
672   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Sử dụng phím tắt nào để chạy từng dòng lệnh trong chế độ debug trong Netbeans? 1 F7 F9 F5 Không có đáp án nào đúng
677   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý SVN viết tắt của? 2 Sub version Subversion a và b Không có đáp án đúng
697   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Template của đoạn code sau là gì?
public static void main(String[] args){
}?
1 psvm psfs psfi psfb
709   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Theo checklist tiến trình.
Mô tả hàm phải gồm những mục nào?
1 + Phải có biến Assign với hàm return.
               + Kiểu trả về.
               + Đặt tên param giống biến cần truyền vào.
+ Phải có biến Assign với hàm return.
               + Kiểu trả về.
+ Tên hàm
               + Tác giả
               + Kiểu trả về
               + Exception
Không cần thiết
710   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Theo checklist tiến trình.
Mô tả vòng lặp cần những gì?
3               + Đối tượng lặp
              + Điều kiện lặp
              + Điều kiện bắt đầu
              + Điều kiện kết thúc
              + Name loop: Tên list cần lặp
              + Condition: Mô tả điều kiện lặp
Không có đáp án nào đúng
714   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Theo Hướng dẫn quản lý lỗi bằng Mantis, khi đưa 1 lỗi lên Mantis, những nội dung nào là bắt buộc trong phần "Description"? 4 o Các bước thực hiện o Kết quả trả về từ hệ thống o Kết quả mong muốn Tất cả các đáp án
715   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Theo Hướng dẫn quản lý lỗi bằng Mantis, lỗi chương trình có trạng thái "Confirm" trên Mantis có thể chuyển về các trạng thái nào sau đây? 1 CANCELLED, NEXT, ASSIGNED, ACCEPTED CLOSED, NEXT, ASSIGNED, ACCEPTED CANCELLED, NEXT, ASSIGNED, RESOLVED CANCELLED, CONFIRMED,ASSIGNED, ACCEPTED
716   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Theo hướng dẫn quản lý lỗi bằng Mantis, với lỗi xem xét tài liệu khi log lên Mantis có những severity (trọng số) nào - trường hợp sử dụng tương ứng? 12 MINOR: Lỗi format, lỗi chính tả, lỗi sai biểu mẫu MAJOR: lỗi nội dung TWEAK FEATURE
718   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Theo hướng dẫn xử lý lỗi bằng Mantis, một lỗi chương trình có trạng thái là "RESOLVED" có thể chuyển về các trạng thái nào sau đây? 24 CONFIRMED ASSIGNED NEXT CLOSED
719   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Theo hướng dẫn xử lý lỗi bằng Mantis, một lỗi chương trình có trọng số lỗi là Crash cần được sửa lỗi sau khoảng thời gian tối đa là bao lâu kể từ khi lỗi được đưa lên hệ thống Mantis? 2 2 h 0.5 ngày 1 ngày Không có quy đinh về thời gian
720   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Theo lý thuyết UML, phát biểu nào sau đây là SAI?
(Multi choice)?
14 Actor <-> Boundary <-> Entity Actor <-> Boundary <-> Controller <-> Entity Actor <-> Boundary <-> Controller (<-> Controller) <-> Entity Actor <-> Controller <-> Boundary <-> Controller <-> Entity
733   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Theo quy trình của trung tâm, việc PTTK theo Iconix được chuẩn hóa lại cho phù hợp, cụ thể bao gồm : 12 Iconix cho dự án Web Iconix cho dự án tiến trình Iconix cho dự án services & mobile Iconix cho dự án desktop application
758   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Theo quy trình quản lý lỗi, một lỗi có trạng thái là New trên Mantis không thể chuyển về trạng thái nào sau đây? 23 Assigned Resolved Closed Next
771   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Thiết kế giao diện phải đi kèm với? 1 Mô tả các quan hệ, các thuộc tính mà giao diện sử dụng. Các ràng buộc toàn vẹn. Mô tả kết quả sau khi ra khỏi giao diện bao gồm: các tác động vào hệ thống, tạo ra bảng mới nào, các bảng này cố định hay thay đổi. Tất cả phương án đều đúng
786   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Thứ tự đúng trong câu lệnh SELECT? 3 SELECT, FROM , GROUP BY HAVING, WHERE , ORDER BY     SELECT, FROM, GROUP BY HAVING , ORDER BY     SELECT, FROM ,WHERE , GROUP BY HAVING , ORDER BY SELECT, FROM , GROUP BY HAVING , ORDER BY    
800   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Tính mở rộng (scability) của phần mềm là? 2 Là đặc tính chức năng Là đặc tính phi chức năng Không có đáp án nào đúng. Không có đáp án nào đúng
803   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Tổ hợp phím nào sau đây để sinh mã cho: Contructor, Get, Set, equals trong NetBeans? 2 Ctrl+Alt+I Alt+Insert Alt+I Alt+Shift+Insert
804   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Tổ hợp phím nào sau đây để tự động import các class thiếu trong NetBeans? 1 Ctrl+Shift+I Alt+Shift+I Ctrl+Alt+I Không có đáp án nào đúng
805   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Tổ hợp phím tắt để di chuyển con trỏ tới dòng X trong NetBeans là? 3 Ctrl+F Ctrl+O Ctrl+G Không có đáp án nào đúng
806   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Tổ hợp phím tắt nào trong Netbeans để đánh dấu thêm một breakpoint mới trong chế độ debug? 1 Ctrl+Shift+F8 Ctrl+Shift+F7 Ctrl+F8 Ctrl+F7
812   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trạng thái nào sau đây là không là trạng thái lỗi trên Mantis? 3 Assigned Next Accept Closed
829   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong các phần mềm sau phần mềm nào có thể sử để truy cập cơ sở dữ liệu? 134 Sql developer 3.2 sql navigator 6.5 foxit reader NetBean 7.1
834   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong công cụ quản lý lỗi Mantis, lỗi có trạng thái là Accepted có nghĩa là? 4 Được nhóm dự án chấp nhận để sửa Được khách hàng chấp nhận Chuyển sang giai đoạn sau để sửa Là lỗi có thể chấp nhận được
835   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong công cụ quản lý lỗi Mantis, từ trạng thái lỗi là Assigned có thể chuyển sang trạng thái lỗi nào sau đây? 3 New Closed Resolved Không có đáp án nào đúng
836   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong công cụ quản lý lỗi Mantis, từ trạng thái lỗi là Confirmed có thể chuyển sang các trạng thái lỗi nào sau đây? 4 New Closed Next Assigned
837   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong công cụ quản lý lỗi Mantis, từ trạng thái lỗi là New không thể chuyển sang trạng thái lỗi nào sau đây? 2 Confirmed Next Closed Assigned
838   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong công cụ quản lý lỗi Mantis, từ trạng thái lỗi là Next có thể chuyển sang các trạng thái lỗi nào sau đây? 4 New Closed Confirmed Không chuyển được
839   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong CSDL, cấu trúc package gồm mấy phần? 1 2 3 4 5
840   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong CSDL, thuật ngữ nào dùng để chỉ 1 dòng trong table? 3 Attribute Field Record Relation
872   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong netbean để tìm 1 hàm được gọi ở đâu. Dùng tổ hợp phím nào? 3 Ctrl + F7 Ctrl + F3 Alt + F7 Không có đáp án nào đúng
873   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong netbean để tìm file. Dùng tổ hợp phím nào? 1 Alt + Shift + O Alt + Shift + I Ctrl + Shift + O Không có đáp án nào đúng
888   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong quá trình xử lý lỗi, cán bộ phát triển thấy một lỗi chương trình được gán cho mình không phải là lỗi nguyên nhân do cán bộ kiểm thử hiểu sai nghiệp vụ, khi đó cán bộ phát triển chuyển lỗi về trạng thái nào sau đây? 3 Next Resolved Confirmed Không có đáp án nào đúng
899   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trọng số lỗi CRASH là? 3 Các lỗi định dạng (font chữ, cỡ chữ, màu sắc các đối tượng, chiều dài của các đối tượng, ...), lỗi chính tả message, lỗi validate dữ liệu. Các lỗi chức năng nghiệp vụ của hệ thống gây treo hệ thống, không xử lý được tiếp, lỗi an toàn thông tin (chưa gây ra treo hệ thống, không xử lý được tiếp). Các lỗi chức năng nghiệp vụ của hệ thống gây treo hệ thống, không xử lý được tiếp. Lỗi phát hiện tương ứng với testcase được mô tả trong phần chức năng, hiệu năng (của kịch bản kiểm thử)
900   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trọng số lỗi MAJOR là gì? 4 Các lỗi định dạng (font chữ, cỡ chữ, màu sắc các đối tượng, chiều dài của các đối tượng, ...), lỗi chính tả, lỗi validate dữ liệu. Các lỗi ràng buộc dữ liệu, lỗi chức năng nghiệp vụ của hệ thống, lỗi tiến trình, web service, lỗi an toàn thông tin (chưa gây ra treo hệ thống, không xử lý được tiếp). Lỗi phát hiện tương ứng với testcase được mô tả trong phần giao diện (của kịch bản kiểm thử) 1,3 là đáp án đúng
901   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trọng số lỗi MINOR là gì? 1 Các lỗi định dạng (font chữ, cỡ chữ, màu sắc các đối tượng, chiều dài của các đối tượng, ...), lỗi chính tả, lỗi validate dữ liệu. Các lỗi ràng buộc dữ liệu, lỗi chức năng nghiệp vụ của hệ thống, lỗi tiến trình, web service, lỗi an toàn thông tin (chưa gây ra treo hệ thống, không xử lý được tiếp). Các lỗi chức năng nghiệp vụ của hệ thống gây treo hệ thống, không xử lý được tiếp. Lỗi phát hiện tương ứng với testcase được mô tả trong phần chức năng, hiệu năng (của kịch bản kiểm thử)
902   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong SQL navigator 6.5, phím tắt nào sử đụng để thực thi các câu sql.? 3 F3 F1 F9 F12
903   MC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong SVN, URL truy cập repositories  nào sau không hợp lệ? 4 file:// http:// svn:// ftp://
905   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Trong thiết kế CSDL, lược đồ logic là gì? 2 Cấu trúc lưu trữ thực sự của dữ liệu trong bộ nhớ ngoài Một dạng trung gian trước khi đến lược đồ vật lý Một lược đồ quan hệ Tất cả phương án đều đúng.
928   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Việc mô tả Use case phải tuân theo nguyên tắc. Nguyên tắc nào sau đây là chính xác.? 4 Mô tả trong tài liệu đính kèm (Linked Document).
Yymmdd_<Mã yêu cầu>_change logs:
            <nội dung thay đổi>
Trong đó, yêu cầu mới nhất được xếp trên cùng, yêu cầu cũ nhất xếp dưới cùng.
Mô tả trong Note của Use case.
Yymmdd_<Mã yêu cầu>_change logs:
            <nội dung thay đổi>
Trong đó, yêu cầu mới nhất được xếp dưới cùng, yêu cầu cũ nhất xếp trên cùng.
Mô tả trong tài liệu đính kèm (Linked Document).
Yymmdd_<Mã yêu cầu>_change logs:
            <nội dung thay đổi>
Trong đó, yêu cầu mới nhất được xếp dưới cùng, yêu cầu cũ nhất xếp trên cùng.
Mô tả trong Note của Use case.
Yymmdd_<Mã yêu cầu>_change logs:
            <nội dung thay đổi>
Trong đó, yêu cầu mới nhất được xếp trên cùng, yêu cầu cũ nhất xếp dưới cùng.
933   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Với các lỗi đã để ở trạng thái ACCEPTED nếu có thể sửa thì sẽ chuyển sang trạng thái gì để có thể sửa lỗi triệt để? 1 ASSIGNED/NEW ASSIGNED NEW Không đáp án nào đúng
934   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Với các lỗi đã để trạng thái NEXT ở giai đoạn trước, thì khi sửa lỗi ở giai đoạn sau (phase sau) của cùng dự án sẽ chuyển sang trạng thái ? 1 ASSIGNED NEW/ASSIGNED NEXT Tất cả các đáp án đều đúng
957   SC Nghiệp vụ Công cụ thiết kế, công cụ phát triển, công cụ quản lý Xây dựng hệ thống thông tin bằng phương pháp thực hiện lần lượt các bước của vòng đời phát triển là đặc điểm của phương pháp xây dựng nào? 1 Phương pháp vòng đời truyền thống Phương pháp làm mẫu Phương pháp vòng lặp Phương pháp sử dụng phần mềm đóng gói
21   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Bạn được yêu cầu phân tích đoạn sau của trang web:

[View full width]
<!-- Begin
function Login(){
var done=0;
var username=document.login.username.value;
username=username.toLowerCase();
var password=document.login.passworvalue;
password=passwortoLowerCase();
if (username=="customer" && password=="solutions") { window.location="customer.html";
done=1; }
if (done==0) { alert("Invalid login!"); }
}
// End -->
Bạn sẽ phỏng đoán như thế nào?
3 Đây là đoạn mã dùng để xác thực PKI Đây là một đoạn mã tạo ra trang web các giải pháp của khách hàng Đây là đoạn mã thể hiện cơ chế xác thực không an toàn Không thấy vấn đề gì với đoạn mã trên
40   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Các biện pháp phòng chống các nguy cơ mất ATTT khi thao tác với file được upload lên hệ thống? 134 Kiểm soát phần mở rộng của file, chỉ cho phép thực hiện với các file có định dạng theo yêu cầu. Bắt buộc phải kiểm tra nội dung file upload Các hàm liên quan đến đọc ghi file, biến đường dẫn file phỉa được lọc /, \ và kí tự null Phần filename ban đầu người dùng upload lên server phải bỏ đi, dùng 1 chuỗi mới ngẫu nhiên thay thế cho tên file. Tên file này được sinh ra ngẫu nhiên (không dùng các thuật toán md5, sha256…)
64   MC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Các phương án tối ưu trong xử lý chuỗi? (Chọn 2 lựa chọn đúng)? 12 Dùng StringBuffer để thực hiện các phép cộng (+) xâu Khi tạo các chuỗi tĩnh thì tránh dùng new String() Dùng StringTokenizer để phân tách xâu. Các nhận xét trên là sai
77   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Cách khắc phục lỗi SQLinjection nào triệt để nhất ? 4 Lọc biến đầu vào, chỉ cho phép dạng số Ép kiểu biến đầu vào Lọc kết quả đầu ra Sử dụng Prepared statement
93   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Câu nào sau đây nói đúng giúp tối ưu mã nguồn trong Java? 1234 Chỉ nên đóng kết nối JDBC, đóng Stream đã mở trong khối finally Luôn luôn đóng các Stream đã mở khi không dùng đến. Tránh dùng try catch trong vòng lặp Hạn chế sử dụng StringTokenizer  để cải tiến hiệu năng.
129   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Cho một mảng int a[] các phần tử đôi một khác nhau và đã được sắp xếp tăng dần. Sau đây là các phương pháp tìm kiếm vị trí của phần tử có giá trị v trong mảng a. Hãy chọn phương án tối ưu nhất.? 3 int pos = -1;
  for (int i = 0 ; i < a.length; i++) {
   if(a[i] == n) {
    pos = i;
    break;
   }
  }
int pos = -1;
 for (int i = a.length - 1; i >=0; i--) {
   if(a[i] == n) {
    pos = i;
    break;
   }
  }
int pos = Arrays.binarySearch(a, v); Tất cả các phương án đều tối ưu như nhau
165   MC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Có thể kiểm tra lỗi liệt kê người dùng tại những chức năng nào? 124 Đăng ký Reset password Thêm bài viết Change password
176   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Cuộc tấn công sử dụng nhiều hệ thống để gửi một loạt các thông điệp vào mục tiêu để đánh sập? 3 Denial-of-service attack SYN flood attack Distributed denial-of-service attack Access denied
184   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Đáp án nào không phải là quy định đặt tên biến trong Java naming convention? 5 Tên biến không được bắt đầu với _ và $ Chỉ dùng tên biến có một chữ cái cho những biến tạm thời (i, j, k, m cho Integer;  n cho integer ; c, d, e cho character) hay cho vòng lặp Tên biến được đặt bằng tiếng Anh Từ đầu tiên trong tên biến viết thường, các từ tiếp theo thì viết hoa chữ cái đầu tiên
187   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Đâu không phải là một công nghệ lập trình Web ? 2 JSP Shell Script PHP ASP.NET
190   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Đâu không phải là Quy định khi lập trình trong java naming convention? 4 Bắt buộc phải tham chiếu các thành phần static qua tên Class Không được gán giá trị lồng vào nhau Không được gán nhiều biến có cùng giá trị trên 1 dòng lệnh Không được khai báo tên biến có 1 chữ cái cho các biến tạm thời
219   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Để cookie bắt buộc truyền qua HTTPS, cần thiết lập giá trị? 4 httpsonly flag session flag httponly flag secure flag
223   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Để mô tả một component là bắt buộc nhập trong thiết kế màn hình thì cần làm như thế nào? 12 Label có (*) Label được bôi đỏ Label được bôi đậm Label được bôi đỏ và bôi đậm
228   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Để thực hiện cảnh báo treo cho các chương trình cần thực hiện nào, chọn câu trả lời đúng? 3 Khi bắt đầu thực hiện công việc đặt biến thời gian
buStartTime = new Date();
Khi bắt đầu thực hiện công việc đặt biến thời gian buStartTime= new Date();. Khi kết thúc công việc đặt lại biến thời gian buStartTime = null Khi bắt đầu thực hiện công việc đặt biến thời gian buStartTime= new Date();. Khi kết thúc công việc đặt lại biến thời gian buStartTime = null. Ngoài ra tiến trình cần extend class com.viettel.mmserver.base.ProcessThreadMX Tiến trình cần extend class com.viettel.mmserver.base.ProcessThreadMX
232   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Để vượt qua các cơ chế chống lỗi CSRF, thường kết hợp với sử dụng lỗi nào ? 2 SQL injection XSS Command Injection Session Fixation
251   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Đoạn code sau mắc lỗi ATTT nào?

String sql = "select * from users where user_name = '" + userName + "' and password = '" + encrypt(password) + "'";
Statement statement = connection.createStatement();
ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);
Boolean bResult;
if(!rs.next()){
bResult = false
} else{
bResult = true;
}?
3 XSS CSRF SQL Injection Để lộ dữ liệu nhạy cảm
252   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Đoạn code sau mắc lỗi gì:
(String) page += "<input name='creditcard' type='TEXT‘value='" + request.getParameter("CC") + "'>";?
2 SQL injection XSS Command Injection Session Fixation
253   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Đoạn code sau mắc lỗi gì:
String query = "SELECT * FROM accounts WHERE custID='" + request.getParameter("id") +"'";?
1 SQL injection XSS Command Injection Session Fixation
257   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Đoạn mã nào sau đây có nguy cơ ATTT? 1 String sql = "select * from users where user_name = '" + userName
        + "' and password = '" + encrypt(password) + "'";
Statement statement = connection.createStatement();
ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);
if (!rs.next()) {
 bResult = false;
} else {
 bResult = true;
}
String sql = "select * from users where user_name = ? and password = ?";
PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql);
statement.setString(0, userName);
statement.setString(1, encrypt(password));
ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);
if (!rs.next()) {
     bResult = false;
} else {
     bResult = true;
  Không có đáp án nào đúng
258   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Đoạn mã nào sau đây tối ưu nhất? 3 if(getFunction() && (i >= 0 ) && (j > i))  {
}
if( (i >= 0 ) && getFunction() && (j > i))  {
}
if( (i >= 0 ) && (j > i) && getFunction())  {
}
Không có đáp án nào đúng
290   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Hàm System.Web.HttpResponse.Redirect có thể mắc lỗi nào? 1 Redirect unvalidate XSS Command Injection Session Fixation
304   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework HTTP là giao thức? 2 stateful stateless cả stateful và stateless non state
335   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Kết quả nào trả về sau thao tác login của hệ thống sau là đúng? 3 <S:Body>
      <ns2:gwOperationResponse xmlns:ns2="http://webservice.bccsgw.viettel.com/">
         <Result>
            <error>1000</error>
            <description>User name is invalid</description>
         </Result>
      </ns2:gwOperationResponse>
   </S:Body>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <S:Body>
      <ns2:gwOperationResponse xmlns:ns2="http://webservice.bccsgw.viettel.com/">
         <Result>
            <error>1000</error>
            <description>Password is invalid</description>
         </Result>
      </ns2:gwOperationResponse>
   </S:Body>
</S:Envelope>
<S:Body>
      <ns2:gwOperationResponse xmlns:ns2="http://webservice.bccsgw.viettel.com/">
         <Result>
            <error>1000</error>
            <description>Authentication fail</description>
         </Result>
      </ns2:gwOperationResponse>
   </S:Body>
<S:Body>
      <ns2:gwOperationResponse xmlns:ns2="http://webservice.bccsgw.viettel.com/">
         <Result>
            <error>1000</error>
            <description>IP address is invalid</description>
         </Result>
      </ns2:gwOperationResponse>
   </S:Body>
360   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Khi comment cho các class, interface thì bắt buộc phải có các thành phần nào (quy định trong java naming convention)? 123 @author @version @since @time
361   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Khi cookie được thiết lập thuộc tính httponly thì nó có tác dụng gì? 3 cho phép tất cả các website sử dụng giao thức http đọc cookie này chi cho phép website làm trong trường httponly đọc được cookie này. chỉ cho phép cookie được truyền thông qua http không cho  phép đọc cookie bằng bất cứ cách nào
362   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Khi đăng nhập hiển thị thông báo "Mật khẩu không đúng" là lỗi gì? 3 Mã hóa dữ liệu nhạy cảm Session fixation User enumeration Không có đáp án nào đúng
370   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Khi review câu SQL theo checklist TKCT (thiết kế chi tiết), cần chú ý điểm nào sau đây? 1 Câu SQL không được đặt định dạng kiểu :
select *…/select count(*)
Câu SQL phải có ví dụ cụ thể Câu SQL không được là câu delete, truncate Không có đáp án nào đúng
383   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Khi tích hợp ứng dụng tiến trình với hệ thống VSA, cần thực hiện cấu hình tham số nào trong file cấu hình wrapper? 1 Dcom.viettel.mmserver.appid Dcom.viettel.mmserver.agent.ip Dcom.viettel.mmserver.agent.authenticate Dcom.viettel.mmserver.blockedDetect.enable
384   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Khi tiến trình bị chạy bị lỗi max open file thì open file ở đây là gì. Chọn một câu trả lời đúng nhất? 4 Một file trên ổ cứng (file text, binary, exel, doc, …) một thư mục Một socket (cho gửi nhận dữ liệu với server khác) Bao gồm các ý 1, 2, 3
397   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Kiểu tấn công nào mà kẻ tấn công chèn mã độc vào liên kết từ một nguồn tin cậy? 1 cross-site scripting command injection path traversal attack buffer overflow
398   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Kiểu tấn công nào mà kẻ tấn công nhập SQL code vào inputbox của Webform để truy cập tài nguyên hoặc sửa đổi dữ liệu? 3 cross-site scripting command injection SQL injection buffer overflow
401   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Kỹ thuật tấn công bằng cách chèn vào các trang web động những thẻ HTML hay những script gây hại gọi là gì? 2 SQL injection XSS Phishing DDOS
402   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Kỹ thuật tấn công cho phép hacker mạo danh người dùng hợp lệ bằng cách gửi một session ID hợp lệ đến người dùng, sau khi người dùng đăng nhập vào hệ thống thành công, hacker sẽ dùng lại session ID đó và nghiễm nhiên trở thành người dùng hợp lệ. Kỹ thuật này có tên là gì? 4 XSS CSRF Session Haijcking Session fixation
403   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Kỹ thuật tấn công cho phép hacker mạo danh người dùng hợp lệ sau khi nạn nhân đã đăng nhập vào hệ thống bằng cách giải mã session ID của họ được lưu trữ trong cookie hay tham số URL, biến ẩn của forrm được gọi là gì? 3 XSS CSRF Session Haijcking Session fixation
414   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Link sau cho phép dự đoán ứng dụng có thể mắc lỗi gì;
http://example.com/getUserProfile.jsp?page=main.html?
4 SQL injection XSS Command Injection File Inclusion
415   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Link sau có thể mắc lỗi gì ?
http://www.example.com/redirect.jsp?url=evil.com?
3 SQL injection XSS Redirection Unvalidate File Inclusion
418   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗ hổng CSRF là viết tắt của cụm từ tiếng anh nào? 2 Crash-site resource forgery Cross-site request forgery Cross-site response forgery Crash-site response forgery
430   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Loại thông tin nào cần Mã hóa dữ liệu? 1 Thông tin nhạy cảm: mật khẩu, thông tin riêng tư cá nhân. Tất cả thông tin đều cần phải mã hóa. Thông tin giao dịch đăng nhập Thông tin cơ kết nối cơ sở dữ liệu
431   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Log4j là thư viện opensource của apache.  Trong log4j quan tâm tới 2 khái niệm logger, appender. Chọn câu đúng sau đây? 1 Logger là đối tượng thực hiện đẩy log. Appender là kênh mà log sẽ được đẩy ra . Một logger có thể khai báo nhiều appender , như vậy cùng 1 dòng log có thể đồng thời đẩy ra nhiều kênh. Theo mặc định mọi logger đều thừa kế các appender của rootLogger Logger là đối tượng thực hiện đẩy log. Appender là kênh mà log sẽ được đẩy ra . Một logger chỉ có thể khai báo một  appender, như vậy một dòng log chỉ đẩy ra một kênh. Theo mặc định mọi logger đều thừa kế các appender của rootLogger Logger là  kênh mà log sẽ được đẩy ra . Appender là đối tượng thực hiện đẩy log. Một logger có thể khai báo nhiều appender , như vậy cùng 1 dòng log có thể đồng thời đẩy ra nhiều kênh: Theo mặc định mọi logger đều thừa kế các appender của rootLogger Logger là đối tượng thực hiện đẩy log. Appender là kênh mà log sẽ được đẩy ra . Một logger có thể khai báo nhiều appender , như vậy cùng 1 dòng log có thể đồng thời đẩy ra nhiều kênh. Các logger không  thừa kế các appender của rootLogger
432   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi an toàn thông tin phân quyền trong lập trình là gì? 3 Do người quản trị cấp quá nhiều quyền cho người dùng. Do người lập trình để lộ mật khẩu nên hacker chiếm được quyền cao nhất của hệ thống. Do người lập trình không thực hiện kiểm tra phân quyền nên hacker có thể thực hiện những tác động không thuộc quyền hạn của hacker. Do lỗi ATTT của hệ điều hành
433   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi ATTT nào cho phép người dùng chèn các đoạn mã HTML vào dữ liệu, gây lỗi chương trình? 1 XSS SQL injection CSRF session fixation
434   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi chuyển tiếp thiếu thẩm tra trong lập trình an toàn thông tin là gì? 1 Người lập trình cho phép ứng dụng thực hiện tác vụ chuyển tiếp sang một địa chỉ khác mà không kiểm tra địa chỉ đó có hợp lệ không. Do người lập trình không thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào. Do người dùng không thực hiện kiểm tra dữ liệu trước khi hiển thị cho người dùng. Lỗi không có xâu xác thực (password)
437   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi để lộ dữ liệu hệ thống trong lập trình an toàn thông tin là gì? 1 Người lập trình lưu file dữ liệu chương trình trong thư mục cho phép truy cập trực tiếp, không mã hóa đường link download, không kiểm tra xác thực trước khi download Người lập trình để lộ mật khẩu do đặt mật khẩu dễ đoán. Người lập trình không đặt mật khầu bảo vệ cho file trước khi download về. Người lập trình xử lý ngoại lệ và thông báo miêu tả lỗi quá chi tiết cho người dùng cuối nên kẻ tấn công có thể khai thác và nắm được thông tin hệ thống
438   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi HTTP only cookie trong lập trình an toàn thông tin là gì? 4 Do người lập trình đưa ra thông báo cụ thể tên tài khoản sai hoặc mật khẩu sai nên hacker biết được sự tồn tại của tài khoản trên hệ thống. Lỗi xảy ra khi session sau khi đăng nhập và xóa session cũ (trên Server) sau khi log out không được renew (thay đổi). Kẻ tấn công có thể sử dụng lỗ hổng này để đăng nhập mà không cần biết username/password. Lợi dụng người lập trình cho phép 1 tài khoản đăng nhập được sử dụng 2 phiên đăng nhập đồng thời, kẻ tấn công có thể đánh cắp và giả mạo thông tin về phiên làm việc của người dùng để khởi tạo một phiên làm việc mới đồng thời. Lợi dụng người lập trình không thiết lập thuộc tính “HTTP Only” cho session và cookie, kẻ tấn công có thể dùng mã javascript để đánh cắp cookie của người dùng.
441   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi session fixation là …? 4 Giá trị Session mã hóa yếu Giá trị session không thiết lập thuộc tính httponly Giá trị session không thiết lập thuộc tính security Giá trị session không thay đổi trước và sau khi người dùng đăng nhập
442   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi session fixation trong lập trình an toàn thông tin là gì? 2 Do người lập trình đưa ra thông báo cụ thể tên tài khoản sai hoặc mật khẩu sai nên hacker biết được sự tồn tại của tài khoản trên hệ thống. Lỗi xảy ra khi session sau khi đăng nhập và xóa session cũ (trên Server) sau khi log out không được renew (thay đổi). Kẻ tấn công có thể sử dụng lỗ hổng này để đăng nhập mà không cần biết username/password. Lợi dụng người lập trình cho phép 1 tài khoản đăng nhập được sử dụng 2 phiên đăng nhập đồng thời, kẻ tấn công có thể đánh cắp và giả mạo thông tin về phiên làm việc của người dùng để khởi tạo một phiên làm việc mới đồng thời. Lợi dụng người lập trình không thiết lập thuộc tính “HTTP Only” cho session và cookie, kẻ tấn công có thể dùng mã javascript để đánh cắp cookie của người dùng.
443   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi session hijacking trong lập trình an toàn thông tin là gì? 3 Do người lập trình đưa ra thông báo cụ thể tên tài khoản sai hoặc mật khẩu sai nên hacker biết được sự tồn tại của tài khoản trên hệ thống. Lỗi xảy ra khi session sau khi đăng nhập và xóa session cũ (trên Server) sau khi log out không được renew (thay đổi). Kẻ tấn công có thể sử dụng lỗ hổng này để đăng nhập mà không cần biết username/password. Lợi dụng người lập trình cho phép 1 tài khoản đăng nhập được sử dụng 2 phiên đăng nhập đồng thời, kẻ tấn công có thể đánh cắp và giả mạo thông tin về phiên làm việc của người dùng để khởi tạo một phiên làm việc mới đồng thời. Lợi dụng người lập trình không thiết lập thuộc tính “HTTP Only” cho session và cookie, kẻ tấn công có thể dùng mã javascript để đánh cắp cookie của người dùng.
444   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi thất thoát thông tin và xử lý lỗi không tốt trong lập trình an toàn thông tin là gì? 4 Người lập trình lưu file dữ liệu chương trình trong thư mục cho phép truy cập trực tiếp, không mã hóa đường link download, không kiểm tra xác thực trước khi download Người lập trình để lộ mật khẩu do đặt mật khẩu dễ đoán. Người lập trình không đặt mật khẩu bảo vệ cho file trước khi download về. Người lập trình xử lý ngoại lệ và thông báo miêu tả lỗi quá chi tiết cho người dùng cuối nên kẻ tấn công có thể khai thác và nắm được thông tin hệ thống
445   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi user enumeration trong lập trình an toàn thông tin là gì? 1 Do người lập trình đưa ra thông báo cụ thể tên tài khoản sai hoặc mật khẩu sai nên hacker biết được sự tồn tại của tài khoản trên hệ thống. Lỗi xảy ra khi session sau khi đăng nhập và xóa session cũ (trên Server) sau khi log out không được renew (thay đổi). Kẻ tấn công có thể sử dụng lỗ hổng này để đăng nhập mà không cần biết username/password. Lợi dụng người lập trình cho phép 1 tài khoản đăng nhập được sử dụng 2 phiên đăng nhập đồng thời, kẻ tấn công có thể đánh cắp và giả mạo thông tin về phiên làm việc của người dùng để khởi tạo một phiên làm việc mới đồng thời. Lợi dụng người lập trình không thiết lập thuộc tính “HTTP Only” cho session và cookie, kẻ tấn công có thể dùng mã javascript để đánh cắp cookie của người dùng.
447   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Lỗi XSS là gì? 1 Là lỗi do người lập trình không phòng chống mã độc khi lập trình chức năng hiển thị dữ liệu chứa mã độc. Là lỗi do người lập trình không kiểm tra dữ liệu trước khi nhập nên hacker có thể nhập dữ liệu chứa mã độc vào hệ thống Là lỗi do người lập trình không kiểm tra dữ liệu hợp lệ khi thực hiện câu lệnh tương tác tới cơ sở dữ liệu. Là lỗi do người lập trình không kiểm tra quyền thực thi của người dùng, khi người dùng thực hiện gửi yêu cầu tới hệ thống.
467   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Mặc định MMServer sẽ tạo một tiến trình để phát hiện các tiến trình khác có bị block hay không. Tiến trình phát hiện block sẽ lấy giá trị mặc định là bao nhiêu phút? 5 1 2 3 4
472   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Mật khẩu phải mã hóa bằng thuật toán nào mới đảm bảo an toàn? 3 Base64 Md5 Sha1 Des
490   MC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Mổ tả nào đúng cho thư viện JXL? 12 Lập trình phức tạp. Dev phải tự xử lý trên từng cell dữ liệu Sửa, bổ sung thêm thông tin lên báo cáo, thay đổi biểu mẫu khó khăn Xử lý chậm với các báo cáo nhiều dữ liệu, group nhiều lớp Phù hợp với các báo cáo nhỏ, đơn giản
491   MC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Mổ tả nào đúng cho thư viện JXLS? 12 Code đơn giản, có thể mapping file dữ liệu trên java với template trên file excel Sửa, bổ sung thêm cột, thay đổi biểu mẫu báo cáo đơn giản, thời gian thực hiện nhanh. Hiệu năng tốt với các báo cáo có lượng dữ liệu lớn, group nhiều lớp Phù hợp với các báo cáo có số lượng dữ liệu lớn, group phức tạp, nhiều lớp
507   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Một hacker gõ đoạn dữ liệu   “Password:=abc’ or 1=1 --” vào phần nhập liệu của trang web, đây là dạng tấn công gì? 4 Tràn bộ đệm XSS CSRF SQL Injection
542   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Nguyên tắc tối ưu hóa câu lệnh truy vấn nào sau đây là sai? 3 Không dùng hàm với các trường có đánh index, partition Không dùng not in , <>, != với trường đánh index, partition Khi dùng toán tử like với trường đánh index thì ko được để % ở cuối giá trị Với các bản ghi có giá trị trường đánh index = null, khi truy vấn index mất tác dụng
550   MC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Những giá trị nào là một trường trong HTTP header? 12 User-Agent Referer IPHost Datetime
559   MC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Những việc nào gây ra lỗi thao tác với file? 13 Người lập trình không thực hiện kiểm tra định dạng file trước khi upload lên server. Người lập trình không thực hiện chuyển đổi file sang định dạng văn bản pdf. Người lập trình không thực hiện kiểm tra đường dẫn file download có trỏ đúng file và thư mục cần download không. Người lập trình không thực hiện nén file trước khi download về máy.
561   MC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Nội dung cấu hình nào là đúng với tệp cấu hình kết nối Database? 24 driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
connection=jdbc:oracle:thin:@10.60.34.6:1521:poscus
username=bccs
password=bccs@123
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
connection=jdbc:oracle:thin:@10.60.34.6:1521:poscus
username=78934dafb26f4607
password=386611689b3ba8124687ccba21e07165
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
connection=jdbc:oracle:thin:@10.60.34.6:1521:poscus
username=78934dafb26f4607
password=bccs@123
driver=7eef66667bde889ab6bfc54248d7850127b70febd188ad1f858fab24c8d05fd8
connection=39036ae60c13db43ec55ebde022569b6806aaf8a3cb394f870bc6b968cb08d13998d39f3c69903ce4687ccba21e07165
username=78934dafb26f4607
password=386611689b3ba8124687ccba21e07165
568   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Phát biểu đúng nhất về Lỗi CSRF ? 1 Hacker giả mạo quyền hợp lệ của người dùng để thực hiện thao tác mong muốn mà người dùng không hay biết. Hacker giả mạo nhà cung cấp dịch vụ đánh lừa người dùng . Hacker đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng và gây ra thiệt hại cho hệ thống. Hacker thực hiện triệu gọi dịch vụ liên tục gây nghẽn dịch vụ
580   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về lỗi SQL Injection : 4 Là lỗi do kẻ tấn công nhập ký tự có ý nghĩa SQL làm cho trang web hiển thị ký tự SQL. Là lỗi do người dùng thao tác sai gây tác động không mong muốn tới hệ thống. Là lỗi kiểm thử do người kiểm thử nhập dữ liệu có ký tự SQL gây lỗi hệ thống Là lỗi lập trình do người lập trình không kiểm soát dữ liệu nhập vào do đó kẻ tấn công có thể nhập vào ký tự mang ý nghĩa SQL làm thay đổi câu lệnh SQL.
592   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Phương án nào sau đây nói đúng để xử lý xâu tối ưu và nâng cao hiệu năng? 1 Sử dụng StringBuffer với các thao tác ghép nối, thay đổi giá trị xâu chuỗi. Sử dụng toán tử cộng xâu (+) với các thao tác ghép nối, thay đổi giá trị xâu chuỗi. Trước khi thực hiện thao tác với xâu chuỗi nên tạo đối tượng String trước. Không có đáp án nào đúng
602   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Phương pháp tấn công cơ sở dữ liệu bằng cách truyền các tham số tới Cơ sở dữ liệu qua ứng dụng web, các tham số sẽ được kiểm tra khiến cho câu lệnh truy vấn SQL bị sửa chữa: ví dụ bằng cách thêm vào các kí tự đặc biệt vào tham số ? 2 HTTP Injection SQL Injection Cross Site Scripting HTML code injection
628   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Quy định đặt tên gói trong Java naming convention? 12 com.viettel.<project_name>.<sub_project>.<module_name>.<package_name> com.viettel.<project_name>.<module_name>.<package_name> com.viettel.<project_name>.<sub_project>.<package_name> com.viettel.<project_name>.<package_name>
629   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Quy định đặt tên Hàm trong Java naming convention? 123 Tên hàm thường gồm động tự chỉ hành động chính của hàm (ví dụ: get, set, update,…) ghép với cụm danh từ (là đối tượng làm việc chính của hàm Tên hàm được đặt theo quy tắc: từ đầu tiên viết thường, các từ tiếp theo viết hoa ở chữ cái đầu tiên. Tên hàm đặt bằng tiếng Anh Tên hàm được đặt theo quy tắc: viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ
630   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Quy định đặt tên Interface trong Java naming convention? 12 Đặt tên bằng tiếng anh Chữ cái đầu của mỗi từ được viết hoa, các chữ còn lại viết thường Dùng động từ Dùng danh từ
657   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Session sau khi người dùng đăng nhập không được thay đổi thì mắc lỗi gì? 2 CSRF Session Fixation Session Hijacking Session Stolen
814   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Trên log của máy chủ Web Apache thấy có các dữ liệu dạng <script>alert(“abc”)</script> được truyền vào tham số trên URL. Đây là việc rà quét dựa vào lỗ hổng gì? 4
SQL Injection
Blind SQL Injection Path traversal XSS
856   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Trong lập trình web an toàn thì việc sử dụng Captcha tại form đăng kí tài khoản website nhằm mục đích gì? 1 Tránh việc việc đăng kí tài khoản bằng các script tự động Mã hóa dữ liệu người dùng gửi lên server Hạn chế người dùng đăng ký nhiều tài khoản Làm đẹp giao diện đăng nhập hơn
857   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Trong lập trình web an toàn thì việc sử dụng giá trị token gửi kèm trong các phương thức GET, POST gửi lên server nhằm mục đích gì? 3 Mã hóa đường dẫn URL Che dấu các tham số GET gửi lên server khỏi người dùng Tránh lỗ hổng CSRF Mã hóa các tham số GET gửi lên server
927   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Việc đặt thư mục file báo cáo ngoài tomcat, nhằm mục đích chặn lỗi gì? 1 Để lộ dữ liệu của hệ thống File inclusion Session hijacking Không có đáp án nào đúng
947   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Với yêu cầu đọc dữ liệu từ text file (mỗi dòng tương ứng với một bản ghi trong CSDL) và thực hiện insert vào CSDL, để hiệu quả nhất thì phương án nào sau đây là phù hợp nhất? 3 Đọc lần lượt từng dòng và thực hiện insert vào CSDL? Tách thao tác ra làm 2 thread một thread thực hiện đọc dữ liệu từ file và một thread thực hiện việc insert. Thực hiện đọc nhiều dòng và insert dữ liệu vào CSDL theo lô để tăng tốc độ xử lí Cho nhiều thread đọc dữ liệu từ file và đưa ra một thread thực hiện việc insert dữ liệu
950   SC Nghiệp vụ Hướng dẫn lập trình hiệu năng, ATTT, Framework Webserver sử dụng trường nào của HTTP header để nhận biết thiết bị hoặc trình duyệt truy cập tới? 3 Accept Authorization User-Agent Origin
4   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản . Kỹ thuật nào được sử dụng để bảo đảm thông tin liên lạc qua một mạng không được bảo mật ? 1 Telnet SLIP VPN PPP
7   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản 80 ký tự, mỗi ký tự có độ dài 7 bit, được truyền thành một khối trong hệ thống đồng bộ hoá start-stop (bắt đầu-dừng) với các parity ngang và dọc. (Tín hiệu bắt đầu là bit “1” và tín hiệu dừng cũng là bit “1”? Nếu 800 ký tự được truyền, thì bao nhiêu bit được truyền? 4 5.600 6.400 6.480 8.100
14   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Âm thanh được lấy mẫu 11 000 lần trong 1s. Mỗi mẫu được lưu bằng 8 bit dữ liệu. Với 1 đĩa mềm có dung lượng 1.4x10^6 byte có thể lưu được bao nhiêu s.? 2 15 127 159 1272
15   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Âm thanh được lấy mẫu 11.000 lần trong một giây và từng giá trị mẫu được ghi thành 8 bit dữ liệu. Trong hệ thống kiểu này, có thể ghi được bao nhiêu giây âm thanh trên, trên một đĩa mềm dung lượng 1,4 x 106 byte? 2 15 127 159 1.272
20   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Ba màu cơ bản trong máy tính là: 1 RED, GREEN, BLUE RED, YELLOW, BLUE BLUE, YELLOW, BLUE GREEN, RED, PING
26   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Biến là gì? 4 Tên gọi của một vùng nhớ Một gía trị không đổi Không là tên gọi của một vùng nhớ Không là tên gọi của một vùng nhớ
Một gía trị có thể thay đổi
27   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Biến toàn cục không khởi tạo được lưu ở đâu? 2 data bss text heap
30   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Biểu thức nào dưới đây cho kết quả là  –n đối với số nhị phân 8 chữ số n khi số âm được biểu diễn dưới dạng bù 2? Ở  đây, + chỉ phép cộng, trong khi đó OR và XOR tương ứng là phép tính “tổng logic” và “tổng logic loại trừ” của các bit.? 4 (n OR 10000000) + 00000001 (n OR 11111110) + 1111111 (n XOR 10000000)+ 11111111 (n XOR 11111111)+00000001
34   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Biểu thức số học thu được khi vẽ cây nhị phân hoàn chỉnh (perfect binary tree) theo trình tự trung gian là đáp án nào? 2 A+ B x C ÷ D – E – F (A + B x C) ÷ (D - (E - F)) (A + B) x C ÷ (D - E) – F (A + B) x C ÷ D - (E - F)
35   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Bộ lọc địa chỉ MAC được định nghĩa như? 4 Tường lửa cá nhân Ngăn chặn truy cập từ một địa chỉ MAC nhất định Ngăn chặn truy cập từ một địa chỉ MAC nhất định Tất cả đều đúng
36   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Bộ nhớ đặt nằm giữa bộ xử lý và bộ nhớ chính, có tác dụng giảm bớt sự chênh lệch về tốc độ giữa hai thiết bị trên là thiết bị nào dưới đây? 2 Thanh ghi (Register) Bộ nhớ đệm ẩn (Cache Memory) Bộ nhớ ngoài (External Storage) Bộ đệm đĩa (Disk Buffer)
37   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Bộ nhớ nào điều khiển các chương trình nhập xuất cơ sở? 2 Thanh ghi (Register) ROM RAM Bộ đệm đĩa (Disk Buffer)
52   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu được gọi là: 1 Toán tử Biểu thức Hàm Biến
60   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Các mật khẩu nào sau đây là khó phá nhất đối với một hacker? 3 password83 reception !$aLtNb83 LaT3r
62   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Các phép toán trên hàng đợi được xác định như sau:
ENQ n: Chèn dữ liệu n vào hàng đợi
DEQ: Bỏ dữ liệu ra khỏi hàng đợi
Các phép toán ENQ 1, ENQ 2, DEQ , ENQ 4, ENQ 5, DEQ, ENQ 6, DEQ and DEQ được thực hiện trên một hàng đợi rỗng. Giá trị nào bị bỏ ra khỏi hàng đợi nếu thực hiện phép toán DEQ tiếp theo?
3 1 2 5 6
63   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Các phép toán trên hàng đợi được xác định như sau:
ENQn: Chèn dữ liệu n vào hàng đợi
DEQ: Bỏ dữ liệu ra khỏi hàng đợi
Các phép toán: ENQ1, ENQ2, ENQ3, DEQ, ENQ4, ENQ5, DEQ, ENQ6, DEQ và DEQ được thực hiện trên một hàng đợi rỗng. Giá trị nào bị bỏ ra khỏi hàng đợi nếu thực hiện  phép toán DEQ tiếp theo?
2 1 2 5 6
73   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu. Để đánh giá một cấu trúc dữ liệu chúng ta thường dựa vào một số tiêu chị: 4 Cấu trúc dữ liệu phải tiết kiệm tài nguyên Cấu trúc dữ liệu phải phản ánh đúng thực tế của bài toán cấu trúc dữ liệu phải dễ dàng trong việc thao tác dữ liệu Cả  đáp án trên đều đúng
78   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Cái gì quyết định kích thước của vùng nhớ được cấp phát cho các biến: 2 Tên biến Kiểu dữ liệu của biến Giá trị của biến Độ dài tên biến
79   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Cần bao nhiêu thời gian (start – stop) đểcó thểtruyền dữliệu với 600 ký tựbằng phương
pháp bắt đầu - kết thúc, với mạch có tốc độtruyền là 1200 bit / giây? Tuy nhiên, với điều
kiện dữliệu là 8 bit, không có bit chẵn lẻ. Bit bắt đầu và bit kết thúc cùng là bit1.?
5 0.4 0.5 1.5 4
85   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Câu lệnh nào trong những câu lệnh SQL sau có thể lấy ra employee_name  có lương (salary) là lớn hơn hoặc bằng 300.000 từ bảng "human_resource?"? 3 SELECT salary  FROM  human_resource
    WHERE  employee_name  > =  300000 
    GROUP  BY  salary
SELECT  employee_name  COUNT (*)  FROM  human_resource
    WHERE  salary  > =  300000 
    GROUP  BY  employee_name  
SELECT  employee_name    FROM  human_resource
    WHERE  salary  > =  300000
SELECT  employee_name,  salary  FROM  human_resource
    GROUP  BY  salary 
    HAVING  COUNT (*)  > =  300000
86   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Câu lệnh SQL nào trong các câu lệnh sau  định nghĩa lược đồ? 1 CREATE DELETE INSERT SELECT
88   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Câu nào dưới đây là đúng nếu nhìn từ quan điểm về mức độ liên kết module để đánh giá về việc phân tách module (được nhận được từ khâu thiết kế cấu trúc) có đạt yêu cầu hay không? 4 Đánh giá về viêc phân tách module có đạt yêu cầu hay không phải dựa trên cơ sở trong số mức độ liên kết giữa các module thì module yếu nhất là thuộc mức độ nào Từ tất cả các module phải có thể truy cập vào được khu vực chứa data (Data area). Giữa các module ở xa nhau trong module sơ đồ cấu trúc (structure diagram) nhất định cần
phải áp dụng phương pháp trao đổi thông tin thông qua khu vực dữ liệu chung (common
data area).
Giữa các module phía gọi và phía được gọi, tuyệt đối chỉ được trao và nhận khoản mục dữ liệu (data item) bằng tham số (argument)
90   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Câu nào không nói đến ưu điểm của việc sử dụng cấu trúc: 4 Bạn có thể xử lí một cách hỗn hợp các kiểu dữ liệu trong một đơn vị Bạn có thể lưu dữ xâu kí tự có đọ dài khác nhau vào trong một biến cấu trúc Dữ liệu có thể lưu trữ trong một module và dưới dạng phân cấp Cần ít nhất một bộ nhớ cho cùng dữ liệu
96   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Cấu trúc dữ liệu thích hợp cho phương pháp FIFO là gì? 2 Cây nhị phân Hàng đợi Ngăn xếp Đống
97   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Cấu trúc dữ liệu thích hợp cho phương pháp LIFO là gì? 3 Cây nhị phân Hàng đợi Ngăn xếp Đống
100   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Cây nhị phân khác rỗng là cây: 3 Mỗi nút (trừ nút lá) đều có 2 nút con Tất cả các nút đều có nút con Mỗi nút có không quá 2 nút con Tất cả các nút đều có nút cha
106   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Chỉ ra yếu tố không phải lợi ích của TMĐT? 3
Giảm chi phí, tăng lợi nhuận
Dịch vụ khách hàng tốt hơn Giao dịch an toàn hơn Tăng thêm cơ hội mua bán
108   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Cho 5 số 5,6,7,8,9 vào ngăn xếp theo thứ tự như vậy, chữ số được lấy ra thứ 4 là số nào? 2 5 6 7 8
136   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Chọn câu đúng. Biến toàn cục? 3 Có ý nghĩa trong các hàm của chương trình không kể hàm main Chỉ có ý nghĩa trong hàm main Có ý nghĩa trong toàn chương trình Không có ý nghĩa trong toàn chương trình
149   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Chứng thực chứa? 4 Chữ ký Thông tin thuật toán tạo mã khoá Thuật toán tạo chữ ký Tất cả đều đúng
152   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Chương trình dùng để chuyển chương trình nguồn được viết bằng ngôn ngữ bậc cao thành ngôn ngữ máy hay ngôn ngữ trung gian là? 2 Chương trình dịch hợp ngữ (Assembler) Chương trình biên dịch (Compiler) Chương trình thông dịch (Interpreter) Translater
157   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Có bao nhiêu bit trong địa chỉ IP4? 3 8 16 32 64
158   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Có bao nhiêu bit trong địa chỉ IP6? 3 32 256 128 64
160   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Cơ chế nào dưới đây được cài đặt cho hàng đợi: 1 FIFO Round Robin Tuần tự FILO
161   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Có hai cấu trúc dữ liệu – ngăn xếp và hàng đợi. Dữ liệu nào được gán cho biến x khi thực hiện tuần tự thủ tục dưới đây? Các thuật ngữ trong thủ tục có ý nghĩa sau:
push(a):  Điều này có nghĩa dữ liệu a được đưa vào ngăn xếp
pop ():    Điều này có nghĩa dữ liệu được lấy ra từ ngăn xếp
enq(a):    Điều này có nghĩa dữ liệu được đưa vào hàng
deq():    Điều này có nghĩa dữ liệu được lấy ra khỏi hàng

push(a)
push(b)
enq(pop())
enq(c)
push(d)
push(deq())
x = pop()?
2 a b c d
164   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Có một thanh ghi lưu trữ các số nhị phân, sau khi đưa một số nguyên
dương x vào thanh ghi này, các phép toán “dịch chuyển giá trị thanh ghi 2 bit sang trái và cộng x vào giá trị thu được” sẽ được thực hiện. Giá trị kết quả của thanh  ghi  lớn  hơn  x  bao  nhiêu  lần?  Giả  thiết  rằng,  số đó  không  bị  tràn  khi chuyển dịch.?
3 3 4 5 6
170   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Công việc nào là công việc thích hợp nhất được làm ở thiết kế trong, xem như một phần của hoạt động phát triển hệ thống? 2 Thiết kế mã Thiết kế dữ liệu vật lí Thiết kế cấu trúc chương trình Xác định yêu cầu
171   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Crash xảy ra khi? 2 Loop vô tận Truy cập vào vùng nhớ chưa được cấp phát Loop vô tận
Truy cập vào vùng nhớ chưa được cấp phát
Truy cập vào vùng nhớ đã được cấp phát
173   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Cú pháp khai báo nào là sai? 3 if() {}
else {};
if(){}
else if () {}
else {};
if(){}
else if () {}
else() {};
if() {};
174   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Cú pháp khai báo vòng lặp nào là sai? 4 for ( ; ; ) ; for (int i=0; i<10; i++); for (int i=10; i>0; i--); for (int i=10, j; i>j; i--);
179   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Danh sách trong đó tất cả thao tác chèn được thực hiện tại một đầu, thao tác xóa được thực hiện tại đầu còn lại, được gọi là? 2 Stack Queue Cây nhị phân Cây
180   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Đáp án nào dưới đây là cấu trúc dữ liệu truy cập ngẫu nhiên? 3 Binary Tree (cây nhị phân) Queue (hàng đợi) Array (mảng) Stack (ngăn xếp)
181   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Đáp án nào dưới đây là cấu trúc dữ liệu vào sau ra trước (Last In First Out)? 4 Binary Tree (cây nhị phân) Queue (hàng đợi) Array (mảng) Stack (ngăn xếp)
182   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Đáp án nào dưới đây là cấu trúc dữ liệu vào trước ra trước (Fist In First Out)? 2 Binary Tree (cây nhị phân) Queue (hàng đợi) Array (mảng) Stack (ngăn xếp)
183   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Đáp án nào dưới đây là thao tác kiểm tra không chỉtiến hành tìm kiếm lỗi, mà còn chỉnh sửa cảlỗi? 4 Phương pháp CRC Kiểm tra bit chẵn lẻlẻ(odd parity check) Kiểm tra bit chẵn lẽtheo chiều dọc (longitudinal parity check) Mã Hamming
186   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Dấu hiệu nào dưới đây cho biết hàng đợi đã có thao tác thêm và loại bỏ phần tử là rỗng: 1 Lối trước có giá trị > giá trị của lối sau Lối sau nhận giá trị = 0 Lối trước có giá trị < giá trị của lối sau Lối trước nhận giá trị = 0
200   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Đâu là những toán tử toán học: 1 +, /, % +, -, *, /, %, ++, --, >, < &&, || +, -, *, /, %, =, !=
201   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Đâu là phát biểu đúng về danh sách liên kết? 3 Chỉ có thể thêm phần tử vào đâu danh sách Không thể thêm phần tử mới vào cuối danh sách Có thể thêm phần tử mới vào bất cứ đâu trong danh sách Là danh sách luôn được sắp xếp theo 1 thứ tự nhất định
202   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Đâu là phát biểu đúng về danh sách móc nối: 3 Chỉ có thể thêm phần tử mới vào đầu danh sách Không thể thêm phần tử mới vào cuối danh sách Có thể thêm phần tử mới vào vị trí bất kì trong danh sách Chỉ có thể thêm phần tử mới vào cuối danh sách
203   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Đâu là phát biểu đúng về danh sách: 3 Chỉ có thể xóa phần tử đầu tiên trong danh sách Chỉ có thể xóa phần tử cuối cùng trong danh sách Có thể xóa một phần tử tại vị trí bất kì trong danh sách Chỉ có thể xóa phần tử ở giữa danh sách, không thể xóa phần tử đầu hoặc cuối danh sách
204   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Đâu là phát biểu sai khi nói về danh sách liên kết: 3 Mỗi phần tử trong danh sách liên kết phải có ít nhất một trường dùng để lưu địa chỉ Sử dụng danh sách liên kết thường tiết kiệm bộ nhớ hơn dùng mảng Sử dụng danh sách liên kết thường tốn bộ nhớ hơn dùng mảng. Danh sách liên kết giúp tìm kiếm nhanh hơn mảng
205   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Đâu là phát biểu sai: 4 Có thể truyền tham số là một biến struct cho hàm Có thể truyền tham số là một biến con trỏ cho hàm Có thể truyền tham số là một biến con trỏ struct cho hàm Không thể truyền tham số là phần tử của struct cho hàm
214   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản DĐể sử dụng email trong Intranet, 2 giao thức SMTP và POP3 thường được sử dụng trên mail server. Giải thích nào sau đây là đúng? 3 SMTP là giao thức được sử dụng khi 1 phía là client, POP3 là giao thức được sử dụng khi cả 2 phía đều là mail server SMTP là giao thức dùng cho internet, POP3 là giao thức dùng cho mạng LAN SMTP là giao thức để nhận, POP3 là giao thức để gửi Không có đáp án nào đúng
224   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Để nâng cao tính độc lập của module, cần thiết phải giảm bớt mức độ liên kết module. Trong các câu liên quan đến việc trao và nhận thông tin giữa các module dưới đây, câu nào mà tính liên kết module yếu nhất? 3 Module liên quan tham khảo đến dữ liệu được định nghĩa tại khu vực chung (common
area)
Trao tham số kiểm soát (control parameter) với tính chất là tham số (argument) và kiểm soát thứ tự chạy module Chỉ trao khoản mục dữ liệu (data item) với tính chất là tham số giữa các module Chỉ khai báo bên ngoài các dữ liệu cần thiết và chia sẻ.
229   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Để thực hiện cuộc tấn công Trojan-Backdoor. Hacker sẽ thực hiện? 1 Trojan Server được cài trên máy nạn nhân – Hacker điều khiển bằng Trojan Client Hacker dùng Trojan Client, tấn công vào máy nạn nhân qua các port nhận đươc từ kỹ thuật Hacker dùng Trojan Server, tấn công vào máy nạn nhân qua các port nhận đươc từ kỹ thuật Trojan Client được cài trên máy nạn nhân – Hacker điều khiển bằng Trojan Server
235   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Địa chỉ broadcast cho mạng 127.107.26.0/24 là gì? 1 127.107.26.255 127.107.255.255 127.107.26.0 127.107.0.0
236   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Địa chỉ IP được chia thành mấy loại class? 4 3 2 4 5
242   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Định nghĩa cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn được mô tả như sau:
typedef struct Node
{
    int Key;
    Node* NextNode;
} OneNode;
Trong đó, khai báo Node* NextNode; dùng để mô tả?
2 Con trỏ tới phần dữ liệu Vùng liên kết quản lý địa chỉ phần tử kế tiếp Con trỏ trỏ tới địa chỉ vùng nhớ của phần tử trước đó trong danh sách liên kết đơn Con trỏ trỏ tới địa chỉ vùng nhớ của phần tử đầu tiên trong danh sách liên kết đơn
243   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Định nghĩa hàm đệ quy như sau
Nếu n > 0, thi F(n) = n x F(n - 1)
Nếu n = 0, thi F(n) = 1

Vậy F(5) bằng bao nhiêu?
1 120 15 1 5
250   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Định nghĩa nào là đúng đối với danh sách liên kết? 3 Danh sách liên kết là cấu trúc dữ liệu dạng cây Danh sách liên kết là cấu trúc dữ liệu tự định nghĩa Danh sách liên kết là tập hợp  các phần tử mà giữa chúng có một sự kết nối với nhau thông qua vùng liên kết của chúng Danh sách liên kết là tập hợp các phần tử mà đặt kề cận với nhau trong vùng nhớ
267   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Dữ liệu kí tự bao gồm: 4 Các kí tự số, chữ số Các kí tự chữ cái Các kí tự đặc biệt Các kí tự số, chữ số, chữ cái, đặc biệt
278   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Giao thức nào dùng để thiết lập Ip tự động cho PC kết nối trong mạng LAN? 1 DHCP FTP PPP SMTP
280   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Giao thức nào gán động các địa chỉ IP trong mạng TCP/IP? 3 ARP DHCP RIP SMTP
281   MC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Giao thức nào là giao thức được sử dụng phổ biến trong mạng WAN? 345 WEP WING Frame Relay HDLC
287   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Hàm fork trong linux để làm gì? 1 Tạo một tiến trình con Tạo một thread Đồng bộ Mở socket
289   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Hàm sleep trong linux có thể thực hiện với đơn vị nhỏ nhất là? 1 second mili second micro second nano second
292   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Hàm usleep trong linux có thể thực hiện với đơn vị nhỏ nhất là? 3 seconds mili seconds micro seconds nano seconds
303   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Hình thức m ạ ng máy tính k ế t nối các m ạ ng cách xa nhau là  đáp án nào d ưới  đây? 1 WAN MAN LAN JAN
312   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Java thuộc loại ngôn ngữ lập trình nào? 4 Ngôn ngữ bậc thấp Ngôn ngữ thủ tục Ngôn ngữ script Ngôn ngữ hướng đối tượng
379   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Khi thực hiện phép thêm một node lá x vào bên phải node p của cây nhị phân thông thường, ta cần: 1 Kiểm tra sự tồn tại của p và các lá bên phải p Kiểm tra sự tồn tại của node lá bên phải p Kiểm tra sự tồn tại của node p Không cần thực hiện cả 3 điểu kiện nêu trong câu hỏi
380   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản khi thực hiện thêm một node X vào cây tìm kiếm nhị phân ta chỉ cần: 2 Tìm vị trí thích hợp cho X trong nhánh cây con bên phải Tìm vị trí thích hợp cho X trong toàn bộ cây Tìm vị trí thích hợp cho X trong nhánh cây con bên trái Thêm vào gốc của cây nhị phân
381   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Khi thực hiện việc thêm một node x vào cây nhị phân tìm kiếm ta chỉ cần: 2 Tìm vị trí thích hợp cho nhánh cây con bên phải Tìm vị trí thích hợp cho x trên toàn bộ cây Tìm vị trí thích hợp cho nhánh cây con ở bên trái Thêm vào gốc của cây nhị phân
388   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Không gian nhớ dùng để lưu trữ các node của danh sách liên kết kép: 1 Lưu trữ rởi rác trong bộ nhớ Luôn lưu trữ liên tục trong bộ nhớ Lưu trữ theo kiểu phân trang Lưu trữ theo kiểu phân đoạn
389   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Không gian nhớ dùng đẻ lưu trữ các node của một danh sách liên kết kép? 1 Lưu trữ rời rạc trong bộ nhớ luôn lưu trữ liên tục trong bộ nhớ lưu trữ theo kiểu phân trang lưu trữ theo kiểu phân đoạn
391   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Kĩ thuật nào sau đây là kĩ thuật phân hoạch mô đun hướng cấu trúc? 3 Phương pháp phân hoạch chức năng chung Phương pháp phân hoạch nguồn/biến đổi/bể chứa (phương pháp phân hoạch STS) Phương pháp Jackson Phương pháp phân hoạch giao tác (Phương pháp phân hoạch TR )
392   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Kích thước của mảng là: 3 Số phần tử tối đa của mảng Kích thước bộ nhớ sẽ cấp phát cho mảng Số phần tử tối đa của mảng
Kích thước bộ nhớ sẽ cấp phát cho mảng
Số phần tử của mảng khác rỗng
393   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản kích thước của vùng nhớ được cấp phát cho biến dựa vào? 2 tên biến kiểu dữ liệu của biến giá trị của biến tên hằng
404   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Ký tự “I” (mã ASCII 7 bit là 1010100) được gửi khi truyền dữ liệu với trong hệ thống đồng bộ hoá start-stop (bắtđầu-dừng) có phát hiện lỗi theo parit chẵn.
Nếu ký tự được nhận đúng, thì xâu bit nào sẽ nhận được? Giả sử rằng các bit được gửi theo thứ tự sau: bit bắt đầu (0); mã ký tự, từ bit ít nghĩa nhất đến bit có nghĩa nhất; bit parity; và bit dừng (1). Các bit được viết theo trình tự nhận chúng bắt đầu từ bên trái?
2 1010101 1001010111 1010110 1001010111
409   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Là một cấp độ của cường độ mô-đun (Module Strength), có cường độ về thông tin. Đâu là ví dụ về module có cường độ về thông tin trong số các phương án dưới đây? 2 Là module thống nhất nhiều chức năng liên quan thành một chức năng và và quyết định
chức năng nào sẽ được thực hiện được dựa vào giá trị của tham số (parameter) khi được gọi.
Là module thống nhất những chức năng có sử dụng cấu tạo dữ liệu nhất định thành một chức năng. Là module thống nhất nhiều chức năng ít liên quan với nhau thành 1 chức năng Là module thống nhất nhiều chức năng kế tiếp nhau thành 1 chức năng.
413   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Liên quan tới phương pháp sắp xếp dữ liệu, mô tả nào trong các mô tả được cho dưới đây là đúng? 4 Sắp xếp nhanh Quick sort là phương pháp sẵp xếp dữ liệu theo các dãy con bao gồm các khoản mục dữ liệu được lấy từ các khoảng và sắp xếp các dãy con nhỏ hơn bao gồm các khoản mục dữ liệu được lấy tại khoảng nhỏ nhất. Sắp xếp bóc vỏ Shell sort là phương pháp sắp xếp dữ liệu bằng cách so sánh một cặp các phần tử kề và tráo đổi chúng nếu phần tử thứ hai lớn hơn phần tử thứ nhất. Sắp xếp nổi bọt Bubble là phương pháp sắp xếp dữ liệu bằng cách đặt một giá trị tham chiếu trung gian, phân bổ các phân tử với giá trị lớn hơn giá trị tham chiếu trong phần này và đặt các phần tử với gí trị nhỏ hơn giá trị tham chiếu vào phần kia và lặp lại việc này cho từng phần riêng một. Sắp xếp vun đống là phương pháp sắp xếp dữ liệu bằng việc biểu diễn một vùng chưa sắp xếp như một cây con, lấy giá trị tối đa hay tối thiểu từ miền chưa sắp, chuyển giá trị tối đa hay tối thiểu vào vùng được sắp xếp và lặp lại việc này để làm hẹp dần miền chưa sắp xếp.
416   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Linux: thư viện động (dynamic library)? 1 Tất cả code liên quan ở trong file .so và chỉ được gọi tham chiếu đến trong quá trình chạy (runtime) Tất cả code liên quan ở trong file .so và được liên kết trực tiếp vào chương trình trong quá trình biên dịch (compile time) Tất cả code liên quan ở trong file .a và chỉ được gọi tham chiếu đến trong quá trình chạy (runtime) Tất cả code liên quan ở trong file .a và được liên kết trực tiếp vào chương trình trong quá trình biên dịch (compile time)
417   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Linux: thư viện tĩnh (static library)? 2 Tất cả code liên quan ở trong file .a và chỉ được gọi tham chiếu đến trong quá trình chạy (runtime) Tất cả code liên quan ở trong file .a và được liên kết trực tiếp vào chương trình trong quá trình biên dịch (compile time) Tất cả code liên quan ở trong file .so và chỉ được gọi tham chiếu đến trong quá trình chạy (runtime) Tất cả code liên quan ở trong file .so và được liên kết trực tiếp vào chương trình trong quá trình biên dịch (compile time)
426   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Loại mã nguồn độc hại nào có thể được cài đặt song không gây tác hại cho đến khi một hoạt động nào đó được kích hoạt ? 2 Sâu Trojan horse Logic bomb Stealth virus
457   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Lựa chọn câu đúng nhất về danh sách liên kết đôi (Doubly Linked List)? 3 Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách liên kết đôi có 2 mối liên kết với 1 phần tử khác trong danh sách Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách liên kết đôi có 1 mối liên kết với 2 phần tử khác trong danh sách Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách liên kết đôi có 2 mối liên kết với 2 phần tử trước và sau nó trong danh sách Vùng liên kết của một phần tử trong danh sách liên kết đôi có 2 mối liên kết với phần tử đầu và cuối danh sách
459   MC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Lựa chọn hai tác dụng được mong đợi do việc cài đặt hệ thống cơ sở dữ liệu? 25 Giảm bớt công việc thiết kế mã Giảm bớt dữ liệu trùng lặp Tăng tốc độ truyền dữ liệu Thực hiện truy nhập động
471   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mảng là: 1 Một nhóm phần tử có cùng kiểu và chung tên gọi Một nhóm phần tử có thể có kiểu riêng và chung tên gọi Một nhóm phần tử có thể có kiểu riêng và tên gọi riêng cho mỗi phần tử Là một kiểu dữ liệu cơ sở đã định sẵn của ngôn ngữ lập trình C
474   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Máy in phun mực màu sử dụng 3 màu. Hãy chọn tổ hợp đúng về các màu trong nhóm câu trả lời dưới đây? 1 Lục lam, đỏ tươi, vàng Lục lam, đỏ tươi, đen Đỏ, xanh lá cây, vàng Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời
475   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mệnh  đề  nào  dưới  đây  là  mệnh  đề  chính  xác  về  vấn  đề  hướng  -  đối tượng? 2 Hướng-  đối tượng là một kỹ thuật mà việc ứng dụng nó vào  phát triển các hệ thống
đơn giản thì tốt hơn so với ứng dụng nó vào phát triển các hệ thống phức tạp
Đối tượng là sự gói gọn các dữ liệu và các thủ tục Hướng  đối  tượng  là  phương  pháp  thiết  kế  phân  tích  tập  trung  vào  chức  năng.  Các
chức năng được diễn tả như các hàm và thủ tục toán học
Các thuộc tính và các chức năng không thể được kế thừa. Mỗi đối tượng là cố định
476   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mệnh đề nào dưới đây định nghĩa đúng về DFD trong phân tích cấu trúc? 3 Đó là biểu đồ chỉ ra trạng thái có thể của hệ thống bằng vòng tròn và  sự chuyển từ
trạng thái này sang trạng thái khác bằng mũi tên
Đó là biểu đồ chỉ ra luồng xử lý, dữ liệu cần xử lý, các thiết bị được sử dụng,… Đó là biểu đồ chia các chức năng được yêu cầu thành vài đơn vị, và chỉ ra các luồng
dữ liệu giữa các đơn vị đó
Đó là biểu đồ chỉ ra các bản ghi bằng các hộp chữ nhật và quan hệ giữa các biểu ghi
bằng các mũi tên
477   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mệnh đề nào dưới đây là chính xác đối với ADSL? 1 Nó cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao của việc phân biệt tốc độ đi vào và đi ra, bằng
cách sử dụng đường điện thoại đã có (cặp xoắn)
Tiếng nói và dữ liệu được tách biệt bằng bộ thích ứng đầu cuối (terminal adapter
(TA)), vì vậy chúng có thể chia sẻ cùng một đường
Tiếng nói và dữ  liệu được gửi đi bằng bộ  đa  hợp phân chia thời gian (time -devided
multiplexer)
Cáp  sợi  quang  được  đặt  tới  nhà,  cho  phép  sử  dụng  các  dịch  vụ  truyền  thông  khác
nhau như điện thoại, IDSN, và truyền dữ liệu
478   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng tần số đồng hồ của CPU trong máy
tính cá nhân?
1 Tần số đồng hồ điều khiển việc tính thời gian thực hiện lệnh của CPU, vì vậy, tần số
đồng hồ càng cao thì tốc độ thực hiện của máy PC càng nhanh.
Tần số đồng hồ tác động đến tốc độ quay của các đĩa từ, vì vậy tần số đồng hồ càng
cao, số vòng quay càng lớn, tốc độ truyên dữ liệu của đĩa từ càng cao.
Tần số đồng hồ cũng kiểm soát tốc độ trao đổi, vì vậy tần số đồng hồ càng cao, thì
tốc độ trao đổi của mạng Lan càng lớn
Tần số đồng hồ là tham chiếu cho đồng hồ bên trong của máy PC, vì vậy khi tần số
đồng hồ tăng gấp đôi, thì khoảng cách ngắt (the interrupt interval) giảm một nửa và tốc
độ xử lý thời gian thực nhanh hơn
481   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề chính xác về biểu đồ thực thể-quan hệ
(E-R)?
3 Nó được tạo ra như một lý do để thực hiện cơ sở dữ liệu quan hệ Nó làm rõ các mối quan hệ vận hành giữa các tiến trình riêng lẻ và dữ liệu. Kết quả là
quan hệ giữa các thực thể được đưa vào diễn tả các tiến trình vận hành riêng biệt
Nó tạo ra sự trừu tượng hoá các thông tin được xử lý trong các hoạt động, để diễn tả
các thực thể và quan hệ giữa chúng
Nó diễn tả toàn bộ tiến trình từ việc tạo lập dữ liệu đến việc huỷ dữ liệu
482   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mệnh đề nào sau đây la mệnh đề đúng về đặc tính của sơ đồ Gantt dùng trong việc kiểm soát tiến độ? 4 Nó có thể chỉ ra một cách rõ ràng những động tác của sự chậm trễ trong công
việc tới các nhiệm vụ khác
Nó có thể chỉ ra một cách rõ ràng những trình tự nhiệm vụ Nó có thể làm rõ những đường găng – là những điểm chủ chốt trong việc kiểm
soát tiến độ
Nó có thể so sánh lịch kế hoạch và kết quả
483   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Miêu tả nào bên dưới là đúng về mối quan hệ độ lớn dung lượng giữa các
đơn vị trong thiết bị đĩa từ?
2 Cylinder > Sector > Track Cylinder > Track > Sector Sector > Track > Cylinder Track > Sector > Cylinder
493   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mô tả nào là mô tả thích hợp cho sắp xếp nhanh quick sort? 3 So sánh và tráo đổi được thực hiện cho hai dữ liệu xa nhau với khoảng cách nào đó. Khoảng cách này dần dần và liên tục được làm hẹp để sắp xếp mọi dữ liệu Giá trị tối thiểu thứ nhất được tìm ra trong dữ liệu. Giá trị tối thiểu thứ hai được tìm ra trong dữ liệu mà trong đó giá trị tối thiểu thứ nhất không được bao hàm. Việc này được thực hiện lặp lại Dữ liệu được chia thành một nhóm các dữ liệu nhỏ hơn một giá trị tham chiếu và nhóm kia là các dữ liệu lớn hơn giá trị tham chiếu. Trong từng nhóm, một giá trị tham chiếu mới được lựa ra và dữ liệu giống thế lại được phân chia thành hai nhóm dựa trên giá trị tham chiếu này. Việc này được thực hiện lặp lại Dữ liệu kề được so sánh và tráo đổi lặp lại để cho phép dữ liệu nhỏ hơn được chuyển về cuối mảng dữ liệu
494   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mô tả nào sau đây là mô tả đúng về hướng đối tượng? 4 Trong mô hình hướng đối tượng, các phép toán đối tượng cần trừu tượng hóa
phải được chỉ rõ trước
Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các đối tượng có thể tăng lên bằng cách đóng
gói
Khi một lớp thay đổi, tất cả các lớp trên đó đều phải thay đổi Khi mở rộng hoặc thay đổi một mô hình, phần thay đổi có thể khoanh vùng
được thông qua khái niệm thừa kế
495   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mô tả nào trong những mô tả sau là không thích hợp cho mô tả công việc bảo trì cho
phần mềm ứng dụng đã được phát triển tại nhà?
2 Người quản lí vận hành bắt đầu dùng phần mềm mới sau khi những sửa đổi đã
được chấp thuận, và loại bỏ phần mềm cũ dựa trên kế hoạch đã định trước.
Người  lập  trình đã phát  triển  chương trình  gốc  thực  hiện việc  sửa đổi chương
trình được liên kết với những đặc tả đã được thực hiện sau khi việc phát triển đã được
hoàn tất. Sau đó, phần mềm mới được nhanh chóng đưa vào sử dụng trong môi trường
thực.
Người tiến hành kiểm thử phải phân tích  những  lĩnh  vực bị ảnh  hưởng bởi sự
thay đổi, tiến hành việc kiểm thử cho những bộ phận có liên hệ tới chương trình bị thay
đổi, và làm đánh giá.
Trong việc thực hiện bảo trì, các chuẩn, phương pháp luận và thủ tục liên quan
tới quản trị tài liệu, phương pháp bảo trì và thủ tục sửa đổi chương trình phải được cung
cấp trước.
499   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Một  hệ thống quản lý vùng tệp (Files Area) theo các đơn vị gọi là  các
khối (blocks), mỗi khối chứa 8 sector 500-byte. Cần gán cả thảy bao nhiêu sector để lưu hai tệp, một tệp gồm 2000 bytes và tệp kia gồm 9000 bytes? Giả thiết rằng các các sectors bị chiếm bởi các thông tin quản lý, như các thư mục có thể bỏ qua?
4 22 26 28 32
500   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Một biến được gọi là biến toàn cục nếu: 2 Nó được khai báo tất cả các hàm, ngoại trừ hàm main(). Nó được khai báo ngoài tất cả các hàm kể cả hàm main(). Nó được khai báo bên ngoài hàm main(). Nó được khai báo bên trong hàm main().
501   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Một biến được gọi là một biến địa phương nếu: 1 Nó được khai báo bên trong các hàm hoặc thủ tục, kể cả hàm main(). Nó đươc khai báo bên trong các hàm ngoại trừ hàm main(). Nó được khai báo bên trong hàm main(). Nó được khai báo bên ngoài các hàm kể cả hàm main().
502   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Một bit parity chẵn được thêm vào ở đầu của một mã kí tự 7 bit, phương án nào sau đây là kết qủa của việc thêm bit parity vào từng mã kí tự 30, 3F, 7A? Ở đây mã kí tự được biểu diễn dưới dạng cơ số 16.? 2 30, 3F, 7A 30, 3F, FA B0, 3F, FA B0, BF, FA
503   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Một cây nhị phân được gọi là đúng nếu: 1 node gốc và tất cả các node trung gian đều có 2 node con Giá trị khóa của node gốc bao giờ cũng lớn hơn giá trị các khóa của nhánh cây con bên phải Giá trị khóa của node gốc bao giờ cũng lớn hơn giá trị các khóa của nhánh cây con bên trái Node gốc và các node trung gian đều có 2 node con và các node lá đều có mức giống nhau
505   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Một danh sách trong đó tất cả các thao tác chèn thực hiện tại một đầu, thao tác xóa được thực hiện tại đầu kia của danh sách gọi là: 2 Stack Queue Cây nhị phân Danh sách liên kết
517   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Một video màu được quay lại với tốc độ 30 khung/giây trên màn hình PC toàn phần có độ hiển thị là H640 x V480 điểm và dung lượng 256 màu. Lượng dữ liệu của hình ảnh (tính theo byte) có thể hiển thị trong một phút gần đúng nhất là bao nhiêu? Ở đây, dữ liệu không bị nén? 3 300K 1M 550M 133G
518   MC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mục đích chính của giao thức Ethenet khi sử dụng địa chỉ vật lý? 14 để xác định duy nhất thiết bị tại lớp 2 cho phép kết nối đến các thiết bị ở mạng khác để phân biệt khung dữ liệu ở lớp 2 với gói dữ liệu ở lớp 3 cho phép giao tiếp giữa các thiết bị trong cùng 1 mạng
529   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Mục nào không là tấn công chủ động? 1 Tấn công nghe lén (eavesdropping) Tấn công từ chối dịch vụ Tấn công replay Tấn công giả mạo (masquerade)
532   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Nếu bổ sung phần tử 4 vào vị trí đánh dấu * trong đống (heap), thì phần tử ở vị trí A là bao nhiêu? 3 2 4 6 9
535   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Nếu một mạng một máy tính được xây dựng trong môi trường TCP/IP, thì càng nhiều máy khách, việc quản lý các địa chỉ IP liên quan càng phức tạp. Giao thức nào dưới đây đơn giản hoá việc quản lý địa chỉ IP bằng cách gán động địa chỉ IP theo yêu cầu của khách? 1 DHCP HTTP LDAP SNMP
543   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Nhân tố nào là nhân tố chính ảnh hưởng đến thời gian tính của một giải thuật? 4 Máy tính Thuật toán được sử dụng Chương trình dịch Kích thước của dữ liệu đầu vào của thuật toán
544   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Nhận xét nào là không thích hợp liên quan tới việc phân hoạch mô đun trong giai đoạn thiết kế chương trình? 5 Số các mô đun cấp dưới mà một mô đun có thể gọi tới phải được giới hạn. Mô đun phải được thiết kế sao cho nó chứa một số đúng các bước. Trong thiết kế cấu trúc cấp bậc mô đun này gọi tới mô đun kia, phải để ý tới việc giữ Giao diện giữa các mô đun phải được làm đơn giản hoá.
556   MC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Những phát biểu nào sau đây là đúng: 14 Rẽ nhánh là việc chọn ra một trong hai hay nhiều con đường cho việc thực hiện tính toán sau đó. Lưu đồ có thể có nhiều điểm bắt đầu và kết thức. Kiểu kí tự chứa một kí tự nằm trong dấu nháy kép Trong các lệnh if lồng nhau, else  thuộc về if phía trước gần nó nhất
557   MC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Những thành phần nào thuộc SNMP? 124 MIB SNMP Manager Syslog server SNMP Agent
564   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Nút có khóa lớn nhất trong cây nhị phân tìm kiếm khác rỗng là? 1 Nút con bên phải nhất Nút con bên trái nhất Nút gốc Nút con có giá trị lớn nhất
570   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phát biểu nào dưới đây giải thích đúng về cơ sở dữ liệu quan hệ? 1 Dữ liệu  là  các  bảng  hai  chiều  theo  quan  điểm  của  người sử dụng.  Những  mối quan  hệ  giữa
những bản ghi được xác định bằng giá trị của những trường trong mỗi bản ghi
Mối quan hệ giữa những bản ghi được biểu diễn bằng mối quan hệ cha con Mối quan hệ giữa những bản ghi được biểu diễn bằng cấu trúc mạng Trường dữ liệu bao gồm bản ghi được lưu giữ ở dạng thức chỉ số bằng kiểu dữ liệu. Truy nhập tới bản ghi được thực hiện qua việc thu thập dữ liệu trong những giá trị chỉ số này.
571   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phát biểu nào là đúng khi miêu tả cho một biến được cấp phát động? 4 biến được cấp phát vùng nhớ trong quá trình runtime địa chỉ và giá trị vùng nhớ của biến có thể thay đổi Sau khi sử dụng có thể được giải phóng để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ biến được cấp phát vùng nhớ trong quá trình runtime
địa chỉ và giá trị vùng nhớ của biến có thể thay đổi
Sau khi sử dụng có thể được giải phóng để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ
578   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phát biểu nào sau đây không đúng với cấu trúc STACK? 3 STACK là một dạng của cấu trúc dữ liệu Dữ liệu trong STACK lưu trữ theo kiểu LIFO Đỉnh STACK và đáy STACK đều có thể truy cập được Dữ liệu mới được lưu trữ vào STACK dưới dạng PUSH
585   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phát biểu nào trong những phát biểu sau là thích hợp nhất cho việc quản lí số hiệu
người dùng user ID?
3 Mọi người dùng ID tham gia vào cùng dự án đều dùng cùng ID. Người dùng có nhiều hơn một ID đặt cùng mật hiệu cho mọi IDs. Nếu quyền được cấp cho một user ID, nó phải bị giới hạn ở số tối thiểu nhất có
thể được.
Việc xoá một user ID phải được tiến hành thời gian dài sau khi việc bỏ ID đó đã
được lưu ý.
590   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phương  pháp  nào  trong  những phương pháp kiểm  thử sau  được dùng để  kiểm  tra
xem liệu những thay đổi đã được tiến hành cho việc bảo trì phần mềm có ảnh hưởng tới các phần khác hay không?
4 Kiểm thử vận hành Kiểm thử móc nối Kiểm thử hệ thống Kiểm thử rà lại
593   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phương pháp chuyển mạch thông điệp (message switching) được chia thành mạch chuyển
mạng (switched circuit) và phương pháp lưu và chuyển (store and forward). Đểphân biệt
đích gửi thông điệp, đáp án nào dưới đây chứa giá trịDLCI trong từng trường địa chỉ
(address refield) của thông điệp?
4 Chuyển mạch ATM DDX-C DDX-P Chuyển mạch tiếp sóng khung (frame relay)
594   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phương pháp lập trình nào dưới đây sử dụng một cách hiệu quả cách xử
lý CPU theo kiểu đường ống (pipeline)?
3 Dùng càng nhiều thủ tục càng tốt Dùng càng nhiều câu lệnh “case” càng tốt. Việc các câu lệnh này có được thực hiện
hay không phụ thuộc vào các điều kiện
Dùng càng ít điều kiện rẽ nhánh càng tốt Dùng càng ít lệnh truy cập bộ nhớ càng tốt
597   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phương pháp nào dưới đây tìm lại được trạng thái mới đây nhất của cơ
sở dữ liệu sau khi bị hỏng đĩa, bằng cách trước hết khôi phục lại dữ liệu từ
bằng cách sao lưu, và sau đó áp dụng nhật ký (journal)?
4 Khởi động lại từ điểm kiểm tra (Checkpoint restarting) Khởi động lại (Rebooting) Quay ngược (Rollback) Quay xuôi (Rollforward)
598   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phương pháp nào là phương pháp kiểm soát truy nhập LAN với chức năng phát hiện xung đột khung dữ liệu trên môi trường truyền? 2 CSMA/CA CSMA/CD Tonken passing bus Tonken passing ring
599   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phương pháp nào sau đây mô tả cho phương pháp lưu giữ cơ sở dữ liệu trong thiết bị lưu giữ? 4 Lược đồ khái niệm Lược đồ ngoài Lược đồ con Lược đồ trong
601   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Phương pháp phát triển nào dưới đây phân tích một chương trình đã có hoặc  một  tệp  và  tạo  ra  các  đặc  tả  để  dùng  như  tham  chiếu  cho  việc  tạo chương trình hoặc tệp với các chức năng tương tự? 3 Concurrent engineering Re-engineering Reverse engineering Reuse technology
665   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Số màu có thể biểu diễn trong chế độ đồ họa do yếu tố nào quy định: 1 Số bít tương ứng với 1 pixel Độ phân giải màn hình Do kích thước màn hình Do độ phân giải màn hình và kích thước màn hình
666   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Số nào dưới đây biểu diễn số thập phân 0.6875 dưới dạng nhị phân? 2 0.1001 0.1011 0.1101 0.1111
667   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Số nào trong những số sau là biểu diễn thập phân của kết quả cộng hai số nhị phân 1.1011 và 1.1101? 3 3.1 3.375 3.5 3.8
678   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản System Hacking là một phương thức tấn công kiểu? 2 Điều khiển máy tính nạn nhân từ xa Can thiệp trực tiếp vào máy nạn nhân để lấy các thông tin quan trọng Tấn công làm tê liệt hệ thống mạng của nạn nhân Đánh cắp dữ liệu của nạn nhân truyền trên mạng
694   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Tầng nào sau đây trong mô hình tham chiếu cơ bản OSI so sánh được với
thủ tục HDLC?
1 Tầng liên kết dữ liệu Tầng vận chuyển Tầng mạng Tầng vật lý
699   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thành  phần  nào  trong  những thành  phần  sau  không  được đưa  vào  tài  nguyên  cần
quản lí trong quản lí vận hành? ?
3 Máy tính Cơ sở dữ liệu Người lập trình Chương trình
702   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thao tác nào dưới đây được thực hiện trên hàng đợi (queue)? 1 Thêm phần tử vào lối sau Loại bỏ phần tử ở lối sau Thêm phần tử vào lối trước Thêm và loại bỏ phần tử tại vị trí bất kỳ
703   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thao tác nào dưới đây thực hiện trên ngăn xếp (stack)? 3 Thêm phần tử vào vị trí bất kỳ Loại bỏ phần tử tại vị trí bất kỳ Thêm và loại bỏ phần tử luôn thực hiện tại vị trí đỉnh (top) Thêm và loại bỏ phần tử có thể thực hiện tại vị trí bất kỳ
708   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Theo cách hiểu chung hiện nay, TMĐT là việc sử dụng…….để tiến hành các hoạt động thương mại? 4 Internet Các mạng Các phương tiện điện tử Các phương tiện điện tử và mạng Internet
767   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thiết bị nào cho phép ta kết nối đến một mạng LAN của công ty qua Internet thông qua một kênh được mã hóa an toàn ? 1 VPN WEP Modem Telnet
768   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thiết bị nào được sử dụng để cho phép các máy trạm không dây truy cập vào một mạng LAN rộng ? 4 . 802.11b Tường lửa Điểm truy cập không dây (Wiless Access Point) VPN
769   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thiết bị nào kết nối các đường điện thoại công cộng và đường nội bộ,
cũng như kết nối các đường nội bộ với nhau?
4 DSU PBX TDM Gateway
770   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thiết bị nào sử dụng bộ lọc gói và các quy tắc truy cập để kiểm soát truy cập đến các mạng riêng từ các mạng công cộng , như là Internet ? 3 Điểm truy cập không dây Router Tường lửa Switch
782   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thứ tự các bước trong mô hình phát triển phần mềm Thác nước (waterfall)? 1 Xác định yêu cầu - Thiết kế - Lập trình - Kiểm thử - Vận hành và bảo trì Thiết kế - Xác định yêu cầu - Lập trình - Kiểm thử - Vận hành và bảo trì Xác định yêu cầu - Thiết kế - Kiểm thử - Lập trình - Vận hành và bảo trì Kiểm thử - Vận hành và bảo trì - Xác định yêu cầu - Thiết kế - Lập trình
788   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thủ tục khôi phục dữ liệu nào là đúng khi chương trình xử lý giao tác với cơ sở dữ liệu kết thúc không bình thường khi cập nhật dữ liệu? 3 Thực hiện xử lý  quay lại sử dụng thông tin trong  nhật ký sau khi cập nhật. Thực hiện xử lý quay đi sử dụng thông tin trong nhật ký sau khi cập nhật. Thực hiện xử lý quay lại sử dụng thông tin trong nhật ký trước khi cập nhật Thực hiện xử lý quay đi sử dụng thông tin trong nhật ký trước khi cập nhật.
789   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thủ tục nào trong những thủ tục sau được xem là thủ tục chuẩn cần thực hiện trong
việc hỏng hệ thống?
a.Tiến hành biện pháp tạm thời
b.Việc dùng biện pháp tạm thời được
kết thúc và chúng bị loại bỏ.
C. Phần hỏng được nhận diện và sự
hỏng được định vị.
d.Phần hỏng được tách riêng?
4 Xuất hiện hỏng ->tìm chỗ hỏng ->a->c->d->tiến hành biện pháp thường xuyên
->b
Xuất hiện hỏng ->tìm chỗ hỏng ->b->c->a->tiến hành biện pháp thường xuyên
->d
Xuất hiện hỏng ->tìm chỗ hỏng ->c->a->b->tiến hành biện pháp thường xuyên
->d
Xuất hiện hỏng ->tìm chỗ hỏng ->c->d->a->tiến hành biện pháp thường xuyên
->b
790   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thuật ngữ nào được dùng để chỉ ra một thuật toán duyệt các phần tử một cách tuần tự từ đầu tới cuối một bảng? 1 Tuyến tính Nhị phân Băm Đống
794   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Thuộc tính protected trong lập trình hướng đối tượng có ý nghĩa gì? 3 Các thuộc tính hoặc phương thức có thể truy xuất từ bên ngoài class Các thuộc tính hoặc phương thức không thể truy xuất từ bên ngoài class, nó chỉ được gọi trong phạm vi class Các thuộc tính hoặc phương thức không thể truy xuất từ bên ngoài class, nó chỉ được gọi trong class và class kế thừa Các thuộc tính hoặc phương thức có thể truy xuất từ bên ngoài class, nó chỉ được gọi trong class và class kế thừa
795   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Tiến hành sắp xếp dữ liệu bằng thuật toán nổi bọt (bubble sort) thì 1000 dữ liệu mất 1 s; Nếu sắp xếp 5000 dữ liệu mất bao lâu? 4 1.5 giây 5 giây 10 giây 25 giây
796   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Tiện ích nào sau đây là một phương thức bảo mật truy cập từ xa tốt hơn telnet ? 2 SSL SSH IPSec VNP
801   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Tính nối mô đun là cách đo sự độc lập mô đun. Tính nối mô đun càng yếu, thì
mức độ độc lập mô đun càng trở nên cao hơn. Kiểu nối mô đun nào được nêu
dưới đây có tính nối mạnh nhất?
4 Nối công cộng Nối dấu Nối dữ liệu Nối dội dung
802   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Tổ chức nào đã đưa ra các hướng dẫn cụ thể về ứng dụng Internet vào kinh doanh quốc tế? 3 WTO OECD UNCTAD APEC
809   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Tốc độ truy nhập vào bộ nhớ chính chậm hơn so với tốc độ hoạt động của bộ xử lý. Trong các phương án dưới đây, phương án nào ứng với bộ nhớ tốc độ cao được đặt giữa bộ xử lý và bộ nhớ chính để điều chế sự khác nhau về tốc độ? 3 VLIW Bộ nhớ cache Bộ nhớ đệm cho đĩa Đường ống
818   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong các câu sau đây, câu nào là mô tả thích hợp nhất về việc đánh giá hiệu năng hệ thống? 2 Mọi dữ liệu cần để đánh giá hiệu năng có thể đo được bằng cách gọi chức
năng giám sát (supervisor) đã được dựng sẵn bên trong hệ thống
Các kỹ thuật phân tích và mô phỏng là những phương pháp đánh giá hiệu
năng hệ thống bằng các mô hình
Khi thực hiện việc kiểm tra đánh giá hiệu năng, việc kiểm tra bằng phần mềm
thuận lợi hơn so với việc kiểm tra bằng phần cứng, vì ảnh h ưởng gây ra đối
với hệ thống đang được đo nhỏ hơn
ISO đã thiết lập các đặc tả cho những chương trình dùng trong những kiểm
thử chuẩn. Những chương trình thoả mãn các đặc tả này có thể được dùng để
tiến hành những phép thử nghiệm công bằng
820   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong các giải thích về kỹ thuật thành phần của đồ thị máy tính (computer graphic), đâu là lựa
chọn đúng?
1 Anti-aliasing: thực hiện phép tính bằng với những pixel xung quanh và làm cho những
đường díc dắc không nổi bật nữa
Metaball: tính toán trực tiếp phản xạ tương hỗ của bề mặt vật thể từ phương trình năng
lượng phóng xạ
Radiosity: lặp lại phản ứng liên hệ trên bề mặt vật thể từ ánh sáng nguồn, tập trung tất cả
những ánh sáng nguồn có trong tầm nhìn cuối cùng để tính
Ray tracing: sẽ model hóa bắt chước các vật thể bằng việc tập hợp các vật có hình cầu
821   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong các giao th ức internet d ưới  đây, giao thức dùng cho thư đi ệ n tử là gì? 1 SMTP NNTP FTP HTTP
822   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong các giao thức internet dưới đây, giao thức dùng cho thư điện tửlà gì? 1 SMTP NNTP FTP HTTP
823   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong các kỹthuật tạo nhiều đường truyền lôgic trong một mạch lôgic tốc độcao, có một
phương pháp mang tên là phương pháp dồn kênh (multiplexing method). Phương pháp
multiplexing đểtruyền các tín hiệu có bước sóng (wavelength) khác nhau trong cáp quang
là gì?
5 FDM OFDM CDM TDM
825   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong các mệnh đều sau đây, mệnh đề nào sai: 1 Kiểu dữ liệu là một tập hợp nào đó các phần tử dữ liệu không cùng chung một thuộc tính Hệ kiểu của một ngôn ngữ bao gồm các kiểu dữ liệu đơn và các phương pháp cho phép ta từ các kiểu dữ liệu đã có xây dựng nên các kiểu dữ liệu mới Cấu trúc dữ liệu là các dữ liệu phức tạp, được xây dựng nên từ các kiểu dữ liệu đã có, đơn giản hơn bằng các phương pháp liên kết nào đó Các ngôn ngữ lập trình khác nhau có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau
826   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong các mô tả dưới đây về kỹ thuật nâng cao độ tin cậy trong hệ thống máy tính, mô tả nào đúng? 4 Fail Safe là kỹ thuật nâng cao độ tin cậy của bộ phận cấu thành (configuration part) và
ngăn chặn việc phát sinh lỗi
Fail Soft là kỹ thuật xử lý những lỗi hệ thống (system fault) mà phát sinh trong phần
mềm.
Fail Avoidance là kỹ thuật làm cho hệ thống vẫn có thể tiếp tục vận hành ngay cả khi phát
sinh lỗi trong bộ phận cấu thành
Fault Tolerance là kỹ thuật chuẩn bị sẵn sàng đói phó với những lỗi phát sinh bằng cách
đa thành phần hoá (multiplex) những phần trọng yếu cấu tạo nên hệ thống
827   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong các mô tả về kiểu dữ liệu (data type) trong ngôn ngữ lập trình (program language) dưới đây, đâu là mô tả chính xác nhất? 2 Kiểu số thực (real number type): chính là cái mà các nhà toán học gọi là tập hợp số thực, được hiển thị bằng số nhị phân (binary) có độ dài giới hạn. Kiểu số nguyên (integer type): nếu sử dụng hiển thị phần bù 2 (2’s complement) thì trong 8 bit thì có từ -128 đến 127. Kiểu chữ (character type): là kiểu trong đó có quy định tập hợp chữ Latinh sử dụng sử
dụng bởi thiết bị xuất nhập dữ liệu (input/output device).
Kiểu logic: bao gồm 3 giá trị: AND, OR, NOT
830   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong các thuật toán sắp xếp sau, thuật toán nào có hiệu suất thấp nhất? 1 Nổi bọt (bubble sort) Sắp xếp nhanh (quick sort) Sắp xếp chèn (insert sort) Sắp xếp vun đống (heap sort)
831   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong các thủtuc điều khiển thao tác truyền dữliệu áp dụng cho truyền ký tự, thủtục nào
dưới đây sửdụng 10 ký tự điều khiển truyền và tiến hành gửi nhận dưới dạng từng tin
39
nhắn một?
1 Thủtuc cơbản Thủtuc HDLC Thủtuc TTY Thủtuc đa móc nối (multi link)
833   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong chế độ graphic, gốc tọa độ là: 1 Góc trên bên trái Góc trên bên phải Góc dưới bên trái Góc dưới bên phải
852   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ, lệnh nào trong các câu lệnh SQL sau được sử dụng để lấy ra những dòng được chỉ ra bởi cursor sau khi nó được định nghĩ? 2 Lệnh DECLARE Lệnh FETCH Lệnh OPEN Lệnh READ
853   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong hệ thống cơ sở dữ liệu, khi nhiều chương trình xử lý giao tác đồng thời cùng cập nhật một cơ sở dữ liệu, phương pháp nào được sử dụng để ngăn ngừa sự mâu thuẫn logic? 4 Chuẩn hoá Các ràng buộc toàn vẹn Thiết kế trọng tâm dữ liệu Điều khiển giành riêng
855   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong lập trình trên hệ điều hành Linux, lệnh nào có hiệu năng cao nhất để đọc thông tin của nhiều file descriptor? 2 select epoll poll kqueue
858   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong mã 8 bit, có bao nhiêu trường hợp mà số bit 0 bằng số bit 1? 3 16 24 70 128
860   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong mạng LAN CSMA/CD, thông tin nào dưới đây được dùng cho tầng liên  kết  dữ  liệu  để  nhận  dạng  người  gửi  và  nơi  nhận  khi  gửi  và  nhận  các khung (frames)? 2 Host ID trong địa chỉ IP Địa chỉ MAC Mặt nạ con Số hiệu cổng
864   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong mô hình OSI, tầng nào làm nhiệm vụ xác định khả năng đáp ứng của chương trình và kiểm tra liệu còn đủ tài nguyên cho giao tiếp? 5 Transport network presentation session
865   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong mô hình phát triển phần mềm nào, các bước Lập trình - phát triển - kiểm thử được lặp lại cho từng đơn vị con của hệ thống? 2 Mô hình thác nước (waterfall) Mô hình xoắn ốc (spiral) Mô hình bản mẫu (prototype) Mô hình hướng đối tượng
866   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong mô hình Thác nước (waterfall) nguyên gốc, bước hiện tại có quay lại được bước trước đó hay không? 1 Không quay lại được Tất cả các bước đều có thể quay lại bước bất kỳ Bước hiện tại chỉ có thể quay lại bước trước đó Chỉ bước Lập trình có thể quay lại bước Thiết kế
867   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong mô hình tham chi ế u OS, ng ười ta chia ch ức nă ng truy ề n tải thành 7 tầ ng, t ầ ng 5 là
đáp án nào d ưới  đây?
1 T ầ ng phiên (session layer) T ầ ng mạ ng (network) T ầ ng trình bày (presentation layer) T ầ ng v ậ n chuy ể n (transport layer)
868   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong mô hình tham chiếu OS, người ta chia chức năng truyền tải thành 7 tầng, tầng 5 là
đáp án nào dưới đây?
1 Tầng phiên (session layer) Tầng mạng (network) Tầng trình bày (presentation layer) Tầng vận chuyển (transport layer)
871   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong một hệ thống trực tuyến nhất định, 36.000 giao dịch trong một giờ phải được xử lý bằng một CPU 100 MIPS. Nếu giới hạn trên của hệ thống số sử dụng CPU là 80%, thì số lệnh tối đa trung bình cho một giao dịch là bao nhiêu? Hãy chọn một câu trả lời đúng từ các câu trả lời dưới đây tính theo đơn vị ngàn lệnh.? 2 2 8.000 10.000 12.500
874   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong phép băm (Hash method) việc thu được các giá trị băm từ các khóa khác nhau gọi là hiện tượng xung đột. Phương pháp để tránh hiện tượng trên là gì? 2 Linear Programming (lập trình tuyến tính) Chain Method (phương pháp chuỗi) Linear Search Method (phương pháp tìm kiếm tuyến tính) Invariant assertion method (Phương pháp xác nhận bất biến )
875   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong phép duyệt cây nhị phân có 24 nút theo thứ tự sau, nút gốc có thứ tự? 4 Thứ 1 Thứ 2 Thứ 23 Thứ 24
892   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong số các mô tả về tái sử dụng phần mềm, đâu là câu trả lời đúng? 2 Việc tái sử dụng nhiều bộ phận nhỏ có hiệu quả lớn trong vệc giảm số công phát triển đối
với từng qui mô đơn vị hơn nhiều so với việc tái sử dụng những bộ phận lớn
Việc phát triển bộ phận có thể tái sử dụng có chi phí cao hơn nhiều so với khi phát triển
phần mềm thông thường có cùng qui mô
Tỷ lệ lợi nhuận của tái sử dụng bộ phận không phụ thuộc vào độ lớn của bộ phận mà phụ
thuộc vào số lượng bộ phận tái sử dụng.
Chế độ khuyến khích để thúc đẩy việc tái sử dụng bộ phận không có hiệu quả lắm
906   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong thủtục cơbản, thủtục điều khiển truyền tiêu biểu, sẽtiến hành điều khiển truyền
dựa vào ký tự điều khiển truyền quy định trong ISO. Vậy ký tựbiểu thịsựbắt đầu của
khối dữliệu trong bộphận dữliệu là gì?
1 STX ETX ACK ENQ
907   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong trường hợp nào dưới đây bộ xử lý tạo ra một ngắt? 4 Khi việc chuyển băng bộ nhớ theo kiểu nhảy cách được hoàn thành Khi không tìm thấy nội dung trong bộ nhớ đệm Khi lệnh vào/ ra được thực hiện Khi sự tràn xảy ra do kết quả của việc thực hiện phép toán thập phân dấu phẩy động
911   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Trong xem xét được nêu dưới đây về thiết kế màn hình trong các giai đoạn thiết kế ngoài và trong, xem xét nào là xem xét không thích hợp? 4 Việc chuyển màn hình nên được thiết kế với việc xem xét không chỉ việc lựa từng
bước bằng việc dùng một menu, mà còn với truy nhập trực tiếp vào màn hình mong muốn cho người dùng đã thành thạo
Từng khoản mục mà dữ liệu được đưa vào trên màn hình phải được bao trong ngoặc
vuông, để nhấn mạnh rằng nó là trường đưa vào dữ liệu
Cách bố trí màn hình phải được thiết kế theo cách các khoản mục cần tham chiếu được thu xếp từ trái sang phải, và từ trên xuống dưới Để hoàn thành tiến trình đang diễn ra, màn hình phải được thiết kế để ngăn cản người dùng khỏi bỏ việc đưa vào dữ liệu, hay trở lại màn hình trước đó
922   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Ưu điểm của cấu trúc dữ liệu link list so với mảng tĩnh là gì? 3 Tốc độ duyệt truy cập đến 1 phần tử của link list nhanh hơn so với mảng bởi vì độ dài của mảng thưởng được khai báo trước giá trị ước lượng tối đa nhất có thể Tốc độ duyệt truy cập đến 1 phần tử của link list nhanh hơn so với mảng bởi vì link list cấp phát động Tiết kiệm bộ nhớ, dùng bao nhiêu cấp phát bấy nhiêu Tốc độ truy cập nhanh
923   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Vai trò của DNS server? 2 phân bổ địa chỉ IP tự động cho client Ánh xạ địa chỉ IP với tên miền Thay mặt client xử lý các giao tiếp Cho phép truy cập từ xa đến mạng intranet
929   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Việc nào trong những việc sau là không liên quan tới chuẩn dịch vụ cho thao tác hệ
trực tuyến?
4 Thời gian đáp ứng Thời gian bắt đầu vận hành Thời gian khôi phục hỏng Thời gian gỡ lỗi
931   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Với các bước:
1- Đọc kỹ bài toán để hiểu bài toán.
2- Viết chương trình theo ngôn ngữ.
3- Chạy chương trình để kiểm tra kết qủa
4- Biên dịch chương trình theo ngôn ngữ
5- Tìm một giải thuật để giải bài toán.
Thứ tự hợp lý của các bước là :
3 1,2,3,4,5 1,5,3,2,4 1,5,2,4,3 1,5,4,3,2
949   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Vòng đời phần mềm kéo dài từ giai đoạn nào đến giai đoạn nào? 2 Phần mềm sống mãi nên không có vòng đời Từ lúc bắt đầu dự án phát triển phần mềm, đến khi phần mềm không còn được hỗ trợ nâng cấp Từ lúc bắt đầu dự án đến khi kết thúc Kiểm thử Từ lúc Thiết kế đến khi Triển khai xong
951   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Website wtpfed.org là mô hình? 2 B2C B2B B2G G2B
968   SC Chuyên môn Kiến thức CNTT cơ bản Yếu tố nào tác động trực tiếp nhất đến sự phát triển TMĐT? 2 Nhận thức của người dân Cơ sở pháp lý Chính sách phát triển TMĐT Các chương trình đào tạo về TMĐT
TT Chức danh Dạng câu hỏi Nghiệp vụ cấp 1 Nghiệp vụ cấp 2 Nội dung câu hỏi Đáp án Phương án lựa chọn 1 Phương án lựa chọn 2 Phương án lựa chọn 3 Phương án lựa chọn 4
5   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core 2. public class Jail {
3. private int x = 4;
4. public static void main(String[] args) {
5. protected int x = 6;
6. new Jail().new Cell().slam();
7. }
8. class Cell {
9. void slam() { System.out.println("throw away key " + x); }
10. }
11. }

Chọn câu đúng?
4 Biên dịch thành công Kết quả chạy chương trình: "throw away key 4". Kết quả chạy chương trình: "throw away key 6". Biên dịch lỗi ở dòng 5
6   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core 3. public class RediMix extends Concrete {
4. RediMix() { System.out.println("r "); }
5. public static void main(String[] args) {
6. new RediMix();
7. }
8. }
9. class Concrete extends Sand {
10. Concrete() { System.out.print("c "); }
11. private Concrete(String s) { }
12. }
13. abstract class Sand {
14. Sand() { System.out.print("s "); }
15. }

Kết quả của chương trình trên là gì?
3 c r r c s c r Biên dịch có một lỗi
31   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Biểu thức nào sau đây đúng
chọn 3 đáp án?
235 (- 1 -) (+ + 1) (+-+-+-1) (--1)
32   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Biểu thức nào sau đây trả về kết quả là true:
(chọn 2 đáp án đúng)?
13 (false | true) (null != null) (4 <= 4) (!true)
33   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Biểu thức nào sẽ trích xuất ra sâu con "vit" từ một sâu được khai báo sau: String str = "vivitel";
Chọn một đáp án đúng.?
4 str.substring(2, 2) str.substring(2, 3) str.substring(2, 4) str.substring(2, 5)
55   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Các lớp đối tượng được sử dụng cho mảng động? 4 ArrayList Map Vector Both a & c
56   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Các lớp nào định nghĩa đối tượng không thay đổi được (immutable)?
Chọn ba kết quả đúng?
124 Character Byte Number Short
57   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Các lớp nào không được kế thừa từ lớp ava.lang.Number?
Chọn hai kết quả đúng:
34 java.lang.Float java.lang.Byte java.lang.Character java.lang.Boolean
58   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Các lớp wrapper nào có phương thức booleanValue()?
Chọn một đáp án đúng?
5 Tất cả các lớp wrapper Tất cả các lớp wrapper ngoại trừ lớp Void Tất cả các lớp wrapper nào được thực thi phương thưc compareTo() Tất cả các lớp wrapper nào thừa kế từ lớp Number
65   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Các phương thức nào không có trong lớp StringBuilder? 1 trim() length() append(String) reverse()
83   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Câu lệnh nào sau đây là hợp lệ? 3 int j=10; for (int i=0, j+=90; i<j; i++) { j--; } for (int i=10; i=0; i--) {} for (int i=0, j=100; i<j; i++, --j) {;} int i, j; for (j=100; i<j; j--) { i += 2; }
84   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Câu lệnh nào thêm vào vị trí (1) sẽ gây ra lỗi Exception khi chạy:
public class RQ600_55 {
   public static void main(String[] args) {
      // (1) INSERT STATEMENT HERE
   }
}
Chọn một lựa chọn đúng.?
5 System.out.printf("|%-d|", -123); System.out.printf("|%3.0d|", 123); System.out.printf("|%d|", "false"); System.out.printf("|%3d|", 123.45);
89   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Câu nào không đúng khi nói về lớp java.util.Date
Chọn hai đáp án.?
24
Lớp java.util.Dateclass implements từ giao diện Comparable<Date> Lớp java.util.Date  là locale đặc biệt Phương thức khởi tạo mặc định của lớp java.util.Date trả về thời gian hiện tại. Phương thức khởi tạo không mặc định sẽ trả về ngoại lệ IllegalArgumentException nếu tham số truyền vào là số âm.
91   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Câu nào là đúng (chọn 3 đáp án)

 ?
134 a. Biểu thức (1 + 2 + "3") trả về chuỗi "33" b. Biểu thức ("1" + 2 + 3) trả về chuỗi "15" c. Biểu thức  (4 + 1.0f) trả về giá trị kiểu float là 5.0f d. Biểu thức (10/9) trả về giá trị kiểu in là 1
92   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Câu nào mô tả đúng về kết quả đầu ra của chương trình sau (chọn 2 đáp án)
public class Logic {
public static void main(String[] args) {
int i = 0;
int j = 0;
boolean t = true;
boolean r;
r = (t & 0 < (i+=1));
r = (t && 0 < (i+=2));
r = (t | 0 < (j+=1));
r = (t || 0 < (j+=2));
System.out.println(i + " " + j);
}
}?
34 Số đầu tiên được in ra là 1 Số đầu tiên được in ra là 2 Số đầu tiên được in ra là 3 Số thứ 2 được in ra là 1
109   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho biến sau:
char c = 'A';
Đâu là cách đơn giản nhất biến đổi kiểu char (biến c) sang kiểu int?
1 int i = c; int i = (int) c; i = Character.getNumericValue(c); Không có đáp án nào đúng
110   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho biết kết quả sau khi đoạn mã sau đây thực thi
int a=8;
int b=3;
float f = a ++ / b--;
System.out.println(f);?
3 4.5 3 2 2.6
111   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho chươ trình sau; hãy chọn câu trả lời đúngpublic class Nesting {

    public static void main(String[] args) {
        B.C obj = new B().new C();
    }
}

class A {

    int val;

    A(int v) {
        val = v;
    }
}

class B extends A {

    int val = 1;

    B() {
        super(2);
    }

    class C extends A {

        int val = 3;

        C() {
            super(4);
            System.out.println(B.this.val);
            System.out.println(C.this.val);
            System.out.println(super.val);
        }
    }
}?
4 Chương trình không biên dịch được Chương trình in ra theo thứ tự2, 3, và 4 Chương trình in ra theo thứ tự 1, 4, và 2 Chương trình in ra theo thứ tự 1, 3, và 4
113   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho chương trình như sau. Hãy chọn đáp án đúng
import java.util.Iterator;

class ReverseArrayIterator<T> implements Iterable<T> {

    private T[] array;

    public ReverseArrayIterator(T[] array) {
        this.array = array;
    }

    public Iterator<T> iterator() {
        return new Iterator<T>() {
            private int next = array.length - 1;

            public boolean hasNext() {
                return (next >= 0);
            }

            public T next() {
                T element = array[next];
                next--;
                return element;
            }

            public void remove() {
                throw new UnsupportedOperationException();
            }
        };
    }

    public static void main(String[] args) {
        String[] array = {"Hi", "Howdy", "Hello"};
        ReverseArrayIterator<String> ra = new ReverseArrayIterator<String>(array);
        for (String str : ra) {
            System.out.print("|" + str + "|");
        }
    }
}?
4 Chương trình không biên dịch được Chương trình biên dịch được được nhưng văng ra exception khi chạy Chương trình biên dịch được và in ra dòng |Hi||Howdy||Hello| khi chạy Chương trình biên dịch được và in ra dòng |Hello||Howdy||Hi| khi chạy
114   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho chương trình như sau. hãy chọn đáp án đúng
public class TipTop {

    static final Integer i1 = 1;
    final Integer i2 = 2;
    Integer i3 = 3;

    public static void main(String[] args) {
        final Integer i4 = 4;
        Integer i5 = 5;
        class Inner {

            final Integer i6 = 6;
            Integer i7 = 7;

            Inner() {
                System.out.print(i6 + i7);
            }
        }
    }
}?
5 Chương trình không biên dịch được Chương trình biên dịch được được nhưng văng ra exception khi chạy Chương trình biên dịch được và in ra 67 khi chạy Chương trình biên dịch được và in ra 13 khi chạy
116   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn code :
1. enum Animals {
 2.   DOG("woof"), CAT("meow"), FISH("burble");
 3.   String sound;
 4.   Animals(String s) { sound = s; }
 5. }
 6. class TestEnum {
 7.   static Animals a;
 8.   public static void main(String [] args) {
 9.     System.out.println(a.DOG.sound + " " + a.FISH.sound);
10.   }
11. }
Kết quả khi chạy đoạn code trên là:
1 woof burble Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 2 Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 3 Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 4
117   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn code sau
 1. package pkgA;
 2. public class Foo {
 3.   int a = 5;
 4.   protected int b = 6;
 5.   public int c = 7;
 6. }
 
 3. package pkgB;
 4. import pkgA.*;
 5. public class Baz {
 6.   public static void main(String[] args) {
 7.     Foo f = new Foo();
 8.     System.out.print(" " + f.a);
 9.     System.out.print(" " + f.b);
10.     System.out.print(" " + f.c);
11.   }
12. }
Kết quả khi chạy đoạn code trên:
45 5 6 7 5 tiếp theo là 1 exception Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 7 Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 8
118   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn code sau
 3. public class TestDays {
 4.   public enum Days { MON, TUE, WED };
 5.   public static void main(String[] args) {
 6.     for(Days d : Days.values() )
 7.       ;
 8.     Days [] d2 = Days.values();
 9.     System.out.println(d2[2]);
10.   }
11. }
Kết quả chạy đoạn code trên?
2 TUE WED Kết quả không dự đoán được Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 4
119   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn code sau
 4. class Announce {
 5.   public static void main(String[] args) {
 6.     for(int __x = 0; __x < 3; __x++) ;
 7.     int #lb = 7;                         
 8.     long [] x [5];                      
 9.     Boolean []ba[];
10.     enum Traffic { RED, YELLOW, GREEN };
11.   }
12. }
Kết quả chạy đoạn code trên là:
234 Biên dịch thành công Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng  10 Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 7 Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng  8
120   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core cho đoạn code sau
// (1) INSERT ONE IMPORT STATEMENT HERE
public class RQ700_20 {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(sqrt(49));
}
}
Đoạn khai báo nào, khi thêm vào vị trí (1), sẽ in ra kết quả 7 khi compiled chạy chương trình? (chọn 2 đáp án đúng)?
35 import static Math.*; import static Math.sqrt; import static java.lang.Math.sqrt; import static java.lang.Math.sqrt();
121   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn code sau
1. public class Electronic implements Device
          { public void doIt() { } }
 2.
 3. abstract class Phone1 extends Electronic { }
 4.
 5. abstract class Phone2 extends Electronic
      { public void doIt(int x) { } }
 6.
 7. class Phone3 extends Electronic implements Device
      { public void doStuff() { } }
 8.
 9. interface Device { public void doIt(); }
Kết quả chay đoạn code trên:
1 Biên dịch thành công Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 1 Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 3 Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 5
122   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn code sau
4. public class Frodo extends Hobbit {
 5.   public static void main(String[] args) {
 6.     Short myGold = 7;
 7.     System.out.println(countGold(myGold, 6));
 8.   }
 9. }
10. class Hobbit {
11.   int countGold(int x, int y) { return x + y; }
12. }
Kết quả chạy đoạn code trên?
4 13 Biên dịch thất bại do lỗi ở nhiều dòng Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 6 Biên dịch thất bại do lỗi ở dòng 7
123   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn code sau
class A {
    int a;
    protected int b;
    public float f1;
    private float f2;   
}

class B extends A {
       ...
}

B có thể sử dụng các biến nào của A?
2 f1 a, b, f1 f2 f1,f2
124   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn code sau. Hãy chọn câu trả lời đúng

public class Outer {

    private int innerCounter;

    class Inner {

        Inner() {
            innerCounter++;
        }

        public String toString() {
            return String.valueOf(innerCounter);
        }
    }

    private void multiply() {
        Inner inner = new Inner();
        this.new Inner();
        System.out.print(inner);
        inner = new Outer().new Inner();
        System.out.println(inner);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Outer().multiply();
    }
}?
5 Chương trình không biên dịch được Chương trình biên dịch được được nhưng văng ra exception khi chạy Chương trình biên dịch được và in ra 22 Biên dịch được và in ra 11
125   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn code sau:
class Voop {
  public static void main(String[] args) {
     doStuff(1);
     doStuff(1,2);
   }
   // insert code here (1)
}
Chọn đoạn code thích hợp có thể thêm vào vị trí 1?
14 static void doStuff(int... doArgs) { } static void doStuff(int[] doArgs) { } static void doStuff(int doArgs...) { } static void doStuff(int x, int... doArgs) { }
126   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn mã chương trình sau
Public class myClass {
Public myClass(int x){
System.out.println(x);
}
Public static void main(String|| args){
myClass x= new myClass();
myClass y= new myClass(10);
}
}
Kết quả khi chạy đoạn mã trên là:
1 Lỗi biên dịch vì không tồn tại constructor myClass() Lỗi khi chạy chương trình vì ko tồn tại constructor myClass() Chương trình chạy ko có lỗi mà in ra kết quả là 10 Không có lựa chọn nào trong 3 lựa chọn A,B,C là đúng
127   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Cho đoạn mã lệnh như sau:
public class RQ600_80 {
   public static void main(String[] args) {
      for (int i = 5; i < 10; i++) {
         System.out.format("|");
         for (int j = 0; j < 3; j++) {
            System.out.format("%" + i + "." + j + "f|", 123.456);
         }
         System.out.format("%n");
       }
   }
}
Dòng nào sau đây xuất hiện trong màn hình output của chương trình (Chọn một lựa chọn đúng).?
1 |  123|123.5|123.46| |   123| 123.5|123.46| |    123|  123.5| 123.46| |     123|   123.5|  123.46|
130   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chọn 1 câu trả lời đúng? 2 Nếu có exception khi thực hiện phương thức finalize() của một đối tượng đủ điều kiện, exception sẽ bị bỏ qua và object sẽ bị hủy Tất cả mọi đối tượng đều có phương thức finalize() Đối tượng có thể hủy bằng cách gọi phương thức finalize() Phương thức finalize() có thể định nghĩa với bất kỳ mức truy cập nào
131   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chọn 1 câu trả lời đúng? 5 Đối tượng có thể bị  hủy bằng cách sử dụng từ khóa delete. Một đối tượng sẽ được thu hồi ngay lập tức sau khi nó không được tham chiếu đến Nếu đối tượng obj1 có thể truy cập từ obj2 và đối tượng obj2 cũng có thể truy cập từ obj1 thì obj1 và obj2 không đủ điều kiện thu hồi Nếu một đối tượng đủ điều kiện thu hồi, thì nó vẫn tiếp tục đủ điều kiện đến khi thực sự bị thu hồi
132   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chọn 1 câu trả lời đúng? 4 Trình biên dịch sẽ không biên dịch code mà gọi phương thức finalize() Phương thức finalize() phải được định nghĩa mức truy cập là protected Khi thực hiện override phương thức finalize() trong bất kỳ class nào đều throw ra checked excpetion (ngoại lệ cần xử lý) Có thể thực hiện overload phương thức finalize()
133   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chọn 1 câu trả lời đúng? 1 đối tương sẽ không bị hủy đến khi không còn tham chiếu nào đến nó Phương thức finalize() sẽ không bao giờ được gọi quá 1 lần trên một đối tượng Một đối tượng đủ điều kiện thu hồi thì cuối cùng sẽ bị hủy bới GC Nếu đối tượng A đủ điều kiện thu hồi trước đối tượng B thì sẽ được thu hồi trước B
134   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chọn 1 đáp án đúng
public class MyClass {

    static int gap = 10;
    double length;
    final boolean active;
// (1) INSERT CODE HERE
}?
5 MyClass { gap += 5; } { gap = 5; length = (active ? 100 : 200) + gap; } { ; } { length = 4.2; }
137   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chọn câu lệnh cho kết quả tương đương với đoạn code dưới:
boolean b = true;
if ( b ) {
x = y;
} else {
x = z;
}?
2 b = x ? x = y : x = z x = b ? y : z x = b ? x = y : x = z b = x ? y : z
138   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chọn câu trả lời  đúng khi chạy chương trình
public class MyClass {

    public static void main(String[] args) {
        MyClass obj = new MyClass(n);
    }
    static int i = 5;
    static int n;
    int j = 7;
    int k;

    public MyClass(int m) {
        System.out.println(i + ", " + j + ", " + k + ", " + n + ", " + m);
    }

    {
        j = 70;
        n = 20;
    } // Instance Initializer Block

    static {
        i = 50;
    } // Static Initializer Block
}?
2 Chương trình bị lỗi khi compile code Chương trình in ra 50, 70, 0, 20, 0 Chương trình in ra 50, 70, 0, 20, 20 Chương trình in ra 5, 70, 0, 20, 0
139   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chọn câu trả lời đúng

public class Outer {
    public void doIt() {
    }
    public class Inner {
        public void doIt() {
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        new Outer().new Inner().doIt();
    }
}?
34 Phương thức doIt của class Inner sẽ override phương thức  doIt của class Outer Phương thức doIt của class Inner sẽ overload phương thức  doIt của class Outer Phương thức doIt của class Inner sẽ làm ẩn đi (hide) phương thức  doIt của class Outer Tên đầy đủ của class Inner là Outer.Inner.
150   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chương trình chạy ra kết quả gì?
public class CharSeq {
public static void main (String[] args) {
String cs1 = "JAVA";
StringBuilder cs2 = new StringBuilder(cs1);
System.out.println(cs1.compareTo(cs2) == cs2.compareTo(cs1));
}
}
Chọn một kết quả đúng:
3 Chương trình in ra false Chương trình in ra true Chương trình biên dịch lỗi Chương trình biên dịch thành công nhưng ném ra ngoại lệ lúc chạy
151   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chương trình chạy ra kết quả gì?
public class MoreCharSeq {
public static void main (String[] args) {
String s1 = "WOW";
StringBuilder s2 = new StringBuilder(s1);
String s3 = new String(s2);
System.out.println((s1.hashCode() == s2.hashCode()) + " " +
(s1.hashCode() == s3.hashCode()));
}
}
Chọn một kết quả đúng:
1 Chương trình in ra false true Chương trình in ra false false Chương trình in ra true false Chương trình in ra true true
153   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Chương trình sẽ hiển thị gì khi thực thi:
public class RQ500_110 {
   public static void main(String[] args) {
      printArray("Smile:-)and:)the:-(world.-)smiles:o)with-you".split("[.:\\-()o]+"));
   }
   private static <T> void printArray(T[] array) {
      System.out.print("|");
      for (T element : array)
         System.out.print(element + "|");
      System.out.println();
   }
}
Chọn một câu trả lời đúng.?
4 |Smile|and|the|world|smiles|with-you| |Smile|and|the|world|smiles|with-y|u| |Smile|and|the|world|smiles|with|you| |Smile|and|the|w|rld|smiles|with|y|u|
166   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Có thể thêm khai báo nào vào đoạn mã sau:
public static void main(String[] args) {
  int[] x = {7,6,5,4,3,2,1};
  // insert code here
  System.out.print(y + " ");
}
}?
1 for(int y : x) { for(x : int y) { int y = 0;
for(y : x) {
for(y : x) {
188   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đâu không phải là ngoại lệ trong Java? 4 Arithmetic Exception Nullpointer Exception ArrayOutOfBounds Exception Logical Exception
191   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đâu là các class wrapper?
Chọn ba kết quả đúng:
134 java.lang.Void java.lang.Int java.lang.Boolean java.lang.Long
192   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đâu là đáp án đúng về kết quả của chương trình sau (chọn 3 đáp án đúng)
public class BoolOp {
static void op(boolean a, boolean b) {
boolean c = a != b;
boolean d = a ^ b;
boolean e = c == d;
System.out.println(e);
}
public static void main(String[] args) {
op(false, false);
op(true, false);
op(false, true);
op(true, true);
}
}?
135 Tất cả các dòng được in ra đều giống nhau Có ít nhất 1 dòng chứa false có ít nhất 1 dòng chứa true dòng đầu tiên chứa false
193   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đâu là định nghĩa đúng về ngoại lệ? 123 Sự kiện bất thường xảy ra trong quá thực hiện chương trình và làm gián đoạn luồng xử lý Các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình thực hiện chương trình Ngoại trừ giới hạn biểu thị một sự kiện ngoại lệ.

The term exception denotes an exception event.
Không phương án nào đúng
194   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đâu là giá trị của biểu thức sau:
(1 / 2 + 3 / 2 + 0.1)?
2 1 1.1 1.6 2
195   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đâu là giá trị của biểu thức sau:
 (- -1-3 * 10 / 5-1)?
2 -8 -6 7 8
196   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đâu là kết quả của biên dịch và chạy chương trình sau:
public class Assignment {
public static void main(String[] args) {
int a, b, c;
b = 10;
a = b = c = 20;
System.out.println(a);
}
}?
4 The program will fail to compile since the compiler will report that the variablecin the multiple assignment statement a = b = c = 20;has not been initialized The program will fail to compile, because the multiple assignment statement
a = b = c = 20;is illegal.
code sẽ được biên dịch và in ra kết quả là 10 khi chạy code sẽ được biên dịch và in ra kết quả là 20 khi chạy
197   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đâu là kết quả của biên dịch và chạy chương trình sau:
public class MyClass {
public static void main(String[] args) {
String a, b, c;
c = new String("mouse");
a = new String("cat");
b = a;
a = new String("dog");
c = b;
System.out.println(c);
}
}?
3 Chương trình sẽ lỗi biên dịch Chương trình sẽ in ra chữ mouse khi chạy Chương trình sẽ in ra chữ cat khi chạy Chương trình sẽ in ra chữ dog khi chạy
198   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đâu là khẳng định đúng về lớp wrapper?
chọn hai đáp án đúng.?
24 String là một lớp wrapper Double có phương thức compareTo() Character có phương thưc initValue() Byte được thừa kế từ lớp Number
207   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đâu là từ khóa đúng trong java? 1 interface string Float unsigned
241   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Điều gì xảy ra khi biên dịch và chạy chương trình sau:
public class Prog1 {
public static void main(String[] args) {
int k = 1;
int i = ++k + k++ + + k; // (1)
System.out.println(i);
}
}?
4 Chương trình sẽ không biên dịch, bởi vì lỗi ở trong biểu thức ở dòng (1) Chương trình sẽ biên dịch và in ra 3, khi chạy Chương trình sẽ biên dịch và in ra 4, khi chạy Chương trình sẽ biên dịch và in ra 7, khi chạy
254   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đoạn lệnh sau có gì sai:
void test(int x) {
  switch (x) {
    case 1:
    case 2:
    case 0:
    default:
    case 4:
  }
}?
1 Không sai gì cả Case 0 phải đứng trước case 1 Thiếu break ở mỗi câu lệnh case Default phải đứng cuối cùng trong câu lệnh switch
255   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đoạn mã nào khi thêm vào vị trí (1) sẽ làm chương trình dịch và thực thi bình thường:
public class Dating {
   public static void main(String[] args) {
      Date date = new Date();
      // (1) INSERT CODE HERE ...
   }
}
Chọn một đáp án đúng.?
5 DateFormat df = new DateFormat(Locale.US);
System.out.println(df.format(date));
DateFormat df = new DateFormat(DateFormat.FULL, Locale.US);
System.out.println(df.format(date));
DateFormat df = DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.FULL, Locale.US);
System.out.println(df.format(date));
DateFormat df = DateFormat.getDateTimeInstance(date);
System.out.println(df.format(DateFormat.FULL, Locale.US));
256   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đoạn mã nào khi thêm vào vị trí (1) se làm chương trình không dịch và thực thị bình thường. Giả sử rằng thứ tự các giá trị tương ứng là tháng, ngày trong tháng, năm trong định dạng Date.
public class ParsingDates {
   public static void main(String[] args) throws ParseException {
      // (1) INSERT DECLARATION HERE ...
      System.out.println(parseDate(inputStr));
   }
   public static Date parseDate(String inputString) throws ParseException {
      DateFormat dfUS = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.SHORT, Locale.US);
      return dfUS.parse(inputString);
   }
}
Chọn một đáp án đúng?
5 String inputStr = "3/7/08"; String inputStr = "13/07/08"; String inputStr = "3/07/08/2008"; String inputStr = " 3/07/08 ";
259   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Đoạn mã sau sẽ in ra màn hình nội dung gì khi thực thi?
public class RQ600_120 {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.printf("|%0.0f|", 12.5);
      System.out.printf("|%0.s|", 12.5);
      System.out.printf("|%( +-10.2f|", -12.5);
      System.out.format("|%10.2f|%d", 12.5 );
      System.out.format("|%!10.2f|", 12.5 );
   }
}
Chọn một câu trả lời đúng.?
4 |12|12.|(12.50) | 12.50| -12.50| |13|13.|(-12.50) | 12.50| -12.50| Chương dịch lỗi khi dịch Chương trình dịch thành công nhưng gây ra Exception khi thực thi
266   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Dòng code nào khi thêm vào vị trí (1) sẽ gây lỗi biên dịch
public class ParameterUse {
  static void main(String[] args) {
    int a = 0;
    final int b = 1;
    int[] c = { 2 };
    final int[] d = { 3 };
    useArgs(a, b, c, d);
  }
  static void useArgs(final int a, int b, final int[] c, int[] d) {
    // (1) INSERT STATEMENT HERE.
  }
}?
14 a++; b++; b = a; c = d;
288   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Hàm hashCode() trong lớp Object trả về kiểu giá trị nào?
Chọn một kết quả đúng:
2 String int long Object
291   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Hàm trong lớp StringBuffer dùng để đảo ngược 1 chuỗi ký tự là? 1 reverse() reverseall() Reverse() reverseAll()
293   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau
public class Init {

    String title;
    boolean published;
    static int total;
    static double maxPrice;

    public static void main(String[] args) {
        Init initMe = new Init();
        double price;
        if (true) {
            price = 100.00;
        }
        System.out.println("|" + initMe.title + "|" + initMe.published + "|"
                + Init.total + "|" + Init.maxPrice + "|" + price + "|");
    }
}?
5 Biên dịch lỗi |null|false|0|0.0|0.0| |null|true|0|0.0|100.0| | |false|0|0.0|0.0|
294   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau
public class Temperature {

    public void main(String args[]) {
        double fahrenheit = 62.5;
        double celsius = f2c(fahrenheit);
        System.out.println(fahrenheit + 'F' + " = " + celsius + 'C');
    }

    double f2c(float fahr) {
        return (fahr - 32) * 5 / 9;
    }
}?
2 132.5 = 16.94444465637207C Lỗi biên dịch Lỗi runtime exception 62.5F = 16.944444444444443C
295   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Hãy cho biết kết quả in ra màn hình của đoạn chương trình sau:
public class EqualTest {

 public static void main(String arg[]) {
        String s1 = "YES";

        String s2 = "YES";

        if (s1 == s2) {
            System.out.print("equal.");
        }

        String s3 = new String("YES");

        String s4 = new String("YES");

        if (s3 == s4) {
            System.out.println("s3 eq s4");
        }
    }
}?
1 equal. s3 eq s4 equal.s3 eq s4 Không kết quả nào được in ra màn hình
296   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Hãy chọn biểu thức chèn vaofo vị trí 1 để in ra chuỗi LocalVar.str1
public class Access {
    final String str1 = "Access.str1";
    public static void main(final String args[]) {
        final String str1 = "LocalVar.str1";
        class Helper {
            String getStr1() {
                return str1;
            }
        }
        class Inner {
            String str1 = "Inner.str1";
            Inner() {
                System.out.println( /* (1) INSERT EXPRESSION HERE */);
            }
        }
        Inner inner = new Inner();
    }
}?
4 str1 this.str1 Access.this.str1 new Helper().getStr1()
297   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Hãy chọn biểu thức khi insert vào 1 để chương trình biên dịch lỗi

public class TopLevel {

    static final Integer i1 = 1;
    final Integer i2 = 2;
    Integer i3 = 3;

    public static void main(String[] args) {
        final Integer i4 = 4;
        Integer i5 = 5;
        class Inner {
            final Integer i6 = 6;
            Integer i7 = 7;

            Inner(final Integer i8, Integer i9) {
                System.out.println(/* (1) INSERT EXPRESSION HERE */);
            }
        }
        new Inner(8, 9);
    }
}?
2 i1 i2 i4 i6
309   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core interface A { public int getValue(); }
 class B implements A {
  public int getValue() { return 1; }
 }
 class C extends B {
   // insert code here
 }
Chọn 3 đoạn mã có thể chèn vào dòng trên, sử dụng tính đa hình?
234 public void add(C c) { c.getValue(); } public void add(B b) { b.getValue(); } public void add(A a) { a.getValue(); } public void add(A a, B b) { a.getValue(); }
310   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core interface Jumper { public void jump(); }
...
 class Animal {}
...
 class Dog extends Animal {
   Tail tail;
 }
 ...
 class Beagle extends Dog implements Jumper{
   public void jump() {} 42. }
  ...
 class Cat implements Jumper{
   public void jump() {}
 }

Quan hệ nào là đúng?
2 Cat is-a Animal Cat is-a Jumper Beagle has-a Jumper Dog is-a Jumper
313   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả chạy chương trình sau:
public class OperandOrder {
public static void main(String[] args) {
int i = 0;
int[] a = {3,6};
a[i] = i = 9;
System.out.println(i + " " + a[0] + " " + a[1]);
}
}?
2 Khi chạy chương trình  throws an exception of type ArrayIndexOutOfBoundsException. Khi chạy chương trình sẽ in ra "9 9 6" Khi chạy chương trình sẽ in ra "9 0 6" Khi chạy chương trình sẽ in ra "9 3 6"
314   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của biên dịch và chạy chương trình sau:
public class Cast {
public static void main(String[] args) {
byte b = 128;
int i = b;
System.out.println(i);
}
}?
3 Chương trình sẽ không biên dịch bởi vì giá trị kiểu byte không thể gán vào biến kiểu int mà không sử dụng cast Chương trình sẽ biên dịch và in ra kết quả 128 khi chạy Chương trình sẽ không biên dịch bởi vì 128 không nằm trong giới hạn của kiểu byte chương trình sẽ biên dịch nhưng throw a ClassCastException khi chạy
315   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của biên dịch và chạy chương trình sau:
public class EvaluationOrder {
public static void main(String[] args) {
int[] array = { 4, 8, 16 };
int i=1;
array[++i] = --i;
System.out.println(array[0] + array[1] + array[2]);
}
}?
1 13 14 20 21
316   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của biên dịch và chạy chương trình sau:
public class Integers {
public static void main(String[] args) {
System.out.println(0x10 + 10 + 010);
}?
4 Chương trình sẽ không biên dịch bởi vì lỗi trong biểu thức 0x10 + 10 +
010
Khi chạy chương trình sẽ in ra kết quả là 28 Khi chạy chương trình sẽ in ra kết quả là 30 Khi chạy chương trình sẽ in ra kết quả là 34
317   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của chương trình sau:
public class Circles {
public static void main(String[] args) {
  int[] ia = {1,3,5,7,9};
  for(int x : ia) {
    for(int j = 0; j < 3; j++) {
      if(x > 4 && x < 8) continue;
      System.out.print(" " + x);
      if(j == 1) break;
      continue;
   }
   continue;
 }
 }
}?
4 Biên dịch lỗi 1 3 9 5 5 7 7 1 1 3 3 9 9
318   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của đoạn chương trình sau:
class MyClass {
public static void main(String[] args) {
  boolean b = false;
  int i = 1;
  do {
     i++;
     b = ! b;
  } while (b);
  System.out.println(i);
}
}?
4 Biên dịch lỗi do phép gán b = !b là không được phép In ra 1 In ra 2 In ra 3
319   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của đoạn chương trình sau:
int x = 0;
int[] primes = {1,2,3,5};
for(int i: primes)
  switch(i) {
    case 1: x += i;
    case 5: x += i;
    default: x += i;
    case 2: x += i;
  }
System.out.println(x);?
4 11 13 24 27
320   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của đoạn chương trình sau:
public class BirdHouse {
public static void main(String[] args) {
  String r = "0";
  int x = -1, y = -5;
  if(x < 5)
    if(y > 0)
      if(x > y)
        r += "1";
      else r += "2";
    else r += "3";
  else r += "4";
  System.out.println(r);
}
}?
4 Biên dịch lỗi 01 02 03
321   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của đoạn chương trình sau:
public class Choosy {
public static void main(String[] args) {
  String result = "";
  int x = 7, y = 8;
  if(x == 3) { result += "1"; }
  else if (x > 9) { result += "2"; }
  else if (y < 9) { result += "3"; }
  else if (x == 7) { result += "4"; }
  else { result += "5"; }
  System.out.println(result);
  }
}?
2 Biên dịch lỗi 3 34 345
322   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của đoạn chương trình sau:
public class IfTest {
 public static void main(String[] args) {
 if (true)
   if (false)
     System.out.println("a");
   else
     System.out.println("b");
   }
}?
3 Biên dịch lỗi a b Không in ra gì cả
323   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của đoạn chương trình sau:
public class MyClass {
public static void main(String[] args) {
  int i=0;
  int j;
  for (j=0; j<10; ++j) { i++; }
    System.out.println(i + " " + j);
  }
}?
2 9 9 10 10 11 11 9 10
324   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của đoạn chương trình sau:
public class Wacky {
public static void main(String[] args) {
  int x = 5;
  int y = (x < 6) ? 7 : 8;
  System.out.print(y);
}?
3 5 6 7 8
325   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả của đoạn chương trình sau:
public static void main(String[] args) {
            int a = 5;
            String s = "";
            switch(a) {
                case 4: s += a;
                default: s += "8";
                case 5: s += a;
            }
            System.out.println(s);
         }
    }?
1 5 45 58 85
327   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả đoạn chương trình sau:
             int a = 2;
            String s = "";
            switch(a) {
                case 1: s += "a";
                case 2: s += "b";
                case 3: s += "c"; break;
                case 4: s += "d";
            }
            System.out.println(s);?
2 ab bc bcd abcd
328   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả in ra màn hình của đoạn code sau
class SSBool

{
    public static void main(String [] args)

    {

        boolean b1 = true;

        boolean b2 = false;

        boolean b3 = true;

        if ( b1 & b2 | b2 & b3 | b2 ) /* Line 8 */
            System.out.print("ok ");

        if ( b1 & b2 | b2 & b3 | b2 | b1 ) /*Line 10*/
            System.out.println("dokey");

    }

}?
3 ok ok
dokey
dokey Biên dịch lỗi
329   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả in ra màn hình của đoạn code sau
System.out.println(010|4);?
4 4 10 2 12
330   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả in ra màn hình của đoạn code sau
System.out.println(Math.floor(-2.1));?
2 -2.0 -3.0 -2 -3
331   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả khi chạy đoạn code sau:
    import java.util.*;
    class Maps {
        public static void main(String args[]) {
            TreeMap obj = new TreeMap();
            obj.put("A", new Integer(1));
            obj.put("B", new Integer(2));
            obj.put("C", new Integer(3));
            System.out.println(obj.entrySet());
        }
    }?
4 [A, B, C] [1, 2, 3] {A=1, B=2, C=3} [A=1, B=2, C=3]
332   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả khi chạy đoạn code sau:
int arr[] = new int [5];
System.out.print(arr);?
4 0 value stored in arr[0]. 00000 Garbage value
333   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả nào có thể xảy ra khi chạy chương trình dưới


public class MyString {

    private String str;

    MyString(String str) {
        this.str = str;
    }

    public void finalize() throws Throwable {
        System.out.print(str);
        super.finalize();
    }

    public void concat(String str2) {
        this.str.concat(str2);
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MyString("A").concat("B");
        System.gc();
    }
}?
35 in ra chuỗi AB in ra chuỗi BA in ra chuỗi A in ra chuỗi B
336   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về hi chạy đonạ chương trình sau:
    class evaluate {
        public static void main(String args[])
            {
         int arr[] = new int[] {0 , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
         int n = 6;
                n = arr[arr[n] / 2];
         System.out.println(arr[n] / 2);
            }
    }?
4 3 0 6 1
337   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về khi chạy đoạn câu lệnh sau:
import java.util.*;
    class Output {
        public static void main(String args[]) {
            ArrayList obj = new ArrayList();
            obj.add("A");
            obj.ensureCapacity(3);
            System.out.println(obj.size());
        }
    }?
1 1 2 3 4
338   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về khi chạy đoạn chương trình sau
    class exception_handling {
        public static void main(String args[]) {
            try {
                int a[] = {1, 2,3 , 4, 5};
                   for (int i = 0; i < 5; ++i)
                    System.out.print(a[i]);
                int x = 1/0;
            }
            catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
         System.out.print("A");        
            }
            catch(ArithmeticException e) {     
                System.out.print("B");
            }
        }
    }?
4 12345 12345A 12345B Comiplation Error
339   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về khi chạy đoạn chương trình sau
    class exception_handling {
        public static void main(String args[]) {
            try {
                int a[] = {1, 2,3 , 4, 5};
                for (int i = 0; i < 7; ++i)
                    System.out.print(a[i]);
            }
            catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
         System.out.print("0");        
            }
        }
    }?
2 12345 123450 1234500 Compilation Error
340   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core kết quả trả về khi chạy đoạn chương trình sau:
     import java.util.*;
    class Array {
        public static void main(String args[]) {
            int array[] = new int [5];
            for (int i = 5; i > 0; i--)
                array[5 - i] = i;
            Arrays.sort(array);
            for (int i = 0; i < 5; ++i)
             System.out.print(array[i]);;
        }
    }?
1 12345 54321 1234 5432
341   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về khi chạy đoạn chương trình sau:
    import java.util.*;
    class hashtable {
        public static void main(String args[]) {
            Hashtable obj = new Hashtable();
            obj.put("A", new Integer(3));
            obj.put("B", new Integer(2));
            obj.put("C", new Integer(8));
            obj.clear();
            System.out.print(obj.size());
        }
    }?
1 0 -1 1 Chương trình chạy lỗi.
342   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về khi chạy đoạn chương trình sau:
    import java.util.*;
    class Maps {
        public static void main(String args[]) {
            HashMap obj = new HashMap();
            obj.put("A", new Integer(1));
            obj.put("B", new Integer(2));
            obj.put("C", new Integer(3));
            System.out.println(obj);
        }
    }?
4 {A  1, B  2, C  3} {A, B, C} {A-1, B -2, C- 3} {A=1, B=2, C=3}
343   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core kết quả trả về khi chạy đoạn chương trình sau:
    import java.util.*;
    class Output {
        public static void main(String args[]) {
            HashSet obj = new HashSet();
            obj.add("A");
            obj.add("B");
            obj.add("C");
            System.out.println(obj + " " + obj.size());
        }?
2 ABC 3 [A, B, C] 3 ABC 2 [A, B, C] 2
344   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về khi chạy đoạn chương trình sau:
    import java.util.*;
    class stack {
        public static void main(String args[]) {
            Stack obj = new Stack();
            obj.push(new Integer(3));
            obj.push(new Integer(2));
            obj.pop();
            obj.push(new Integer(5));
          System.out.println(obj);
        }
    }?
1 [3, 5] [3, 2] [3, 2, 5] Chương trình chạy lỗi.
345   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về khi chạy đoạn chương trình sau:
   import java.util.*;
    class vector {
        public static void main(String args[]) {
            Vector obj = new Vector(4,2);
                  obj.addElement(new Integer(3));
            obj.addElement(new Integer(2));
            obj.addElement(new Integer(5));
            System.out.println(obj.capacity());
        }
    }?
3 2 3 4 6
346   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về khi chạy đoạn chương trình sau:
   import java.util.*;
    class vector {
        public static void main(String args[]) {
            Vector obj = new Vector(4,2);
            obj.addElement(new Integer(3));
            obj.addElement(new Integer(2));
            obj.addElement(new Integer(6));
            obj.insertElementAt(new Integer(8), 2);
            System.out.println(obj);
        }
    }?
4 [3, 2, 6] [3, 2, 8] [3, 2, 6, 8] [3, 2, 8, 6]
347   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về khi chạy đoạn code sau
import java.util.*;
    class date {
        public static void main(String args[]) {
            Date obj = new Date();
            System.out.print(obj);
        }
    }?
4 Prints Present Date Runtime Error Any Garbage Value Prints Present Time & Date
348   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kết quả trả về khi chạy đoạn code sau:
    import java.util.*;
    class Bitset {
        public static void main(String args[]) {
            BitSet obj1 = new BitSet(5);
            BitSet obj2 = new BitSet(10);
            for (int i = 0; i < 5; ++i)
                obj1.set(i);
            for (int i = 3; i < 13; ++i)
                obj2.set(i);
            obj1.and(obj2);
            System.out.print(obj1);
        }
    }?
3 {0, 1} {2, 4} {3, 4} {3, 4, 5}
353   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Khai báo nào hợp lệ để chèn vào đoạn mã sau:
public class Test{
public static void main(String[] args) {
   // Chèn khai báo ở đây
   int sum = 0;
   for (int i : nums)
     sum += i;
   System.out.println(sum);
   }
}?
3 Object[] nums = {20, 30, 40}; Number[] nums = {20, 30, 40}; int[] nums = {20, 30, 40}; String[] nums = {"20", "30", "40"};
354   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Khai báo nào là 1 trong những thành phần khai báo không hợp lệ trong 1 class (Chọn 1 câu trả lời đúng)? 3 static int a; final Object[] fudge = { null }; abstract int t native void sneeze();
355   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Khai báo nào sau đúng với kiểu String? 1 String str=null; String s2 = 'null'; String s3 = (String) 'abc'; String s4 = (String) '\ufeed';
357   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Khi chạy đoạn chương trình dưới , kết quả nào không thể xảy ra ?
public class Grade {

    private char grade;

    Grade(char grade) {
        this.grade = grade;
    }

    public void finalize() throws Throwable {
        System.out.print(grade);
        super.finalize();
    }

    public static void main(String[] args) {
        new Grade('A');
        new Grade('F');
        System.gc();
    }
}?
5 in ra chuỗi AF in ra chuỗi FA in ra chuỗi A in ra chuỗi F
359   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Khi chương trình sau được thực hiện, bạn thu được kết quả nào trong số được nêu dưới đây? x (đối hình thức) là lời gọi hình thức còn y là lời gọi theo tham chiếu.
Main program                        | Subprogram  sub (x, y)
a=3 ;                                        |   x=x+y ;
b=2 ;                                        |  y=x+y ;
sub (a, b) ;                              |   return ;?
2 a=3, b=2 a=3, b=7 a=5, b=2 a=5, b=7
396   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Kiểu giá trị nào có giá trị từ 
-2147483648 đến 2147483647 trong java?
3 byte short int long
411   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Lệnh nào khi thêm vào vị trí (1) sẽ định dạng và in ra màn hình giá trị -123
hoặc 123?
public class RQ600_50 {
   public static void main(String[] args) {
      // (1) INSERT STATEMENT HERE
   }
}
Chọn một lựa chọn đúng.?
5 System.out.printf("|%(d|", -123); System.out.printf("|%-+5d|", 123); System.out.printf("|%(07d|", -123); System.out.printf("|%(-+7d|", -123);
412   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Lệnh nào khi thêm vào vị trí (1) thì sẽ sinh lỗi Exception khi chạy?
public class RQ600_40 {
   public static void main(String[] args) {
      // (1) INSERT STATEMENT HERE
   }
}
Chọn hai câu trả lời đúng.?
24 System.out.printf("|%-10c|", 'L'); System.out.printf("|%5.1c|", 125); System.out.printf("|%c|", 33); System.out.printf("|%+c|", 33);
429   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Loại ngoại lệ nào có thể ném ra khi thực hiên lời gọi phương thức clone() của một Object?
Chọn một kết quả đúng:
1 CloneNotSupportedException NotCloneableException IllegalCloneException NoClonesAllowedException
448   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Lớp collections chuẩn được sử dụng cho mạng động? 3 AbstractList LinkedList ArrayList AbstractSet
449   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Lớp collections có thể tạo được mảng mà có thể tăng hoặc giảm kích thước mảng 1 cách tự động? 1 ArrayList() DynamicList() LinkedList() DynamicList()
450   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Lớp collections nào dùng để liên kết các danh sách dữ liệu cấu trúc (list data structure)? 2 AbstractList LinkedList HashSet AbstractSet
451   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Lớp đối tượng  có kiến trúc tương tự như mảng? 1 Bitset Map Hashtable All if the mentioned
453   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Lớp lồng nhau (nested classes) trong java được chia thành mấy loại? 2 1 2 3 4
456   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Lớp nào trong thư viện Java API cung cấp cả hai dạng của phương thưc format() như bên dưới:
format(String formatStr, Object... args)
format(java.util.Locale l, String formatStr, Object... args)
Chọn 4 câu trả lời đúng.?
1345 java.lang.String java.util.StringBuilder java.io.PrintStream java.io.PrintWriter
510   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Một lớp được kế thừa được gọi là: 1 superclass subclass subsetclass relativeclass
516   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Một trong những khai báo class sau đây là 1 khai báo class hợp lệ nhưng không có khẳ năng mở rộng
Lựa chọn 1 đáp án đúng.
'?
5 class Link { } abstract class Link { } native class Link { } static class Link { }
549   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Những dòng nào khi bỏ comment, chương trình vẫn chạy đúng, chọn 02 đáp án
class GeomInit {
//int width = 14; /* Line A */
    {
// area = width * height; /* Line B */
    }
    int width = 37;

    {
// height = 11; /* Line C */
    }
    int height, area;
//area = width * height; /* Line D */
    {
// int width = 15; /* Line E */
        area = 100;
    }
};?
35 Dòng A Dòng B Dòng C Dòng D
552   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Những kiểu khai báo biến float nào sau đây đúng ? 13 float f1 = -343; float f2 = 3.14; float f3 = 0x12345; float f4 = 42e7;
581   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phát biểu nào sau đây là đúng với lập trình hướng đối tượng? 34 Quan hệ HAS-A không nên đóng gói Quan hệ HAS-A nên sử dụng tính thừa kế Quan hệ HAS-A có thể sử dụng các biến "instance" Quan hệ IS-A có thể sử dụng từ khóa "extends"
582   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phát biểu nào sau đây là đúng? 3 "X extends Y" là đúng nếu và chỉ nếu X là class và Y là interface "X extends Y" là đúng nếu và chỉ nếu X là interface và Y là class "X extends Y" là đúng  nếu X và Y cùng là class hoặc cùng là interface Không có đáp án nào đúng
583   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phát biểu nào sau đây là sai đối với quy tắc cho phương thức ghi đè? 2 Phương thức ghi đè phải có tên và thứ tự các tham số giống như ở lớp bị ghi đè Kiểu giá trị trả về của 2 phương thức phải giống nhau Quyền truy cập phương thức ghi đè không được lớn hơn phương thức bị ghi đè Phương thức ghi đè không được bắt nhiều ngoại lệ hơn phương thức bị ghi đè
586   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phép gán nào đúng
(chọn 4 đáp án đúng)?
1245 short s = 12; long l = 012; int other = (int) true; float f = -123;
604   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phương thức có thể được sử dụng để tạo ra 1 mảng tĩnh từ một đối tượng ArrayList? 3 array() covertArray() toArray() covertoArray()
605   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phương thức của lớp HashSet được sử dụng để thêm  1 phần tử vào trong đối tượng này? 1 add() Add() addFirst() insert()
606   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phương thức của lớp mảng (array) được sử dụng để sắp xếp một mảng là? 3 binarysort() bubblesort() sort() insert()
607   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phương thức của lớp String được dùng để so sánh 2 chuỗi với nhau là gì? 1 equals() Equals() isEqual() IsEqual()
608   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phương thức được sử dụng để tìm kiếm 1 phần từ trong list (danh sách)? 4 find() sort() get() binaryserach()
609   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phương thức được sử dụng để tính số bits sử dụng trong đối tượng BitSet.? 2 size() length() indexes() numberofBits()
610   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phương thức được sử dụng để xóa phần từ cuối cùng  trong đối tượng LinkedList? 3 remove() delete() removeLast() deleteLast()
611   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phương thức nào không được định nghĩa trong lớp Stirng
Chọn một đáp án đúng?
5 trim() length() concat(String) hashCode()
612   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Phương thức nào sau đây dùng để tìm số lớn hơn trong 2 số: 4 int max(int x, int y) {
return (if (x > y) { x; } else { y; });
}
int max(int x, int y) {
return (if (x > y) { return x; } else { return y; });
}
int max(int x, int y) {
switch (x < y) {
case true:
return y;
default:
return x;
};
}
int max(int x, int y) {
if (x>y) return x;
return y;
}
618   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core public class ParameterPass {
  public static void main(String[] args) {
    int i = 0;
    addTwo(i++);
    System.out.println(i);
  }
  static void addTwo(int i) {
    i += 2;
  }
}
kết quả đoạn code trên in ra:
2 0 1 2 3
619   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core public class Wow {
  public static void go(short n) {System.out.println("short");}
  public static void go(Short n) {System.out.println("SHORT");}
  public static void go(Long n) {System.out.println(" LONG");}
  public static void main(String [] args) {
   Short y = 6;
   int z = 7;
   go(y);
   go(z);
  }
 }
Kết quả của chương trình là gì?
3 short LONG SHORT LONG Compilation fails. An exception is thrown at runtime.
650   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Sau khi thử biên dịch và chạy thì kết quả chương trình sau sẽ là gì
public class MyClass {
public static void main(String[] args) {
String s = "hello";
StringBuilder sb = new StringBuilder(s);
sb.reverse();
if (s == sb) System.out.println("a");
if (s.equals(sb)) System.out.println("b");
if (sb.equals(s)) System.out.println("c");
}
}
Chọn một kết quả đúng:
2 Đoạn code biên dịch lỗi vì hàm khởi tạo của lớp String được gọi không đúng cách Đoạn code biên dịch lỗi vì biểu thức so sánh (s==sb) là sai Đoạn code biên dịch lỗi vì biểu thức so sánh (s.equals(sb)) là sai Chương trình sẽ in ra c
651   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Sau khi thử biên dịch và chạy thì kết quả chương trình sau sẽ là gì
public class MyClass {
public static void main(String[] args) {
String str = new String("eeny");
str.concat(" meeny");
StringBuilder strBuilder = new StringBuilder(" miny");
strBuilder.append(" mo");
System.out.println(str + strBuilder);
}
}
Chọn một kết quả đúng:
4 Chương trình biên dịch lỗi Chương trình sẽ in ra eeny meeny miny mo Chương trình sẽ in ra meeny miny mo Chương trình sẽ in ra eeny miny mo
652   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Sau khi thử biên dịch và chạy thì kết quả chương trình sau sẽ là gì
public class MyClass {
public static void main(String[] args) {
StringBuilder sb = new StringBuilder("have a nice day");
sb.setLength(6);
System.out.println(sb);
}
}
Chọn một kết quả đúng:
5 Đoạn code biên dịch lỗi vì lớp StringBuilder không có phương thức setLenght Đoạn code biên dịch lỗi vì biến tham chiếu sb là đối số không hợp lệ của phương thức println() Chương trình sẽ ném ra một ngoại lệ là StringIndexOutOfBoundsException Chương trình sẽ in ra have a nice day
653   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Sau khi thử biên dịch và chạy thì kết quả chương trình sau sẽ là gì
public class MyClass {
public static void main(String[] args) {
StringBuilder sb1 = new StringBuilder("WOW");
StringBuilder sb2 = new StringBuilder(sb1);
System.out.println((sb1==sb2) + " " + sb1.equals(sb2));
}
}
Chọn một kết quả đúng:
2 Chương trình sẽ in ra false true Chương trình sẽ in ra false false Chương trình sẽ in ra true false Chương trình sẽ in ra true true
705   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Thế nào thì được gọi là hiện tượng nạp chồng trong lập trình hướng đối tượng? 1 Hiện tương lớp con kế thừa định nghĩa môt hàm hoàn toàn giống lớp cha. Hiên tượng lớp con kế thừa định nghĩa một hàm cùng tên nhưng khác kiểu với một hàm ở lớp cha. Hiên tượng lớp con kế thừa định nghĩa một hàm cùng tên, cùng kiểu với một hàm ở lớp cha nhưng khác các đối số. Hiên tượng lớp con kế thừa định nghĩa một hàm cùng tên, cùng các đối số nhưng khác kiểu với một hàm ở lớp cha
787   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Thứ tự in ra thế nào là đúng
public class ShadowTest {

    public int x = 0;

    class FirstLevel {

        public int x = 1;

        void methodInFirstLevel(int x) {
            System.out.println("x = " + x);
            System.out.println("x = " + this.x);
            System.out.println("x = " + ShadowTest.this.x);
        }
    }

    public static void main(String... args) {
        ShadowTest st = new ShadowTest();
        ShadowTest.FirstLevel fl = st.new FirstLevel();
        fl.methodInFirstLevel(23);
    }
}?
1 x = 23
x = 1
x = 0
x = 0
x = 23
x=1
x=1
x=23
x=0
x=0
x=1
x=23
793   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Thuộc tính nào của Java cho phép phân loại theo cấp? 2 interface inheritance robust distributed
807   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Toán tử nào có thể thực thi được với kiểu String? 12 + += ^ %
808   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Toán tử nào không thực thi được với kiểu String?
Chọn hai đáp án đúng?
25 + - += .
824   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Trong các lớp collections sau, loại nào sử dụng từ khóa (key) để lưu trữ giá trị hoặc truy cập đến 1 phần từ trong đối tượng collections? 4 Dictionary Map Hashtable All if the mentioned
832   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Trong các toán tử sau toán tử nào có thứ tự ưu tiên cao nhât? 1 ++ ?: = &&
917   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Từ khoá protected trong một lớp có ý nghĩa: 1 Khai báo các thành viên của lớp chỉ được thừa kế Khai báo các thành viên được bảo vệ Khai báo các thành viên của lớp được dùng riêng Khai báo các thành viên của lớp sẽ được dùng chung và thừa kế
932   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Với các khai báo biến sau:
char c = 'c';
int i = 10;
double d = 10;
long l = 1;
String s="string";
đoạn code nào sau đây không lỗi khi biên dịch?
2 c=c+i; s+=i; i+=s; c+=s;
952   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core What is the label of the first line that will cause a compile time error in the following program?
public class MyClass {
public static void main(String[] args) {
char c;
int i;
c = 'a'; // (1)
i = c; // (2)
i++; // (3)
c = i; // (4)
c++; // (5)
}
}
Selec?
4 (1) (2) (3) (4)
953   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core What will the following print when compiled and run?
public class RQ600_100 {
   public static void main(String[] args) {
      Double[] dArray = {10.987, -100.678, 1000.345};
      System.out.format("|");
      for (int i = 0; i < dArray.length; i++) {
         System.out.format("%(,+-" + (i+1) + "." + (i+1) + "f|", dArray[i]);
      }
   }
}
Chọn một câu trả lời dúng?
3 |(11.0)|(-100.68)|(+1,000.345)| |+11.0|-100.68|+1,000.345| |+11.0|(100.68)|+1,000.345| Chương trình lỗi khi dịch
954   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core What will the program print when compiled and run?
public class RQ600_40 {
   public static void main(String[] args) {
      String input = "_AB..0C.-12.),DEF0..-34G.(H.";
      Scanner lexer = new Scanner(input).useDelimiter("\\w+\\.");
      while (lexer.hasNext())
         System.out.print(lexer.next());
      lexer.close();
   }
}
Chọn 1 lựa chọn đúng.?
4 .-.),.-.( -),-( .-),-(. .-),.-(
955   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Which of the following expressions will be evaluated using floating-point arithmetic?
Chọn 3 đáp án đúng?
145 (a) 2.0 * 3.0 2 * 3 2/3 + 5/7 2.4 + 1.6
956   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Xác định vị trí theo đoạn code dưới mà đối tượng được khởi tạo tham chiếu arg1 đủ điều kiện thu hồi

public class MyClass {

    public static void main(String[] args) {
        String msg;
        String pre = "This program was called with ";
        String post = " as first argument.";
        String arg1 = new String((args.length > 0) ? "'" + args[0] + "'"
                : "<no argument>");
        msg = arg1;
        arg1 = null; // (1)
        msg = pre + msg + post; // (2)
        pre = null; // (3)
        System.out.println(msg);
        msg = null; // (4)
        post = null; // (5)
        args = null;
    }
}?
2 1 2 3 4
958   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Xem đoạn mã dưới:
import java.util.regex.Pattern;
public class RQ500_20 {
   public static void main(String[] args) {
      String[] regexes = {
         "(-|+)\\d+", "(-|+)?\\d+", "(-|\\+)\\d+", // 0, 1, 2
         "(-|\\+)?\\d+", "[-+]?\\d+", "[-+]?[0-9]+", // 3, 4, 5
         "[-\\+]?\\d+" }; // 6
      // (1) INSERT DECLARATION STATEMENT HERE
      System.out.println(Pattern.matches(regexes[i], "2007"));
      System.out.println(Pattern.matches(regexes[i], "-2007"));
      System.out.println(Pattern.matches(regexes[i], "+2007"));
   }
}
Khai báo nào khi thêm vào vị trí (1) sẽ làm chương trình hiển thị nội dung sau:
true
true
true
Chọn hai câu trả lời đúng.?
45 int i = 0; int i = 1; int i = 2; int i = 3;
959   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Xem đoạn mã dưới:
public class RQ600_20 {
   public static void main(String[] args) {
      // (1) INSERT CODE HERE
   }
}
Đoạn mã nào dưới khi thêm vào vị trí (1) sẽ hiển thị nội dung sau trên màn hình:
Formatted output: 1234.04
Chọn một lựa chọn đúng?
5 String output = String.format("Formatted output: %.2f%n", 1234.0354);
System.out.print(output);
System.out.format("Formatted output: %.2f%n", 1234.0354); StringBuilder stb = new StringBuilder();
Formatter fmt = new Formatter(stb);
fmt.format("Formatted output: %.2f%n", 1234.0354);
System.out.print(stb);
Formatter fmt2 = new Formatter(System.out);
fmt2.format("Formatted output: %.2f%n", 1234.0354);
960   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Xem đoạn mã dưới:
public class RQ600_60 {
   public static void main(String[] args) {
      System.out.format("|");
      // (1) INSERT LOOP HERE
      System.out.format("%n");
   }
}
Vòng lặp nào, khi thêm vào vị trí  (1), sẽ làm chương trình in ra kết quả như sau:
| t| tr| tru| true|
Chọn 3 câu trả lời đúng.?
145 for (int i = 1; i < 5; i++) {
System.out.format("%" + i*2 + "." + i + "b|", 2007);
}
for (int i = 0; i < 5; i++) {
System.out.format("%" + (i==0 ? "" : i*2) + "." + i + "b|", 2007);
}
for (int i = 0; i < 4; i++) {
System.out.format("%" + (i+1)*2 + "." + i + "b|", 2007);
}
for (int i = 0; i < 4; i++) {
System.out.format("%" + (i+1)*2 + "." + (i+1) + "b|", 2007);
}
961   SC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Xem đoạn mã dưới:
public class RQ600_90 {
   public static void main(String[] args) {
      Integer[] integerArray = {10, 100, 1000, 10000};
      int[] intArray = {10, 100, 1000, 10000};
      // (1) INSERT STATEMENT HERE
   }
}
Lệnh nào bên dưới khi thêm vào vị trí (1) thì chương trình in ra kết quả: |1000|+10 | 100|
(Chọn một lựa chọn đúng)?
2 System.out.printf("|%3$4d|%4d|%2$04d|%n", integerArray); System.out.printf("|%3$4d|%-+4d|%2$4d|%n", integerArray); System.out.printf("|%+4d|%4d|%4d|%n", integerArray); System.out.printf("|%4d|%4d|%4d|%n", intArray);
962   MC Chuyên môn Ngôn ngữ lập trình Java Core Xem đoạn mã sau:
public class RQ600_30 {
   public static void main(String[] args) {
      String input = "A00.20BCDE0.0060.0F0.800";
      Scanner lexer = new Scanner(input).useDelimiter(____(1)_____);
      System.out.print("|");
      while (lexer.hasNext()) {
         System.out.print(lexer.next() + "|");
         System.out.print(lexer.nextInt() + "|");
      }
      lexer.close();
   }
}
Xâu mẫu nào, khi thêm vào vị trí (1) sẽ không đưa ra nội dung sau trong màn hinh:
|A|2|BCDE|6|F|8|
Chọn hai câu trả lời đúng.?
35 "[0\\.]+" "[0.]+" "(0|.)+" "(0|\\.)+"
2   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern "Nghỉ làm phải xin phép" là? 3 Quy tắc tổ chức Quy tắc kĩ thuật quy tắc quản lí không thuộc các quy tắc kể trên
16   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern B là hàm con của A(A là hàm cha), thì quan hệ của A so với B? 4 is a has a is a
has a
include
17   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern B là hàm con của A(A là hàm cha), thì quan hệ của B so với A là? 1 is a has a is a
has a
include
19   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Ba hoạt động kỹ thuật là? 3 Lập kế hoạch, phân tích, thiết kế Phân tích, thiết kế, lập trình Thiết kế, lập trình, kiểm thử Lập trình, kiểm thử, cài đặt
25   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Bao nhiêu instances có thể được tạo từ 1 abstract class? 1 không có instances nào một instances một vài instances một hoặc một vài instances
29   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Biểu đồ luồng dữ liệu biểu diễn sự tương tác giữa các tác nhân ngoài vớihệ thống gọi là? 3 Biểu đồ ERD tổng quát Biểu đồ DFD mức đỉnh Biểu đồ DFD mức khung cảnh Lược đồ cấu trúc hệ thống
44   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Các đặc trưng chưa được thể hiện trong sơ đồ luồng dữ liệu? 3 Chức năng logic Chuyển giao dữ liệu Đặc trưng điều khiển Đặc trưng tiến trình
47   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Các giai đoạn trung tâm trong quá trình phát triển 1 HTTT là: 3 Phân tích Thiết kế Phân tích
Thiết kế
Mã hóa và kiểm thử
69   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Các sơ đồ nào sau đây mô tả các hành vi động (dynamic behaviour) của hệ thống

phần mềm?
3 Sơ đồ lớp và sơ đồ đối tượng Sơ đồ Use-case và sơ đồ lớp Sơ đồ cộng tác và sơ đồ triển khai Sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác
72   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Các thuộc tính có thể thêm vào là? 1 Thuộc tính định danh Thuộc tính tên gọi Thuộc tính mô tả Thuộc tính lặp
75   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Các use-cases nghiệp vụ (Business use-cases) và các tác nhân (actors) cùng mô tả : 4 Các phần tử tĩnh (static elements) của công việc (work) trong tiến trình (process) Các phần tử động (dynamic elements) của công việc (work) trong tiến trình (process) Khung nhìn luận lý (logical view) của công việc (work) trong tiến trình (process) Các tiến trình nghiệp vụ (business processes) mà tổ chức hỗ trợ.
87   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Câu nào đúng khi mô tả mối quan hệ giữa các pattern và framework? 1 Một framework có thể liên quan đến nhiều pattern Một framework là trừu tượng hơn một pattern Một framework có thể kết hợp một hoặc nhiều framework Một framework có thể kết hợp một hoặc nhiều pattern
95   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Câu phát biểu nào sau đây đúng : 4 Một lớp là sự đóng gói của một đối tượng Một lớp biểu diễn sự phân cấp của một đối tượng Một lớp là một thể hiện của một đối tượng Một lớp là một định nghĩa trừu tượng của một đối tượng
141   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Chọn thứ tự ưu tiên đúng các biện pháp thực hiện an toàn dữ liệu? 1 Thiết lập các nguyên tắc quản lý, Sử dụng các thiết bị lưu trữ an toàn, Sử dụng các trang thiết bị an toàn Thiết lập các nguyên tắc quản lý, Sử dụng các trang thiết bị an toàn, Sử
dụng các thiết bị lưu trữ an toàn
Sử dụng các thiết bị lưu trữ an toàn, Thiết lập các nguyên tắc quản lý, Sử
dụng các trang thiết bị an toàn
Sử dụng các thiết bị lưu trữ an toàn, Sử dụng các trang thiết bị an toàn,
Thiết lập các guyên tắc quản lý
154   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Class A { int B}, thì quan hệ của A so với B là? 2 is a has a include is a
has a
155   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Class A { int B}, thì quan hệ của B so với A là? 4 is a has a is a
has a
include
169   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Công việc đầu tiên để xác định các phần của hệ thống và những quan hệ giữa chúng, tổ chức các phần vào trong các tầng với các phụ thuộc xác định được gọi là: 2 Use-case analysis Architectural analysis Structural analysis Dependency analysis
175   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Cụm từ tốt nhất để biểu diễn mối quan hệ tổng quát hóa là? 2 Is a part of Is a kind of Is a replica of Is composed of
215   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Để biểu diễn các quan hệ vật lý giữa phần mềm và các thành phần phần cứng trong một hệ thống bạn sẽ dụng sơ đồ nào của UML ? 1 Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram) Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) Sơ đồ lớp (Class Diagram) Sơ đồ trạng thái (State Diagram)
231   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Để tổ chức các phần tử (elements) vào bên trong các nhóm (groups) ta sử dụng : 1 Package Class Class và interface Component
244   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Định nghĩa nào đúng nhất về Command? 2 dùng để tránh sự liên kết trực tiếp giữa đối tượng gửi yêu cầu và đối tượng nhận yêu cầu khi yêu cầu có thể đựơc xử lý bởi hơn một đối tượng. Móc nối các đối tượng nhận yêu cầu thành một chuỗi và gửi yêu cầu theo chuỗi
đó cho đến khi có một đối tượng xửlý nó
đóng gói yêu cầu nhưlà một đối tượng, làmcho nó có thể được
truyền như một tham số, được lưu trữ trong một history list hoặc thao tác theo những cách thức khác nhau
đưa ra một ngôn ngữ, xây dựng cách diễn đạt ngôn ngữ đó cùng với một trình phiên dịch sử dụng cách diễn tả trên đểphiên dịch các câu cung cấp khả năng truy cập và duyệt các thành phần của một tập hợp không cần quan tâm đến cách thức biểu diễn bên trong
245   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Định nghĩa nào đúng nhất về Façade? 2 Gắn một vài chức năng bổ sung cho các đối tượng (gán động). Pattern này cung cấp một số thay đổi mềm dẻo cho các phân lớp để mở rộng thêm các chức năng cung cấp một giao diện thống nhất cho một tập các giao diện trong một hệ thống con. Pattern này định nghĩa một giao diện ởmức cao hơn, giao diện này làm cho hệ thống con được sử dụng dễ dàng hơn là mẫu thiết kế được sử dụng việc chia sẻ để trợgiúp một lượng lớn các đối tượng một cách hiệu quả Cung cấp một đại diện cho một đối tượng khác để điều khiển việc truy nhập nó
246   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Định nghĩa nào đúng nhất về Flyweight? 3 Gắn một vài chức năng bổ sung cho các đối tượng (gán động). Pattern này cung cấp một số thay đổi mềm dẻo cho các phân lớp để mở rộng thêm các chức năng cung cấp một giao diện thống nhất cho một tập các giao diện trong một hệ thống con. Pattern này định nghĩa một giao diện ởmức cao hơn, giao diện này làm cho hệ thống con được sử dụng dễ dàng hơn là mẫu thiết kế được sử dụng việc chia sẻ để trợgiúp một lượng lớn các đối tượng một cách hiệu quả Cung cấp một đại diện cho một đối tượng khác để điều khiển việc truy nhập nó
247   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Định nghĩa nào đúng nhất về Iterator? 4 dùng để tránh sự liên kết trực tiếp giữa đối tượng gửi yêu cầu và đối tượng nhận yêu cầu khi yêu cầu có thể đựơc xử lý bởi hơn một đối tượng. Móc nối các đối tượng nhận yêu cầu thành một chuỗi và gửi yêu cầu theo chuỗi
đó cho đến khi có một đối tượng xửlý nó
đóng gói yêu cầu nhưlà một đối tượng, làmcho nó có thể được
truyền như một tham số, được lưu trữ trong một history list hoặc thao tác theo những cách thức khác nhau
đưa ra một ngôn ngữ, xây dựng cách diễn đạt ngôn ngữ đó cùng với một trình phiên dịch sử dụng cách diễn tả trên đểphiên dịch các câu cung cấp khả năng truy cập và duyệt các thành phần của một tập hợp không cần quan tâm đến cách thức biểu diễn bên trong
248   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Định nghĩa nào đúng nhất về mẫu Chain of Responsibility? 1 dùng để tránh sự liên kết trực tiếp giữa đối tượng gửi yêu cầu và đối tượng nhận yêu cầu khi yêu cầu có thể đựơc xử lý bởi hơn một đối tượng. Móc nối các đối tượng nhận yêu cầu thành một chuỗi và gửi yêu cầu theo chuỗi
đó cho đến khi có một đối tượng xửlý nó
đóng gói yêu cầu nhưlà một đối tượng, làmcho nó có thể được
truyền như một tham số, được lưu trữ trong một history list hoặc thao tác theo những cách thức khác nhau
đưa ra một ngôn ngữ, xây dựng cách diễn đạt ngôn ngữ đó cùng với một trình phiên dịch sử dụng cách diễn tả trên đểphiên dịch các câu cung cấp khả năng truy cập và duyệt các thành phần của một tập hợp không cần quan tâm đến cách thức biểu diễn bên trong
249   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Định nghĩa nào đúng nhất về Proxy? 4 Gắn một vài chức năng bổ sung cho các đối tượng (gán động). Pattern này cung cấp một số thay đổi mềm dẻo cho các phân lớp để mở rộng thêm các chức năng cung cấp một giao diện thống nhất cho một tập các giao diện trong một hệ thống con. Pattern này định nghĩa một giao diện ởmức cao hơn, giao diện này làm cho hệ thống con được sử dụng dễ dàng hơn là mẫu thiết kế được sử dụng việc chia sẻ để trợgiúp một lượng lớn các đối tượng một cách hiệu quả Cung cấp một đại diện cho một đối tượng khác để điều khiển việc truy nhập nó
273   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Giải pháp tốt nhất để chuyển thiết kế dữ liệu mức logic sang mức vật lý là? 3 Sử dụng một ngôn ngữ lập trình nào đó Sử dụng một hệ quản trị CSDL Sử dụng một hệ quản trị
CSDL và một ngôn ngữ lập trình nào đó
Sử dụng kỹ thuật đặc biệt
299   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Hệ thống các mẫu design pattern được chia thành mấy nhóm? 1 3 5 7 11
300   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Hệ thống có sự trao đổi giữa input và output với môi trường qua giao diện là? 1 Hệ thống mở Hệ thống động Hệ Xibectinic Hệ thích nghi
301   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Hệ thống là? 4 Là tập hợp các phần tử Là tập hợp các phần tử và mối quan hệ Gồm các phần tử, tạo thành thể thống nhất, sinh ra tính trồi hệ thống Gồm các phần tử, các mối quan hệ tạo thành thể thống nhất, sinh ra tính trồi hệ thống
302   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Hệ thống thông tin quản lý (Management information systems) là? 1 Hệ thống nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quản lý, điều hành của một tổ chức nào đó Các hệ thống nhằm xử lý và điều khiển tự động các quá trình vận ành các thiết bị trong sản xuất, viễn thông, quân sự … Là cách tiếp cận nhằm đưa máy tính vào hoạt động văn phòng, cho phép thâu tóm mọi
quá trình tính toán
Là các hệ thống quản lý bán hàng
363   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Khi gặp quan hệ nhiều - nhiều, thường thực hiện? 1 Tách thành hai quan hệ một - nhiều Gộp hai tập thực thể thành một tập thực thể Xoá đi một quan hệ Giữ nguyên
399   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Ký hiện * trong UML biểu diễn : 4 Biểu diễn các bước lặp lại mà không có cấu trúc vòng lặp Nó chỉ ra rằng các hoạt động  được thực hiện nhiều lần Biểu diễn nhiều hoạt động cần cùng được thực hiện trong một vài trạng thái. Biểu diễn các bước lặp lại mà không có cấu trúc vòng lặp
Nó chỉ ra rằng các hoạt động  được thực hiện nhiều lần
419   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Loại biểu đồ nào diễn tả quá trình xử lý thông tin của một hệ thống với các yêu cầu: sự diễn tả là ở mức vật lý; chỉ rõ các chức năng xử lý  phải thực hiện; chỉ rõ các công việc và các thông tin được chuyển giao giữa các công việc đó? 3 Biểu đại thể - chi tiết Biểu đồ tổng quát Lưu đồ hệ thống Biểu đồ trạng thái
421   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Loại biểu đồ nhằm diễn tả một quá trình xử lý thông tin ở mức logic, nhằm trả lời câu hỏi "Làm gì?" mà bỏ qua câu hỏi là "Làm như thế nào"... là? 1 Biểu đồ
luồng dữ liệu
Biểu đồ phân tích Biểu đồ tổng quát Biểu đồ trạng thái
425   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Loại diagram nào thường dùng để nắm bắt các dòng sự kiện (flow of event) của một use case? 1 Activity Use case Sequence Interaction
428   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Loại mô hình nào được tạo ra trong phân tích yêu cầu phần mềm? 1 Chức năng và hành vi Giải thuật và cấu trúc dữ liệu Kiến trúc và cấu trúc Tính tin cậy và tính sử dụng
460   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Lựa chọn nào đúng khi nói về nhóm Behavioral? 3 Nhóm này liên quan tới việc tạo ra các thểnghiệm(instance) của đối tượng, tách biệt với cách được thực hiện từ ứng dụng Nhóm này liên quan tới các quan hệ cấu trúc giữa các thể nghiệm,dùng kế thừa, kết tập, tương tác Nhóm này liên quan đến các quan hệ gán trách nhiệm để cung cấp các chức năng giữa các đối tượng trong hệ thống Nhóm này liên quan tới các quan hệ gán trách nhiệm giữa các thể nghiệm,dùng kế thừa, kết tập, tương tác
461   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Lựa chọn nào đúng khi nói về nhóm Creational? 1 Nhóm này liên quan tới việc tạo ra các thểnghiệm(instance) của đối tượng, tách biệt với cách được thực hiện từ ứng dụng Nhóm này liên quan tới các quan hệ cấu trúc giữa các thể nghiệm,dùng kế thừa, kết tập, tương tác Nhóm này liên quan đến các quan hệ gán trách nhiệm để cung cấp các chức năng giữa các đối tượng trong hệ thống Nhóm này liên quan tới các quan hệ gán trách nhiệm giữa các thể nghiệm,dùng kế thừa, kết tập, tương tác
462   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Lựa chọn nào đúng khi nói về nhóm Structural? 2 Nhóm này liên quan tới việc tạo ra các thểnghiệm(instance) của đối tượng, tách biệt với cách được thực hiện từ ứng dụng Nhóm này liên quan tới các quan hệ cấu trúc giữa các thể nghiệm,dùng kế thừa, kết tập, tương tác Nhóm này liên quan đến các quan hệ gán trách nhiệm để cung cấp các chức năng giữa các đối tượng trong hệ thống Nhóm này liên quan tới các quan hệ gán trách nhiệm giữa các thể nghiệm,dùng kế thừa, kết tập, tương tác
473   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mẫu Factory Method là? 3 một mẫu thiết kế mà cung cấp cho trình khách một giao diện cho một họhoặc một tập các đối tượng thuộc các lớp khác nhau nhưng có cùng chung giao diện với nhau mà không phải trực tiếp làmviệc với từng lớp con cụ thể. mẫu thiết kế hướng đối tượng được tạo ra để chia một công việc khởi tạo phức tạp của một đối tượng ra riêng rẽ từ đó có thể tiến hành khởi tạo đối tượng ở các hoàn cảnh khác nhau một giao diện cho việc tạo ra một đối tượng, nhưng để cho lớp dẫn xuất quyết định lớp nào sẽ được tạo. Pattern để cho một lớp trì hoãn sự thể nghiệm một lớp con mẫu thiết kế chỉ định ra một đối tượng đặc biệt để khởi tạo, nó sử dụng một thểnghiệm sơ khai rồi sau đó sao chép ra các đối tượng khác từ mẫu đối tượng này
479   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mệnh đề nào sau đây đúng về gởi thông điệp không đồng bộ trong sơ đồ tuần tự ? 1 Các thông điệp không đồng bộ có thể tạo một luồng mới, có thể tạo một đối tượng mới, và có thể liên lạc với các luồng khác đang chạy. Các thông điệp không đồng bộ có thể tạo một đối tượng mới nhưng không thể tạo một luồng mới và không thể liên lạc với các luồng khác đang chạy. Các thông điệp không đồng bộ không thể tạo một đối tượng mới nhưng có thể tạo một luồng mới và có thể liên lạc với các luồng khác đang chạy. Các thông điệp không đồng bộ có thể tạo một đối tượng mới, có thể tạo một luồng mới nhưng không thể liên lạc với các luồng khác đang chạy.
480   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mệnh đề nào sau đây đúng về sơ đồ trạng thái ? 1 Sơ đồ trạng thái là cách biểu diễn tốt hành vi của một đối tượng qua nhiều Use Cases. Sơ đồ trạng thái là cách biểu diễn tốt hành vi của nhiều đối tượng qua nhiều Use Cases. Sơ đồ trạng thái là cách biểu diễn tốt hành vi của nhiều đối tượng trong một Use Cases. Sơ đồ trạng thái là cách biểu diễn tốt dãy các hành động cho nhiều đối tượng và Use Cases.
484   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mô hình có đưa vào yếu tố phân tích rủi ro là mô hình? 3 Vòng đời cổ điển Làm bản mẫu Xoắn ốc 4GT
485   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mô hình khái niệm dữ liệu và mô hình quan hệ thực thể (E-R) khác nhau ở chỗ nào? 3 Bản chất Ký hiệu Cách biểu diễn Độ phức tạp
487   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mô hình phân cấp chức năng dùng để: 1 Xác định phạm vi hệ thống được nghiên cứu Xác định tiến trình xử lý Phân định dữ liệu Mô tả tổ chức
497   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mối quan hệ biến thành thực thể sẽ có? 2 Một thuộc tính làm khóa Nhiều thuộc tính làm thành khóa Số thuộc tính làm khóa phụ thuộc vào số khóa của các thực thể tham gia vào quan hệ Không có khóa
498   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mối quan hệ thì? 3 Không có thuộc tính Phải có ít nhất một thuộc tính Có thể có thuộc tính hay không có thuộc tính Bao gồm tất cả các thuộc tính của các thực thể tham gia vào quan hệ
508   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Một loại biểu đồ diễn tả sự phân rã dần dần các chức năng từ đại thể đến chi tiết được gọi là? 2 Biểu đồ tổng quát Biểu đồ phân cấp chức năng Biểu đồ luồng dữ liệu Biểu đồ trạng thái
509   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Một lớp con thừa kế từ lớp cha các? 3 Attributes, links Attributes, operations Attributes, operations, relationships Relationships, operations, links
511   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Một lớp được mô tả là tập các đối tượng chia sẻ cùng các? 3 Attributes (thuộc tính), behaviour (hành vi) and operations (hành động) Identity(đặc tính), behaviour and state (trạng thái) Attributes, operations and relationships (mối quan hệ) Relationships, operations and multiplicity (bản số)
512   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Một pattern thường được mô tả trong định dạng của một mẫu pattern. Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về các lực lượng của một pattern? 1 Các lực lượng thể hiện các ràng buộc phải được giải quyết bằng giải pháp Các lực lượng mô tả tại sao điều quan trọng là tìm một giải phát cho vấn đề Các lực lượng là những ràng buộc mà giải pháp không thể giải quyết Các lực lượng không thể hiện các ràng buộc phải được giải quyết bằng giải pháp
514   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Một số nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho việc sử dụng các pattern. Ý nào sau đây không phải là một nguyên tắc quan trọng liên quan đến việc sử dụng các pattern? 3 Abstraction Separation of concerns Conformance testing Abstraction
Separation of concerns
521   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mục đích của sơ đồ gói (Package Diagram) là : 3 Cung cấp định nghĩa chặt chẽ mục đích các hành vi và trạng thái hợp lệ của lớp Biểu diễn các đối tượng cộng tác trong một use case như thế nào Biểu diễn nhóm các lớp và các phụ thuộc giữa chúng Cung cấp một vài kỹ thuật hữu ích cho phân tích, thiết kế và viết mã.
522   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mục đích của sơ đồ hoạt động là : 1 Biểu diễn hành vi với cấu trúc điều khiển. Sơ đồ hoạt động có thể biểu diễn nhiều đối tượng trong một use case. Biểu diễn cấu trúc tĩnh của các khái niệm, các loại và các lớp Giúp nắm được mục đích cơ bản của lớp, tốt cho việc khám phá việc cài đặt use case như thế nào. Biểu diễn cách bố trí các thành phần trên các nút phần cứng
523   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mục đích của sơ đồ lớp là : 2 Biểu diễn hành vi với cấu trúc điều khiển. Sơ đồ hoạt động có thể biểu diễn nhiều đối tượng trong một use case. Biểu diễn cấu trúc tĩnh của các khái niệm, các loại và các lớp Giúp nắm được mục đích cơ bản của lớp, tốt cho việc khám phá việc cài đặt use case như thế nào. Biểu diễn cách bố trí các thành phần trên các nút phần cứng
524   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mục đích của sơ đồ trạng thái (State Diagram) là : 1
Biểu diễn một đối tượng thay đổi trạng thái qua nhiều use cases.
Biểu diễn nhiểu đối tượng thay đổi trạng thái qua nhiều use cases. Biểu diễn cấu trúc tĩnh của các khái niệm, các loại và các lớp Giúp cung cấp mục đích chính yếu của lớp
525   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mục đích của sơ đồ triển khai là : 4 Biểu diễn hành vi với cấu trúc điều khiển. Sơ đồ hoạt động có thể biểu diễn nhiều đối tượng trong một use case. Biểu diễn cấu trúc tĩnh của các khái niệm, các loại và các lớp Giúp nắm được mục đích cơ bản của lớp, tốt cho việc khám phá việc cài đặt use case như thế nào. Biểu diễn cách bố trí các thành phần trên các nút phần cứng
526   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mục đích của sơ đồ tương tác (Interaction Diagram) là : 2 Cung cấp định nghĩa chặt chẽ mục đích các hành vi và trạng thái hợp lệ của lớp Biểu diễn các đối tượng cộng tác trong một use case như thế nào Biểu diễn nhóm các lớp và các phụ thuộc giữa chúng Cung cấp một vài kỹ thuật hữu ích cho phân tích, thiết kế và viết mã.
528   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mục đích của Use Case là? 4 Chỉ ra những yêu cầu đầy đủ ý nghĩa từ người dùng Cung cấp một vài kỹ thuật hữu ích cho phân tích, thiết kế và viết mã. Là nền tảng cho việc kiểm tra hệ thống Chỉ ra những yêu cầu đầy đủ ý nghĩa từ người dùng
Là nền tảng cho việc kiểm tra hệ thống
531   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Mục tiêu nghiên cứu hệ thống nhằm? 3 Để hiểu biết rõ hơn về hệ thống Để tác động lên hệ thống một cách hiệu quả Để hiểu biết rõ hơn về hệ thống
Để tác động lên hệ thống một cách hiệu quả
Để hoàn thiện hệ thống hay thiết kế hệ thống mới
Để vận hành hệ thống
537   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Nếu ta muốn tổ chức các phần tử (elements) vào trong các nhóm có thể sử dụng lại được với tất cả các thông tin được che dấu, ta có thể sử dụng một trong các cấu trúc nào của UML : 3 Package Class Class và interface Component
538   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Nếu ta muốn tổ chức các phần tử vào trong các nhóm được sử dụng lại với sự che dấu thông tin đầy đủ, ta có thể sử dụng một trong các cấu trúc nào của UML ? 4 Package Class Class và interface Component
547   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Nhóm Structural gồm có mấy mẫu pattern? 3 3 5 7 11
551   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Những khái niệm cơ bản nào được dùng trong lập trình hướng đối tượng? 4 đóng gói đa hình kế thừa đóng gói, đa hình, kế thừa
572   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Phát biểu nào sau đây  đúng về lớp kết hợp trên sơ đồ lớp ? 4 Nó cho phép người thiết kế thêm vào các thuộc tính, hành vi, cũng như những tính chất khác của mối kết hợp. Một lớp kết hợp đóng gói thông tin về mối kết hợp Một lớp kết hợp được nối đến mối kết hợp bằng đường đứt nét. (dashed
line)
Nó cho phép người thiết kế thêm vào các thuộc tính, hành vi, cũng như những tính chất khác của mối kết hợp.
Một lớp kết hợp đóng gói thông tin về mối kết hợp
Một lớp kết hợp được nối đến mối kết hợp bằng đường đứt nét. (dashed
line)
574   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Phát biểu nào sau đây đúng ? 2 Không có sự hạn chế nào trên nhiều mối kết hợp (multiple associations) giữa cùng 2 lớp. Có thể có nhiều mối kết hợp giữa cùng 2 lớp, nhưng chúng phải mang các ý nghĩa khác nhau. Không cho phép biểu diễn nhiều mối kết hợp trên cùng 2 lớp. Các mối kết hợp giữa cùng 2 lớp phải được tập hợp lại thành 1 mối kết hợp
575   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Phát biểu nào sau đây không đúng : 3 Chỉ những public classes mới có thể được truy xuất từ những phần bên ngoài của package chứa nó. Không tồn tại lớp của các hệ thống con (classes of a subsystem) Các gói (Packages) ở tầng (layer) thấp hơn có thể phụ thuộc vào các gói ờ tầng cao hơn. Giai đoạn thiết kế là sự tinh chế của giai đoạn phân tích. Nó thêm vào những chi tiết cụ thể được nhận thức trong giai đoạn thiết kế.
576   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Phát biểu nào sau đây không đúng ? 1 Sự mô tả của các use-cases đủ để tìm và phân tích các lớp cùng các đối tượng của nó. Có ít nhất một boundary object cho mỗi actor hay use-case pair Có một lớp điều khiển (control class) ứng với mỗi use-case Các đối tượng thực thể được nhận diện bởi việc xem xét các danh từ và cụm danh từ trong use- cases
577   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Phát biểu nào sau đây không đúng về mối kết hợp trong sơ đồ lớp? 2 Mối kết hợp biểu diễn các quan hệ giữa các thể hiện của các lớp Mối kết hợp là các quy trình mà một lớp sẽ thực hiện Mối kết hợp có thể vô hướng Mối kết hợp có thể có cả hai hướng
579   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)? 4 DFD có thể chứa tham số về thời gian DFD không cho biết chi tiết về dữ liệu trong các dòng dữ liệu cũng như kho dữ liệu DFD chỉ ra các mối quan hệ giữa các thực thể DFD là cách thông dụng nhất để cấu trúc các yêu cầu của một hệ thống
600   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc bắt nguồn từ? 1 Cách tiếp cận hệ thống Cách tiếp cận kỹ thuật Cách tiếp cận xã hội Cách tiếp cận có cấu trúc
603   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Phương pháp tinh chỉnh từng bước phản ánh thiết kế: 1 Kiểu top - down Kiểu bottom - up Phối hợp cả 2 kiểu trên Không cần kiểu nào cả
614   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Protected là gì? 4 chỉ class đó dùng được ở đâu cũng dùng được đối với method thì ở đâu cũng dùng được chỉ dùng được trong package và các class kế thừa
617   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Prototype là? 4 một mẫu thiết kế mà cung cấp cho trình khách một giao diện cho một họhoặc một tập các đối tượng thuộc các lớp khác nhau nhưng có cùng chung giao diện với nhau mà không phải trực tiếp làmviệc với từng lớp con cụ thể. mẫu thiết kế hướng đối tượng được tạo ra để chia một công việc khởi tạo phức tạp của một đối tượng ra riêng rẽ từ đó có thể tiến hành khởi tạo đối tượng ở các hoàn cảnh khác nhau một giao diện cho việc tạo ra một đối tượng, nhưng để cho lớp dẫn xuất quyết định lớp nào sẽ được tạo. Pattern để cho một lớp trì hoãn sự thể nghiệm một lớp con mẫu thiết kế chỉ định ra một đối tượng đặc biệt để khởi tạo, nó sử dụng một thểnghiệm sơ khai rồi sau đó sao chép ra các đối tượng khác từ mẫu đối tượng này
644   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Sản phẩm trung gian của hệ thống là? 2 Đầu ra ngoài hệ thống Đầu ra trong hệ thống Bất kể đầu ra nào của hệ thống Đầu vào ngoài hệ thống
658   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Singleton là? 1 mẫu thiết kế nhằm đảm bảo chỉ có duy nhất một thể nghiệmvà cung cấp điểmtruy cập của nó một cách thống nhất toàn cục mẫu thiết kế dùng để biến đổi giao diện của một lớp thành một giao diện khác mà clients yêu cầu. Pattern này ngăn cản các lớp làmviệc cùng nhau đó không thể làm bằng cách nào khác bởi giao diện không tương thích. mẫu thiết kế dùng để tách riêng một lớp trừu tượng khỏi thành phần cài đặt của nó để có được hai cái có thể biến đổi độc lập mẫu thiết kế dùng để tạo ra các đối tượng trong các cấu trúc cây để biểu diễn hệ thống phân lớp: bộ phận – toàn bộ. Composite cho phép các client tác động đến từng đối tượng và các thành phần của đối tượng một cách thống nhất
660   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Sơ đồ hoạt động được sử dụng trong những tình huống sau : 4 Phân tích một use case Mô tả thuật toán tuần tự phức tạp, xây dựng lưu đồ Liên quan đến các ứng dạng đa luồng Phân tích một use case
Mô tả thuật toán tuần tự phức tạp, xây dựng lưu đồ
Liên quan đến các ứng dạng đa luồng
662   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Sơ đồ nào mô tả các kiểu của các đối tượng và các mối quan hệ tĩnh khác nhau giữa chúng ? 1 Sơ đồ lớp Sơ đồ tương tác Sơ đồ trạng thái Sơ đồ hoạt động
663   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Sơ đồ nào sau đây không phải là sơ đồ của UML? 4 Component diagram State-chart diagram Deployment diagram Relationship diagram
670   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Stereotype package có thể biểu diễn cho : 3 Một giao diện Một sơ đồ trạng thái Một tầng kiến trúc Một sơ đồ Use-case
671   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Sự đóng gói được hiểu là: 1 Sự che dấu thông tin Sự tổ chức các thành phần của một sơ đồ vào trong một gói (package) Việc xây dựng một lớp cha dựa trên các thuộc tính và các hành vi chung của các lớp con Việc xây dựng giao diện gồm tập các hành vi mà ta muốn sử dụng lại nhiều lần trên mô hình.
674   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Sự khác nhau giữa lớp và đối tượng là gì? 2 Lớp là một thực thể của đốitượng đối tượng là thực thể của class lớp nắm giữ mọi thông tin Đối tượng định nghĩa các hàm
675   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern sự khác nhau giữa structure và class? 2 loại truy cập mặc định của class là public loại truy cập mặc định của structure là public structure dùng cho một nhóm các dữ liệu và method class chỉ dùng cho 1 nhóm dữ liệu
676   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern super class là gì? 2 class kế thừa từ một class khác class có một hoặc một vài class khác kế thừa class không có class nào kế thừa class chung nhất, còn gọi là rootclass
698   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Tên của chức năng trong mô hình phân cấp chức năng là? 1 Động từ Danh từ Tính từ Trạng từ
700   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Thành phần cơ bản của hệ thống thông tin là? 1 Các dữ liệu và Các xử lý Các dữ liệu và Các điều khiển Các điều khiển và Các xử lý Các dữ liệu
701   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Thành phần nào sau đây không là đặc tính của một đồi tượng? 3 Identity Behaviour Action State
772   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Thiết kế hướng đối tượng khác thiết kế hướng chức năng ở chỗ? 2 Có dữ liệu dùng chung Không có vùng dữ liệu dùng chung Các đối tượng là các thực thể phụ thuộc nhau rất chặt Quan tâm nhiều hơn đến mối liên kết
792   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Thuộc tính dùng để phân biệt bản thể là? 2 Thuộc tính tên gọi Thuộc tính định danh Thuộc tính mô tả Thuộc tính lặp
799   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Tính đa hình có thể được mô tả như là? 1 Che giấu nhiều cài đặt khác nhau dựa trên cùng một giao diện Các thuộc tính và phương thức khác nhau của các lớp con có cùng lớp cha Các lớp kết hợp (association class) với ràng buộc {or} Sự tổng quát hóa (Generalization) các lớp con thừa kế
819   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong các chiến lược chuyển đổi hệ thống thông tin cũ sang mới, chiến lược nào mang tính rủi ro cao nhất? 1
Chuyển đổi trực tuyến
Chuyển đổi song song Chuyển đổi bộ phận Chuyển đổi theo giai đoạn
828   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong các nhân tố ảnh hưởng đến độ dễ hiểu, nhân tố nào được tập trung nhất trong công việc về đo chất lượng thiết kế? 1 Độ phức tạp Tổ chức dữ liệu Kiểu cách mô tả thiết kế Nhân tố khác
849   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong giai đoạn xây dựng (Construction phase), mỗi lần lặp sẽ bao gồm : 1 Analysis, design, coding, testing, integration Design, coding, testing, integration Analysis, design, coding, testing Design, coding
861   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong mô hình E_R, quan hệ thể hiện bằng đường nối giữa 2 thực thể được xác định khi? 2 Chỉ cần trong 2 thực thể có nhóm thuộc tính chung Nhóm thuộc tính chung tại một thực thể là khoá chính Khoá chính của các thực thể tham gia
vào quan hệ hoàn toàn khác nhau
Nhóm thuộc tính chung không cần là khoá chính của một thực thể nào cả
876   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong phương pháp xây dựng mô hình khái niệm dữ liệu của Blanpre, việc nhận diện một quan hệ kiểu 1-N giữa 2 thực thể thể hiện bằng sự hiệnhữu của một phụ thuộc hàm? 1 Giữa 2 phần từ của tập khoá Nếu gốc của phụ thuộc hàm bao gồm ít nhất 2 phần tử thuộc khoá Phần tử vế trái phụ thuộc hàm không phải là khoá Phần tử vế phải phụ thuộc hàm không phải là khoá
877   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong phương thức xử lý thông tin, quá trình xử lý thông tin được thực hiện từng phần, xem kẽ giữa phần thực hiện bởi người và phần thực hiện bởi máy tính, hai bên trao đổi qua lại với nhau dưới hình thức đối thoại được gọi là? 2 Xử lý giao dịch Xử lý tương tác Xử lý theo lô Xử lý hàng loạt
893   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) thành phần nào có thể vẽ lại ở nhiều nơi? 1 Kho dữ liệu và tác nhân ngoài Dòng thông tin Tiến trình Tiến trình và tác nhân ngoài
894   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong sơ đồ tuần tự  [some_text] biểu diễn : 2 Thông điệp (message ) Điều kiện (condition) Lặp (iteration) Xóa  đối  tượng (deletion)
895   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong sơ đồ tuần tự  --------->   biểu diễn : 1 Thông điệp (message ) Điều kiện (condition) Lặp (iteration) Xóa  đối  tượng (deletion)
896   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong sơ đồ tuần tự  dấu * biểu diễn : 3 Thông điệp (message ) Điều kiện (condition) Lặp (iteration) Xóa  đối  tượng (deletion)
897   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong sơ đồ tuần tự  dấu X biểu diễn : 3 Thông điệp (message ) Điều kiện (condition) Lặp (iteration) Xóa  đối  tượng (deletion)
898   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Trong sơ đồ use-case, một tác nhận được trình bày bởi : 1 Một vai trò là 1 người, 1 thiết bị phần cứng hoặc hệ thống khác Cùng một người dùng thực hiện nhiều hành động khác nhau Một người dùng, khách hàng và không quan tâm đến vai trò của họ Một hệ thống vật lý hoặc 1 thiết bị phần cứng cùng với các giao diện của nó
919   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Tư tưởng trong kỹ thuật phân mức mô hình sử dụng: 1 Cách tiếp cận top-down Cách tiếp cận bottom - up Cách tiếp cận có cấu trúc Cách tiếp cận ngẫu nhiên
920   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern UML là? 2 Môi trường và ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ mô hình hoá Một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Một phần mềm mã nguồn mở
926   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Việc chuyển mỗi chức năng xử lý thành một module chương trình là? 2 Bắt buộc Không nhất thiết Luôn đòi hỏi Không thể thiếu
945   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Với mối quan hệ nào một thành phần thuộc về duy nhất một tổng thể. Các thành phần này luôn luôn tồn tại và mất đi cùng vớI tổng thể ? 2 aggregation Composition Classification Generalization
948   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Vòng đời của 1 lớp (Life cycle of a class) được trình bày bởi : 2 Sơ đồ cộng tác Sơ đồ trạng thái Sơ đồ lớp Sơ đồ triển khai
964   SC Chuyên môn Phân tích thiết kế, Design pattern Yêu cầu có thể chia ra thành các yêu cầu? 3 Chức năng, phi chức năng Chức năng, phi chức năng, yêu cầu hệ thống Chức năng, phi chức năng, yêu cầu miền ứng dụng Chức năng, phi chức năng, yêu cầu nghiệp vụ
8   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Ai có trách nhiệm phê duyệt đặc tả yêu cầu? 2 Trưởng nhóm giải pháp Giám đốc sản phẩm ban giám đốc công ty với các sản phẩm đại trà Tài liệu này khồn cần phê duyệt
9   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Ai có trách nhiệm phê duyệt prototype
Chọn 2 đáp án?
12 Giám đốc sản phẩm Ban giám đốc công ty với các sản phẩm đại trà Trưởng nhóm giải pháp khách hàng
10   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Ai là người sẽ phê duyệt nội bộ PTYC ? 2 QTDA GĐSP Đơn vị Vận hành khai thác Khách hàng
11   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Ai/đơn vị nào chịu trách nhiệm phê duyệt các tài liệu thiết kế trong dự án? 1 Giám đốc sản phẩm Quản trị dự án Ban giám đốc trung tâm/Ban giám đốc sản xuất Trưởng nhóm giải pháp
12   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Ai/đơn vị nào có thẩm quyền phê duyệt các tài liệu phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu sau khi cập nhật hoàn thiện? 1 Giám đốc sản phẩm Ban giám đốc trung tâm/Ban giám đốc Công ty Quản trị dự án Phòng Kinh doanh công ty
13   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Ai/đơn vị nào có thẩm quyền phê duyệt tài liệu đặc tả yêu cầu? 1
       
       
Giám đốc sản phẩm
Ban giám đốc trung tâm/Ban giám đốc Công ty Quản trị dự án Phòng Kinh doanh công ty
38   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Bộ phận ATTT của đơn vị có trách nhiệm gì ở giai đoạn giải pháp? 2 Phối hợp với đơn vị  thực hiện thẩm định yêu cầu phần mềm, phối hợp thực hiện để đưa ra nỗ lực cần thiết Phối hợp với đơn vị VHKT/P.KTCN thực hiện thẩm định yêu cầu phần cứng, mô hình triển khai, an toàn thông tin chuẩn bị cho quá trình triển khai theo theo yêu cầu trong tài liệu phân tích Phối hợp với khách hàng đưa ra các giải pháp tối ưu cho sản phẩm Không có trách nhiệm gì
39   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Bộ tiêu chí chất lượng KPI sản phẩm gồm có? 1 21 tiêu chí 20 tiêu chí 9 tiêu chí 15 tiêu chí
41   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Các bước thực hiện dự án theo quy trình QT01? 1 Tiền khởi động - Khởi động - Giải pháp - Thiết kế - Lập trình - Kiểm thử - Triển khai Giải pháp - Thiết kế - Lập trình - Kiểm thử - Triển khai Khởi động - Giải pháp - Thiết kế - Lập trình - Kiểm thử Giải pháp - Thiết kế - Lập trình - Kiểm thử
42   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Các bước thực hiện dự án theo quy trình QT03? 2 Khởi động - MTYCTĐ - Lập trình - Kiểm thử - Cập nhật tài liệu - Triển khai Tiền khởi động - Khởi động - MTYCTĐ - Lập trình - Kiểm thử - Cập nhật tài liệu - Triển khai MTYCTĐ - Lập trình - Kiểm thử - Cập nhật tài liệu - Triển khai MTYCTĐ - Lập trình - Kiểm thử  - Triển khai
43   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Các bước thực hiện yêu cầu nhỏ trong QT05? 1 MTYCTD - Lập trình - Kiểm thử - Cập nhật tài liệu - Triển khai Như QT01 MTYCTD - Lập trình - Kiểm thử - Triển khai Lập trình - Kiểm thử - Triển khai
48   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Các giai đoạn trung tâm trong quá trình phát triển một hệ thống thông tin là gì? 2 Khảo sát và phân tích Phân tích và thiết kế Thiết kế và lập trình Lập trình và kiểm thử
53   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Các loại quy trình phát triển phần mềm hiện có tại TT phần mềm? 2 QT01, QT02, QT03, QT04 QT01, QT03, QT04, QT05, DV QT01, QT03, QT04, QT05 QT00, QT01, QT03, QT05
54   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Các lỗi có trạng thái mở là các lỗi? 4 Có trạng thái là Assigned Có trạng thái là Resolved Có trạng thái là Open Các lỗi có trạng thái khác closed và cancel trên Mantis
68   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Các sản phẩm chính của giai đoạn giải pháp dự án QT01? 23 Sourcecode Prototype PTYC, DTYC Testcase
70   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Các tài liệu hướng dẫn do cán bộ phát triển tạo trong giai đoạn nào của dự án? 2 Trong giai đoạn Kiểm thử, sau khi nghiệm thu nội bộ BU SX Trong giai đoạn Lập trình, sau khi hoàn thành lập trình. Trong giai đoạn Kiểm thử, sau khi nghiệm thu nội bộ BU TK Trong giai đoạn triển khai, trước khi triển khai hệ thống cho khách  hàng
71   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Các thông tin về xử lý sự kiện, xử lý dữ liệu được mô tả trong tài liệu thiết kế nào? 3 Thiết kế cơ sở dữ liệu Thiết kế tổng thể Thiết kế chi tiết Thiết kế màn hình
76   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Các yêu cầu phi chức năng của phần mềm như yêu cầu bảo mật, yêu cầu sao lưu, yêu cầu tính sử dụng, tính ổn định được mô tả trong tài liệu nào sau đây? (nhiều lựa chọn)? 23 Tài liệu THNV Tài liệu PTYC Tài liệu ĐTYC Tài liệu TKTT
80   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Cán bộ phát triển có thể chuyển trạng thái lỗi từ Assign thành các trạng thái lỗi nào sau đây? 3 Closed Next Confirm, Resolve Accept
81   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Cán bộ phát triển phải tạo các tài liệu hướng dẫn nào cho hệ thống đội dự án phát triển? 2 Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn vận hành Hướng dẫn khai thác Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn vận hành Hướng dẫn vận hành Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn cài đặt
101   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm CBPT bàn giao chương trình cho nhóm kiểm thử lần đầu tiên cần có biên bản bàn giao và đánh giá chương trình.  Các lần bàn giao tiếp theo nếu thay đổi nhỏ (sửa lỗi) đội lập trình chỉ cần email thông báo cho nhóm kiểm thử. Vậy nội dung Email phải bao gồm các thông tin gì? 3 Thông tin bao gồm:
-  Các lỗi đã được sửa
-  Các file code đã thay đổi.
-  Đường dẫn và phiên bản tương ứng.
Thông tin bao gồm:
-  Chức năng được sửa
-  Các chức năng ảnh hưởng (thông tin này là bắt buộc nếu có ảnh hưởng) 
Thông tin bao gồm:
-  Các lỗi đã được sửa
-  Chức năng được sửa
-  Các chức năng ảnh hưởng (thông tin này là bắt buộc nếu có ảnh hưởng)
-  Đường dẫn và phiên bản tương ứng.
Thông tin bao gồm:
-  Các lỗi đã được sửa
-  Đường dẫn và phiên bản tương ứng.
156   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Có 4 tài liệu có các trạng thái lỗi lần lượt như sau trên Mantis. Những tài liệu có trạng thái lỗi nào không đủ điều kiện để phê duyệt tài liệu? 124 3 lỗi resolved 2 lỗi closed 3 lỗi confirmed 7 lỗi closed 3 lỗi cancelled 7 lỗi closed 5 lỗi closed 1 lỗi assigned
177   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Đ/c được đầu mối tiếp nhận lỗi của trung tâm chuyển cho 1 lỗi lọt sau triển khai để xử lý. Khi này đ/c phải làm gì? 4 Trong vòng 24h, nếu tìm được nguyên nhân và hành động khắc phục thì phản hồi các thông tin - Nguyên nhân gây lỗi - Hành động khắc phục - Đầu mối xử lý - Thời gian dự kiến hoàn thành sửa lỗi Nếu chưa tìm ra được nguyên nhân thì trả lời - Công việc đang thực hiện - Thời gian dự kiến  - Đầu mối xử lý. Trong vòng 30 phút phải hoàn thành tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục xong lỗi. Trong vòng 1h, nếu tìm được nguyên nhân và hành động khắc phục thì phản hồi các thông tin - Nguyên nhân gây lỗi - Hành động khắc phục - Đầu mối xử lý - Thời gian dự kiến hoàn thành sửa lỗi Nếu chưa tìm ra được nguyên nhân thì không phải trả lời vtsoftsupport. Trong vòng 120 phút, nếu tìm được nguyên nhân và hành động khắc phục thì phản hồi các thông tin - Nguyên nhân gây lỗi - Hành động khắc phục - Đầu mối xử lý - Thời gian dự kiến hoàn thành sửa lỗi Nếu chưa tìm ra được nguyên nhân thì trả lời - Công việc đang thực hiện - Thời gian dự kiến  - Đầu mối xử lý.
206   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Đâu là trách nhiệm của đơn vị VHKT? 14 Thẩm định và ký phê duyệt về tài liệu phân tích yêu cầu của nhóm giải pháp để xác nhận yêu cầu vận hành khai thác đối với hệ thống. Cung cấp giải pháp thực hiện phần mềm Cung cấp các điều kiện đảm bảo để thực hiện yêu cầu Chủ trì gửi yêu cầu phần cứng để chuẩn bị cho giai đoạn triển khai theo quy trình Quy trình cấp phát tài nguyên
208   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Đầu mối khách hàng/đơn vị vận hành khai thác gửi trực tiếp lỗi cho đ/c về 1 lỗi phát sinh sau khi triển khai để xử lý. Khi này đ/c phải làm gì? 3 Phối hợp với khách hàng/đơn vị vận hành khai thác để xử lý - Thông báo cho trưởng đơn vị nắm thông tin Phối hợp với khách hàng/đơn vị vận hành khai thác để xử lý - Tối đa trong vòng 24h làm việc thông báo cho đầu mối tiếp nhận lỗi của trung tâm nắm thông tin Phối hợp với khách hàng/đơn vị vận hành khai thác để xử lý - Chuyển thông tin lỗi cho P.QLCL&CSKH Phối hợp với khách hàng/đơn vị vận hành khai thác để xử lý
209   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Đầu ra của bước nghiệm thu với khách hàng? 1
Biên bản kiểm thử nghiệm thu có chữ ký của khách hàng, đơn vị VHKT
Email xác nhận của khách hàng, không cần biên bản Biên bản kiểm thử nghiệm thu có chữ ký của khách hàng Biên bản kiểm thử nghiệm thu có chữ ký của đơn vị VHKT
210   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Đầu ra của quá trình Lập trình là? 4 Là Source code Là Source code đã được thực hiện xem xét. Là Source code đã được QTDA phê duyệt Source code đã được hoàn thành lập trình. Các lỗi trong tài liệu xem xét source code phải được chuyển sang trạng thái đóng. Các lỗi do công cụ kiểm tra source code đã được khắc phục hoàn toàn.
211   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Đầu ra của quy trình giải pháp bao gồm các tài liệu nào? 1 PTYC, DTYC, Prototype PTYC, DTYC, Prototype, TKTT PTYC, DTYC, Prototype, TKCSDL PTYC, DTYC, Prototype, TKCT
212   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Đầu ra phản ánh đội dự án đã thực hiện upcode, triển khai thành công yêu cầu với đơn vị VHKT là TTKTCNTT? 2 Phiếu yêu cầu upcode Biên bản nghiệm thu sau upcode Kế hoạch upcode Email xác nhận upcode của đội dự án gửi QA
213   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Đầu việc là quy trình gì? 5 Là quy trình áp dụng cho các dự án phát triển mới một sản phẩm Là quy trình áp dụng cho các dự án triển khai sản phẩm đóng gói sẵn có của Trung tâm cho khách hàng Là quy trình áp dụng cho các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm Là quy trình áp dụng cho các dự án nâng cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng hoặc chỉnh sửa theo nhu cầu nâng cấp sản phẩm nội bộ trên nền sản phẩm cũ
220   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Để đánh giá tính đầu đủ của chức năng dựa trên các tài liệu nào? 123 Phân tích yêu cầu Thiết kế cở sở dữ liệu Mô tả yêu cầu Danh sách yêu cầu
230   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Để thực hiện triển khai, đội dự án có trách nhiệm lấy xác nhận kiểm thử nghiệm thu của đơn vị nào? 2 Phòng kiểm thử
Khách hàng
Khách hàng,
Đơn vị vận hành khai thác (nếu đã thống nhất về điều kiện vận hành khai thác trong tài liệu Phân tích yêu cầu)
Khách hàng Khách hàng,
Phòng Công nghệ thông tin
262   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Đối với dự án QT05, dự án tổ chức đánh giá dự án tại thời điểm nào? 4 Sau khi hoàn thành nghiệm thu mỗi yêu cầu Sau khi hoàn thành triển khai mỗi yêu cầu Trước khi tổ chức họp milestone dự án Trước khi họp tổng kết dự án
263   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định, gửi yêu cầu phần cứng để chuẩn bị cho giai đoạn triển khai? 2 Khách hàng Đơn vị vận hành khai thác Nhóm giải pháp Giám đốc sản phẩm
326   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Kết quả đầu ra bắt buộc của hoạt động xem xét source code trong dự án là gì? 2 Lỗi được ghi nhận lên trên hệ thống Mantis và được kiểm soát tới khi đóng. Lỗi được quản lý tập trung trong biên bản xem xét source code và được kiểm soát tới khi đóng. Lỗi được ghi vào biên bản họp có đầy đủ các thành viên nhóm phát triển tham gia họp. Lỗi được gửi qua email bởi QTDA hoặc trưởng nhóm phát triển cho nhân viên gây lỗi.
349   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Kết quả xem xét source code được lưu trữ như thế nào? 4 Đáp án 2 và 3 Log lỗi lên mantis. Log lỗi lên mantis và lưu lại BBH/ email bằng chứng Lưu vào biểu mẫu xem xét source code
351   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Khách hàng gửi yêu cầu tới TT yêu cầu đội dự án thêm tính năng cho 1 hệ thống đang chạy thật. Quy mô của yêu cầu dự kiến khoảng 3MM và thời gian thực hiện trong khoảng 1.5 tháng. Vậy với yêu cầu trên, tài liệu giải pháp đầu vào cho quá trình lập trình là? 4 PTYC PTYC, ĐTYC Mô tả hệ thống Mô tả yêu cầu thay đổi
352   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Khách hàng gửi yêu cầu tới TT yêu cầu đội dự án xây dựng mới hệ thống quảng bá thương hiệu sản phẩm. Quy mô của yêu cầu dự kiến khoảng 3MM và thời gian thực hiện trong khoảng 1.5 tháng. Vậy với yêu cầu trên, tài liệu giải pháp đầu vào cho quá trình lập trình là? 2 PTYC PTYC, DTYC Mô tả hệ thống Mô tả yêu cầu thay đổi
366   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Khi nhận được Kế hoạch chi tiết (KHCT) từ Quản trị dự án (QTDA) gửi cho đội dự án, thì cán bộ phát triển phải làm gì? 2 Tự xây dựng một kế hoạch cho bản thân (có thể khác so với KHCT) để chính xác hơn vì KHCT do QTDA lập ra không phù hợp. Xem xét KHCT nếu không phù hợp yêu cầu QTDA điều chỉnh trước khi thực hiện Nắm bắt được kế hoạch thực hiện và nỗ lực thực hiện kiểm thử theo đúng kế hoạch Không làm gì cả. Vì KHCT do QTDA làm thì chắc chắn đã phù hợp. Không làm gì cả. Vì KHCT chỉ để cho QTDA dùng, cán bộ phát triển không cần quan tâm đến nội dung.
367   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Khi nhóm lập trình bàn giao chương trình trong lần tiếp theo (chỉ sửa lỗi) có cần phải làm biên bản bàn giao lại không? 1 Không cần làm biên bản bàn giao. Chỉ cần email thông báo cho nhóm kiểm thử:
- Các lỗi đã được sửa
- Chức năng được sửa
- Các chức năng ảnh hưởng
- Đường dẫn và phiên bản tương ứng.
Cần làm lại biên bản bàn giao code Không cần làm gì cả Không cần biên bản bàn giao, cũng không cần thông báo gì cho nhóm kiểm thử
375   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Khi thiết kế cơ sở dữ liệu cần đảm bảo thoả mãn các tiêu chí chất lượng gì? 2 Tiêu chí tính dễ sử dụng Tiêu chí đảm bảo checklist ATTT Tiêu chí tránh lỗi tiềm ẩn hiệu năng
Tiêu chí đảm bảo checklist thiết kế ATTT
Tiêu chí tránh lỗi tiềm ẩn hiệu năng
Tiêu chí tính dễ sử dụng
Tiêu chí đảm bảo checklist thiết kế ATTT
Tiêu chí tính dễ sử dụng
Tiêu chí tránh lỗi tiềm ẩn hiệu năng
378   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Khi thực hiện nghiệm thu nội bộ, trường hợp dự án không đạt hết các tiêu chí chất lượng sản phẩm phần mềm thì cần thực hiện công việc gì tiếp theo? 1 Báo cáo lại với BGĐ TTSX và xin chủ trương về việc có nghiệm thu và triển khai cho khách hàng hay không Báo cáo lại với Giám đốc sản phẩm và xin chủ trương về việc có nghiệm thu và triển khai cho khách hàng hay không Ghi chú lại các tiêu chí chất lượng phần mềm chưa đạt trong BB KTNTNB. Thông báo với khách hàng các tiêu chí chất lượng phần mềm chưa đạt trước buổi kiểm thử nghiệm thu với khách hàng.
385   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Khi xây dựng Prototype, nhóm giải pháp phải tuân theo biểu mẫu nào sau đây? 1 Prototype có thể là tài liệu hoặc chương trình (không có biểu mẫu) Biểu mẫu giao diện thường gặp Biểu mẫu tài liệu Prototype Biểu mẫu khung chương trình Prototype
386   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Khi xây dựng thiết kế tổng thể, cần đảm bảo tài liệu thoả mãn những tiêu chí chất lượng nào? 2 Guideline thiết kế lập trình nâng cao tính thay đổi được
Tiêu chí đảm bảo hiệu năng
Tiêu chí đảm bảo quản trị vận hành
Guideline thiết kế lập trình nâng cao tính thay đổi được
Checklist thiết kế ATTT
Tiêu chí đảm bảo hiệu năng
Tiêu chí đảm bảo quản trị vận hành
Guideline thiết kế lập trình nâng cao tính thay đổi được
Tiêu chí đảm bảo hiệu năng
Tiêu chí đảm bảo quản trị vận hành
Guideline thiết kế lập trình nâng cao tính thay đổi được
Tiêu chí đảm bảo hiệu năng
Tiêu chí đảm bảo quản trị vận hành
Tiêu chí tính dễ sử dụng
387   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Khi xem xét tài liệu nghiệp vụ (giải pháp, lập trình, kiểm thử) có lỗi,
- Bằng chứng kiểm tra review được thể hiện ở đâu?
1234 Các file xem xét Email xem xét Lỗi log lên mantis Biên bản họp review
395   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Kiến trúc vật lý, mô hình mạng triển khai được mô tả trong tài liệu thiết kế nào? 4 Thiết kế chi tiết Thiết kế cơ sở dữ liệu Thiết kế mạng dữ liệu Thiết kế tổng thể
466   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Mã nguồn cần đảm bảo những tiêu chí gì? 1 - Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, kiến trúc hiệu năng theo tài liệu GP, TK
- Guideline lập trình an toàn
- Coding convention
- Guideline đảm bảo chất lượng phần mềm
Đáp ứng yêu cầu chức năng và hiệu năng - Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, kiến trúc hiệu năng theo tài liệu GP, TK
- Coding convention
- Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, kiến trúc hiệu năng theo tài liệu GP, TK
- Guideline lập trình an toàn
- Guideline đảm bảo chất lượng phần mềm
489   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Mô tả hình thức thống nhất Phân tích yêu cầu với khách hàng và đơn vị vận hành khai thác? 4 Gửi email thống nhất hoặc ký tài liệu bản cứng Gửi email thống nhất hoặc ký thống nhất trên biên bản họp Ký trên biên bản họp thống nhất tài liệu Ký thống nhất trên tài liệu phân tích yêu cầu
492   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Mô tả nào đúng nhất về cách làm Prototype cho các chức năng tiến trình ngầm? 2 Mô tả luồng xử lý tiến trình ngầm (đầu vào, đầu ra, các bước xử lý) vào tài liệu Prototype Không cần làm Prototype Giả lập tiến trình ngầm bằng chương trình, mời khách hàng đến demo để thống nhất Mô tả mục đích, đầu ra của tiến trình vào tài liệu đặc tả yêu cầu và thống nhất với khách hàng trên tài liệu này
506   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Một giám đốc sản phẩm muốn xây dựng giải pháp cho một sản phẩm đại trà, ai/đơn vị nào có thẩm quyền phê duyệt giải pháp (phân tích yêu cầu, prototype)? 2 Giám đốc sản phẩm Ban giám đốc trung tâm/Ban giám đốc Công ty Quản trị dự án Phòng Kinh doanh công ty
520   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Mục đích của quá trình khảo sát hiện trạng là gì? 1 Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống Thương lượng với khách hàng để ký kết hợp đồng Thiết kế hệ thống Không có đáp án nào đúng
530   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Mục tiêu của việc xem xét lại (review) thiết kế là gì? 2 Xem xét và sửa đổi lai lịch biểu phát triển để cho lịch biểu đó khả thi Phát hiện thiết sót và lỗi trong các đặc tả ở giai đoạn phát triển ban đầu và giảm đến
mức tối thiểu việc phải quay lại
Nâng  cao  hiệu  xuất  phát  triển  bằng  cách  ngăn  ngừa  các  lỗi  bị  chèn  vào  trong  quy
trình thiết kế bằng cách làm đơn giản các kiểm thử
Nâng cao tính chính xác của những ước lượng cho việc phát triển bằng cách cải thiện
chất lượng thiết kế.
533   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Nếu dự án có những công việc cần ước lượng nỗ lực không có trong chuẩn hướng dẫn ước lượng, nỗ lực bị vượt so với chuẩn, ai/đơn vị nào phê duyệt sự thay đổi này? 3 Hội đồng chuyên gia Giám đốc sản phẩm Nếu độ lệch <=10%: GĐSP phê duyệt
Nếu độ lệch>10%: BGĐ TTSX phê duyệt
Nếu độ lệch <10%: BGĐ TTSX phê duyệt
Nếu độ lệch >=10%: GĐSP phê duyệt
534   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Nếu lập trình bằng Java hoặc PHP, cán bộ phát triển bắt buộc phải sử dụng công cụ nào để tự kiểm tra chất lượng source code trong quá trình lập trình? 3 Checklist xem xét code - Công cụ Acunetix để tự kiểm tra an toàn thông tin của source code Công cụ Acunetix để tự kiểm tra an toàn thông tin của source code Công cụ kiểm tra source code (tool check code) cho Java, PHP (do p.CN cung cấp)  - Công cụ Acunetix để tự kiểm tra an toàn thông tin của source code Công cụ kiểm tra source code (tool check code) cho Java, PHP (do p.CN cung cấp)  - Công cụ Acunetix để tự kiểm tra an toàn thông tin của source code '- Checklist xem xét code
536   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Nếu nhóm giải pháp sử dụng công cụ (EA, Rational…) để xây dựng giải pháp, bắt buộc phải thống nhất phân tích yêu cầu với khách hàng bằng cách nào? 4 Mời khách hàng đến demo, giới thiệu về tài liệu phân tích yêu cầu trên hệ thống công cụ Cấp quyền cho khách hàng, đơn vị vận hành khai thác quyền truy cập vào công cụ để đọc phân tích yêu cầu Dựng công cụ giả lập tương tự tại nơi làm việc của khách hàng để xem xét phân tích yêu cầu Xuất tài liệu phân tích để ký thống nhất với khách hàng
539   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Nếu tài liệu Phân tích yêu cầu được mô tả trên công cụ phân tích thiết kế (EA, Rational...) thì CBGP sẽ ký chốt với khách hàng bằng cách nào? 2 Dự án không phải ký bản cứng PTYC với khách hàng và ĐV VHKT nữa mà thống nhất qua mail Dự án phải xuất tài liệu Phân tích yêu cầu trên hệ thống dưới dạng tài liệu .doc để ký thống nhất với khách hàng, đơn vị VHKT Không bắt buộc hình thức nào dự án có thể tùy chọn bản cứng hoặc thống nhất qua mail Không đáp án nào đúng
540   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Người chịu trách nhiệm phê duyệt tài liệu KBKTCN là: 1 QTDA Trưởng nhóm kiểm thử Trưởng ban kiểm thử Trưởng/phó phòng kiểm thử
545   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Nhóm chịu trách nhiệm xây dựng các tài liệu thiết kế trong dự án là? 2 Nhóm giải pháp Nhóm phát triển Nhóm kiểm thử Nhóm hỗ trợ
546   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Nhóm giải pháp phối hợp với đơn vị VHKT để thẩm định phần cứng, mô hình triển khai hệ thống ứng dụng mới dựa trên tài liệu giải pháp nào? 3 Phân tích nghiệp vụ Đặc tả yêu cầu Phân tích yêu cầu Prototype
565   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Phạm vi xem xét tài liệu giải pháp sau khi cập nhật tài liệu với dự án nâng cấp, triển khai? 2 Bắt buộc xem xét lại toàn bộ tài liệu giải pháp vì không thể đánh giá được ảnh hưởng Chỉ bắt buộc xem xét những phần thay đổi, cập nhật (có mô tả trong tài liệu) Chỉ bắt buộc xem xét phần yêu cầu chức năng hệ thống Không có quy định về phạm vi xem xét tài liệu
566   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Phần nào dưới đây thể hiện sự mapping tương ứng của các mục giữa tài liệu PTYC và ĐTYC? 3 Quy trình nghiệp vụ (PTYC)    <->      Đặc tả yêu cầu chức năng phần mềm (ĐTYC) Quy trình nghiệp vụ (PTYC)    <->        Đặc tả yêu cầu phi chức năng phần mềm (ĐTYC) Yêu cầu chức năng NSD (PTYC)  <-> Đặc tả yêu cầu chức năng phần mềm (ĐTYC) Yêu cầu chức năng NSD (PTYC)  <-> Đặc tả yêu cầu phi chức năng phần mềm (ĐTYC)
567   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Phần nào dưới đây thể hiện sự mapping tương ứng nội dung của các mục giữa tài liệu THNV và PTYC? 1 Quy trình nghiệp vụ (THNV)                <->  Quy trình nghiệp vụ (PTYC) Quy trình nghiệp vụ (THNV)  <->  Yêu cầu chức năng NSD (PTYC) Nghiệp vụ trọng tâm (THNV)    <-> Mô tả quy trình nghiệp vụ (PTYC) Khảo sát hệ thống CNTT hiện tại (THNV)   <->  Yêu cầu phi chức năng phần mềm (PTYC)
591   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Phương án nào mô tả đúng nhất về bằng chứng xem xét tài liệu giải pháp? 2 Email, biên bản họp và lỗi được ghi nhận đầy đủ lên hệ thống quản lý lỗi File xem xét hoặc email xem xét hoặc lỗi ghi nhận trên hệ thống quản lý lỗi Lỗi ghi nhận lên hệ thống quản lý lỗi Email hoặc biên bản họp
616   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Prototype được trình bày dưới dạng tài liệu hay là chương trình? Theo quy trình giải pháp, trong trường hợp nào dự án không phải làm Prototype? 1 Cả tài liệu và chương trình.
Dự án không có màn hình giao diện
Chỉ trình bày dưới dạng tài liệu và bắt buộc làm Prototype Chỉ trình bày dưới dạng chương trình và bắt buộc làm Prototype Cả tài liệu và chương trình
 và bắt buộc làm Prototype
620   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm QT01 là quy trình gì? 1 Là quy trình áp dụng cho các dự án phát triển mới một sản phẩm Là quy trình áp dụng cho các dự án triển khai sản phẩm đóng gói sẵn có của Trung tâm cho khách hàng Là quy trình áp dụng cho các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm Là quy trình áp dụng cho các dự án nâng cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng hoặc chỉnh sửa theo nhu cầu nâng cấp sản phẩm nội bộ trên nền sản phẩm cũ
621   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm QT03 là quy trình gì? 2 Là quy trình áp dụng cho các dự án phát triển mới một sản phẩm Là quy trình áp dụng cho các dự án triển khai sản phẩm đóng gói sẵn có của Trung tâm cho khách hàng Là quy trình áp dụng cho các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm Là quy trình áp dụng cho các dự án nâng cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng hoặc chỉnh sửa theo nhu cầu nâng cấp sản phẩm nội bộ trên nền sản phẩm cũ
622   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm QT04 là quy trình gì? 3 Là quy trình áp dụng cho các dự án phát triển mới một sản phẩm Là quy trình áp dụng cho các dự án triển khai sản phẩm đóng gói sẵn có của Trung tâm cho khách hàng Là quy trình áp dụng cho các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm Là quy trình áp dụng cho các dự án nâng cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng hoặc chỉnh sửa theo nhu cầu nâng cấp sản phẩm nội bộ trên nền sản phẩm cũ
623   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm QT05 là quy trình gì? 4 Là quy trình áp dụng cho các dự án phát triển mới một sản phẩm Là quy trình áp dụng cho các dự án triển khai sản phẩm đóng gói sẵn có của Trung tâm cho khách hàng Là quy trình áp dụng cho các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm Là quy trình áp dụng cho các dự án nâng cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng hoặc chỉnh sửa theo nhu cầu nâng cấp sản phẩm nội bộ trên nền sản phẩm cũ
627   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quét và sửa các lỗi ATTT phải được thực hiện trước thời điểm: 2 Trước khi triển khai thật Trước buổi nghiệm thu nội bộ Trước khi nghiệm thu khách hàng Triển khai thử nghiệm
631   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quy mô của dự án được định nghĩa trong các khái niệm ngoại trừ khái niệm nào dưới đây? 3 Man Days Man Hours Calendar Months Man Months
633   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quy trình Giải pháp, với dự án QT01 có tài liệu chính bắt buộc phải chốt bản cứng với khách hàng/ đơn vị đưa ra yêu cầu bài toán và đơn vị VHKT là: 4 PTYC, DTYC, Prototype. PTYC, DTYC, PTHT, Prototype. Phân tích nghiệp vụ (PTNV) , Phân tích yêu cầu (PTYC), Đặc tả yêu cầu (DTYC), Prototype, Giải pháp hạ tầng (GPHT), Prototype PTYC
634   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quy trình lập trình quy định tần xuất xem xét source code như thế nào? 4 Bắt buộc tối thiểu 2 tuần 1 lần. Do QTDA quyết định (hàng ngày, hàng tuần) Bắt buộc 1 tuần 1 lần Do QTDA quyết định tuy nhiên bắt buộc mỗi yêu cầu tối thiểu phải được xem xét 2 tuần 1 lần.
635   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quy trình QT01, ai thực hiện xây dựng đặc tả yêu cầu
Chọn 2 đáp án?
12 Nhóm giải pháp Giám đốc sản phẩm bộ phận ATTT của đơn vị khách hàng, đơn vị vận hành khai thác
636   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quy trình QT01, có những ai tham gia thực hiện ở bước phân tích yêu cầu? 123 Nhóm giải pháp Giám đốc sản phẩm Bộ phận ATTT của đơn vị Nhân viên quản lý chất lượng
637   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quy trình QT05, cán bộ giải pháp tham gia vào các bước nào.
Chọn 3 đáp án?
123 Mô tả yêu cầu thay đổi cập nhật tài liệu PTYC Cập nhật tài liệu ĐTYC Lưu hồ sơ
638   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quy trình QT05, ở bước cập nhật tài liệu DTYC có những ai tham gia? 34 bộ phận ATTT của đơn vị khách hàng, đơn vị vận hành khai thác Nhóm giải pháp Giám đốc sản phẩm
639   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quy trình QT05, ở bước cập nhật tài liệu PTYC có những ai tham gia? 12 Nhóm giải pháp Giám đốc sản phẩm Bộ phận ATTT của đơn vị Khách hàng, đơn vị vận hành khai thác
640   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quy trình triển khai dự án thứ tự gồm các bước? 4 Cài đặt hỗ trợ triển khai --> Chuyển giao phần mềm --> Hỗ trợ và HDSD khách hàng Thống nhất kế hoạch triển khai --> Cài đặt hỗ trợ triển khai --> Chuyển giao phần mềm --> Hỗ trợ và HDSD khách hàng Chuyển giao phần mềm --> Hỗ trợ và HDSD khách hàng Thống nhất kế hoạch triển khai --> Cài đặt hỗ trợ triển khai --> Hỗ trợ và HDSD khách hàng --> Chuyển giao phần mềm
641   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Quy trình Xây dựng giải pháp có các tài liệu đầu ra chính sau : 4 Phân tích yêu cầu, Đặc tả yêu cầu, Prototype, Giải pháp hạ tầng (dự án có hạ tầng), MTYC (Mô tả yêu cầu) (với QT03) Phân tích nghiệp vụ, Phân tích yêu cầu, Prototype, Giải pháp hạ tầng (dự án có hạ tầng), MTYC (với QT03) Phân tích nghiệp vụ, Phân tích yêu cầu, Đặc tả yêu cầu, Prototype (không bắt buộc), Giải pháp hạ tầng (dự án có hạ tầng), MTYC (với QT03) Phân tích nghiệp vụ (không bắt buộc), Phân tích yêu cầu, Đặc tả yêu cầu (không bắt buộc), Prototype, Giải pháp hạ tầng (dự án có hạ tầng), MTYC (với QT03)
642   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Sản phẩm đầu ra của giai đoạn thiết kế trong QT01? 2 PTYC, ĐTYC, prototype TKTT, TKCT, TKCSDL, ULNL Ef Mã nguồn Biên bản kiểm thử nghiệm thu
643   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Sản phẩm đầu ra của quy trình lập trình bao gồm? 3 ULNL Ef, source code, HDCD. Source code, HDCD Source code, HDCD, HDVH, HDKT. ULNL Ef, source code, HDCD, HDVH, HDKT.
645   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Sau khi có kết quả xem xét source code, đội dự án cần thực hiện công việc gì tiếp theo? 4 Sau khi có kết quả xem xét, đội dự án log hết toàn bộ lỗi lên hệ thống quản lý lỗi để kiểm soát. Sau khi có kết quả xem xét, đội dự án lưu toàn bộ lỗi review vào tài liệu Bieu mau xem xet surce code để kiểm soát. Gửi email liệt kê các lỗi review code đã tìm ra cho đội dự án Sau khi có kết quả xem xét, đội dự án tổ chức họp xem xét source code để trình bày các lỗi phát hiện và cách khắc phục, rút kinh nghiệm trong toàn độ
647   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Sau khi Hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng khách hàng, CBTK có trách nhiệm thực hiện? 3 Hoàn thành Biên bản bàn giao tài liệu cho khách hàng Hoàn thành ký Biên bản xác nhận đào tạo - Đảm bảo kết quả đào tạo được ghi nhận trong biên bản xác nhận đào tạo theo biểu mẫu Bien ban xac nhan dao tao và có chữ ký của các thành viên tham gia.
- Tạo và ký bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng theo biểu mẫu Bien ban ban giao.
Thực hiện ký chốt hợp đồng kỹ thuật
648   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Sau khi hoàn thành lập trình cán bộ lập trình bắt buộc phải sử dụng tool gì để kiểm tra source code? 2 Công cụ kiểm tra source code (tool check code)
Công cụ Acunetix
Unit test theo check list Phu luc check list Unit Test
Công cụ kiểm tra source code (tool check code) Công cụ Acunetix Công cụ Acunetix
Unit test theo check list Phu luc check list Unit Test
649   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Sau khi tạo, tài liệu thiết kế cần được gửi cho những đầu mối nào để xem xét nâng cao chất lượng? i.Giám đốc sản phẩm ii.Hội đồng chuyên gia iii.Đội dự án iv.Ban An toàn thông tin đơn vị? 1 v i ii iii
655   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Sau khi tìm hiểu tài liệu giải pháp, thiết kế cán bộ lập trình sẽ phải thực hiện các công việc gì trước khi thực hiện lập trình? 3 Chuẩn bị môi trường lập trình Xin kết nối tài nguyên Chuẩn bị môi trường lập trình Xin kết nối tài nguyên Xin kết nối tài nguyên. Chuẩn bị server để deploy ứng dụng cho đội kiểm thử.
656   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Sau khi triển khai chạy thật hệ thống, hệ thống phát sinh lỗi thì luồng xử lý lỗi này sẽ thực hiện như thế nào? 3 CBPT thực hiện kiểm tra nguyên nhân và thực hiện sửa lỗi. Sau khi hoàn thành bàn giao code cho đơn vị VHKT và phối hợp upcode với đơn vị VHKT CBPT thực hiện kiểm tra nguyên nhân và thực hiện sửa lỗi. CBPT thực hiện kiểm tra nguyên nhân và thực hiện sửa lỗi --> CBKT thực hiện kiểm thử lại--> CBPT code cho đơn vị VHKT và phối hợp upcode với đơn vị VHKT CBPT không phải thực hiện công việc gì. Trách nhiệm sửa lỗi là của QTDA.
673   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Sự khác biệt lớn nhất giữa tài liệu THNV và PTYC là gì? 4 Không có sự khác biệt Tài liệu THNV phân tích các yêu cầu theo quy trình xử lý và bổ sung các quy trình cho phù hợp với hệ thống CNTT. Còn tài liệu PTYC đơn thuần là tài liệu mô tả lại chính xác nhất các quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại. Tài liệu THNV do Khách hàng viết. Tài liệu PTYC do đội dự án viết. Tài liệu THNV đơn thuần là tài liệu mô tả lại chính xác nhất các quy trình nghiệp vụ của hệ thống hiện tại. Còn tài liệu PTYC là tài liệu phân tích các yêu cầu theo quy trình xử lý và bổ sung các quy trình cho phù hợp với hệ thống CNTT
681   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Tài liệu DTYC là đầu vào cho các tài liệu, công việc nào? 4 Lập tài liệu TKCSDL Lập trình hệ thống Lập KBKT Cả ba đáp án trên
682   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Tài liệu mô tả yêu cầu thay đổi phải thống nhất với đối tượng và hình thức như thế nào? 3 Thống nhất với khách hàng và đơn vị VHKT qua trao đổi trực tiếp hoặc email Thống nhất với khách hàng qua tài liệu ký chốt Thống nhất với khách hàng, đơn vị VHKT thông qua email hoặc tài liệu ký chốt Thống nhất với bộ phận an toàn thông tin, đơn vị VHKT thông qua email hoặc tài liệu ký chốt
683   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Tài liệu MTYCTĐ bắt buộc phải tổ chức họp chốt với khách hàng nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 12 Nỗ lực thực hiện yc >=40 MD  Bài toán liên quan đến 2 đầu mối khách hàng trở lên Nỗ lực thực hiện yc >=30 MD  Nỗ lực thực hiện yc >=20 MD 
684   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Tài liệu nào là cơ sở thống nhất bài toán với khách hàng? 2 Tài liệu tìm hiểu nghiệp vụ Tài liệu phân tích yêu cầu Tài liệu hướng dẫn sử dụng Biên bản bàn giao
685   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Tài liệu thiết kế đầu vào để tạo ước lượng nỗ lực lần cuối? 5 Thiết kế tổng thể
Thiết kế màn hình
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Ước lượng nỗ lực E1
Thiết kế tổng thể
Thiết kế màn hình
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Thiết kế tổng thể
Thiết kế giao diện
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Thiết kế màn hình
Thiết kế tổng thể
Thiết kế chi tiết
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Ước lượng nỗ lực E1
686   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Tài liệu ước lượng nỗ lực lần cuối do ai chịu trách nhiệm tạo? 2 Trưởng nhóm phát triển Quản trị dự án Giám đốc dự án Ban giám đốc trung tâm sản xuất/Ban giám đốc công ty
688   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Tại sao cần gửi tài liệu giải pháp cho ban an toàn thông tin của đơn vị xem xét? 2 Để thẩm định tính dễ sử dụng của hệ thống phần mềm Để thẩm định yêu cầu phần cứng, mô hình triển khai, an toàn thông tin Để thẩm định về tính mở rộng, hiệu năng của kiến truc hệ thống Để kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của nghiệp vụ
690   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Tần suất cần review mã nguồn, theo QT01? 3 Không cần review Bắt buộc 1 lần/tuần Do QTDA quyết định, tối thiểu mỗi yêu cầu 2 tuần/lần Bắt buộc 1 lần/ngày
704   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Thế nào là yêu cầu lớn/yêu cầu nhỏ trong QT05? 3 Yêu cầu lớn: thời gian thực hiện trên 2 tháng.
Yêu cầu nhỏ: các yêu cầu còn lại
Yêu cầu lớn: nỗ lực thực hiện trên 4MM.
Yêu cầu nhỏ: các yêu cầu còn lại
Yêu cầu lớn: thời gian thực hiện trên 2 tháng, nỗ lực trên 4MM. Yêu cầu nhỏ: các yêu cầu còn lại. Yêu cầu lớn: thời gian thực hiện trên 1 tháng, nỗ lực thực hiện trên 3MM.
Yêu cầu nhỏ: các yêu cầu còn lại
706   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ CNTT Tập Đoàn ban hành, thời gian ứng cứu sự cố đối với sự cố quan trọng tối đa là? 2 30 phút 45 phút 60 phút 90 phút
707   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo bộ tiêu chuẩn chất lượng phần mềm TT GPCNTT&VT ban hành, Các tiêu chí nào được đánh giá trong giai đoạn phát triển (chọn 2 đáp án)? 12 Lỗi tiềm ẩn hiệu năng Lỗi tiềm ẩn chức năng Khả năng liên kết Tính dễ hiểu
711   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo hướng dẫn nghiệm thu, câu nào dưới đây là đúng về việc nghiệm thu nội bộ: 2 Bắt buộc phải thực hiện họp nghiệm thu nội bộ với tất cả các yêu cầu trong các loại dự án. Không bắt buộc tổ chức họp nghiệm thu nội bộ, nhưng Kết quả đánh giá nghiệm thu nội bộ phải được ghi nhận vào biên bản nghiệm thu nội bộ và ký xác nhận các phòng ban. BBNTNB phải được ký nhận của các phòng ban trong buổi họp nghiệm thu. CB TVCG không cần tham gia nghiệm thu nội bộ.
712   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo hướng dẫn quản lý cấu hình, cách đưa sản phẩm v1.0 từ thư mục Draft ra hiện hành như sau: 3 Sản phẩm khi đang được tạo đặt trong thư mục “/Draft”. Sau khi sản phẩm được tạo xong chuyển ra thư mục hiện hành và đánh version ban đầu là 1.0 Sản phẩm khi đang được tạo đặt trong thư mục “/Old”. Sau khi sản phẩm được tạo xong, chuyển ra thư mục hiện hành và đánh version ban đầu là 1.0 Sản phẩm khi đang được tạo đặt trong thư mục “/Draft”. Sau khi sản phẩm được xem xét và phê duyệt xong, chuyển ra thư mục hiện hành và đánh version ban đầu là 1.0 Sản phẩm trong quá trình tạo, xem xét và phê duyệt đều được lưu ở thư mục hiện hành và đánh version ban đầu là 1.0
713   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo hướng dẫn quản lý cấu hình, việc di chuyển sản phẩm giữa các thư mục hiện hành, Old và Draft được thực hiện như thế nào? 3 Sản phẩm khi đang được tạo đặt trong thư mục “/Draft”. - Các sản phẩm sau khi tạo xong phải được đưa lên thư mục hiện hành - Các sản phẩm cũ phải được lưu trữ đầy đủ trong thư mục Old Sản phẩm khi đang được tạo đặt trong thư mục “/Draft”. - Các sản phẩm sau khi được xem xét phải được đưa lên thư mục hiện hành - Các sản phẩm cũ phải được lưu trữ đầy đủ trong thư mục Old Sản phẩm khi đang được tạo đặt trong thư mục “/Draft”. - Các sản phẩm sau khi được phê duyệt phải được đưa lên thư mục hiện hành - Các sản phẩm cũ phải được lưu trữ đầy đủ trong thư mục Old Sản phẩm khi đang được tạo đặt trong thư mục “/Draft”. - Các sản phẩm sau khi được xem xét phải được đưa lên thư mục hiện hành - Các sản phẩm của dự án cũ phải được lưu trữ đầy đủ trong thư mục Old
717   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo hướng dẫn quản lý lỗi, theo phân công công việc thì cán bộ kiểm thử chỉ thực hiện kiểm thử lại các lỗi có trạng thái nào sau đây? 1 Resolved Accepted Next New
722   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo QT01, CBGP phải thực hiện các bước nào trong quá trình thực hiện yêu cầu? 1 - Phân tích yêu cầu
- Xây dựng Prototype
- Đặc tả yêu cầu
- Phân tích yêu cầu
- Xây dựng Prototype
- Mô tả Yêu cầu thay đổi
- Phân tích yêu cầu
- Xây dựng Prototype
- Cập nhật tài liệu PTYC
- Mô tả Yêu cầu thay đổi
- Cập nhật tài liệu PTYC
- Cập nhật tài liệu DTYC
723   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo QT01, đội dự án phải gửi phiếu yêu cầu đánh giá ATTT của phần mềm tại thời điểm nào? 2 Trước khi triển khai Trước khi nghiệm thu nội bộ Sau khi lập trình xong Sau khi triển khai
724   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo QT01, GĐSP có trách nhiệm phê duyệt Prototype khi? 1 Trước khi thống nhất với khách hàng, đơn vị VHKT Sau khi thống nhất với khách hàng, đơn vị VHKT GĐSP không bắt buộc phải phê duyệt Prototype Sau khi có báo cáo kiểm thử
725   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo QT01, ở bước xây dựng prototype và demo với khách hàng, CBGP cần phải thực hiện những công việc nào? 124 Xây dựng tài liệu (hoặc chương trình) prototype dựa trên nội dung đã khảo sát và phân tích sơ bộ để lên khung giao diện của hệ thống Gửi Prototype qua email hoặc tổ chức họp thống nhất với khách hàng để thống nhất khung giao diện của hệ thống sau khi Prototype được phê duyệt bởi GĐSP Bắt buộc phải tổ chức họp chốt prototype với khách hàng Nếu yêu cầu không có giao diện, chỉ có tiến trình ngầm thì không cần thực hiện bước này mà chuyển sang bước tiếp theo
726   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo QT03, CBGP phải thực hiện các bước nào trong quá trình thực hiện yêu cầu? 4 - Phân tích yêu cầu
- Xây dựng Prototype
- Đặc tả yêu cầu
- Phân tích yêu cầu
- Xây dựng Prototype
- Mô tả Yêu cầu thay đổi
- Phân tích yêu cầu
- Xây dựng Prototype
- Cập nhật tài liệu PTYC
- Mô tả Yêu cầu thay đổi
- Cập nhật tài liệu PTYC
- Cập nhật tài liệu DTYC
727   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo QT03, khi CBGP gửi tài liệu MTYCTĐ để chốt, đơn vị VHKT cần phải thực hiện những công việc gì? 12 Thẩm định và ký phê duyệt về tài liệu mô tả yêu cầu thay đổi của nhóm giải pháp để xác nhận yêu cầu vận hành khai thác đối với hệ thống Chủ trì gửi yêu cầu phần cứng, điều kiện đảm bảo (nếu cần) để chuẩn bị cho giai đoạn triển khai theo quy trình Quy trình cấp phát tài nguyên Đơn vị VHKT thẩm định xem yêu cầu có phù hợp với chức năng của hệ thống hay không Không cần thiết phải gửi tài liệu MTYCTĐ cho đơn vị VHKT
728   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo QT05, Thời gian tối đa cho việc cập nhật tài liệu đối với các yêu cầu đã hoàn thành là khi nào? 1 Thời gian tối đa cho việc cập  nhật các yêu cầu đã hoàn thành trong tháng trước là 15 ngày trong tháng sau phải cập nhật tài liệu xong. Thời gian tối đa cho việc cập  nhật các yêu cầu đã hoàn thành trong tháng trước là 10 ngày trong tháng sau phải cập nhật tài liệu xong. Hoàn thành trước khi nghiệm thu yêu cầu Không cần cập nhật
729   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo QT05, Với yêu cầu nhỏ, nhóm giải pháp cần thống nhất yêu cầu  với khách hàng và đơn vị vận hành khai thác trên những sản phẩm gì? 2 Prototype Mô tả yêu cầu thay đổi Biên bản kiểm thử nghiệm thu Đặc tả yêu cầu
730   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo qui trình của VTICT tài liệu Phân tích yêu cầu phải thỏa mãn ? 2 Tiêu chuẩn Checklist review tài liệu Mô tả yêu cầu thay đổi Tiêu chuẩn Checklist review tài liệu Phân tích yêu cầu Checklist review code Java Core (by Tool) Guideline về lập trình web an toàn
731   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo qui trình của VTICT, PTYC cần họp chốt khi nào ? 4 Nỗ lực > 40Mds Nỗ lực > 30Mds Nỗ lực > 50Mds Bắt buộc họp chốt trong mọi trường hợp
732   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo qui trình của VTICT, PTYC cần ký chốt với các đơn vị nào ? 23 Phòng CNTT Tập đoàn Khách hàng Đơn vị Vận hành khai thác Đơn vị hỗ trợ
734   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình giải pháp tài liệu PTYC phải đảm bảo các tiêu chuẩn, hướng dẫn nào? 23 Tiêu chuẩn Checklist Thiết kế ATTT Tiêu chuẩn Checklist review tài liệu Phân tích yêu cầu. Guideline Thiết kế và lập trình đảm bảo tính dễ sử dụng. Guideline Thiết kế và lập trình để nâng cao tính thay đổi được
735   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình giải pháp, những sản phẩm nào cần thống nhất với khách hàng và đơn vị vận hành khai thác? Hình thức thống nhất? 1 Prototype: email, họp. PTYC: họp chốt Prototype: email, họp. ĐTYC: họp chốt Tescase: email, họp.
 ĐTYC: họp chốt
Tescase: email, họp.
 Chương trình: họp chốt
736   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình giải pháp, những sản phẩm nào có thể làm song song (không phân biệt thứ tự làm và thứ tự phê duyệt trước sau) nhưng phải đảm bảo nội dung thống nhất? 1 Prototype và PTYCT TKCSDL và Source code TKMH và Source code PTYC và DTYC
737   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình kiểm thử với dự án QT01, sau khi nghiệm thu nội bộ dự án cần thực hiện công việc gì? 3 Thực hiện báo cáo kiểm thử. Gửi yêu cầu quét ATTT sang phòng KTCN TT SX. Gửi BBNTNB đến bộ phận KCS của Công ty để đánh giá lại các tiêu chí chất lượng sản phẩm phần mềm Gửi mail chốt giải pháp qua hệ thống của đơn vị VHKT để chốt yêu cầu phục vụ việc triển khai sau này.
738   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình kiểm thử, Biên bản kiểm thử nghiệm thu nội bộ cần chữ ký của các thành phần nào sau đây? 2 Trưởng nhóm kiểm thử
Trưởng nhóm triển khai
Trưởng nhóm kiểm thử
Trưởng nhóm triển khai
Giám đốc sản phẩm
Trưởng nhóm kiểm thử
Trưởng nhóm triển khai
Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ
Trưởng nhóm kiểm thử
Trưởng nhóm triển khai
Trưởng phòng Kỹ thuật công nghệ
Giám đốc sản phẩm
739   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình kiểm thử, CBKT có quyền từ chối nhận bàn giao chương trình khi nào? 2 Khi >50% chức năng bàn giao không đạt. Khi >=50% chức năng bàn giao không đạt. Khi >60% chức năng bàn giao không đạt. Khi có 50% chức năng bàn giao không đạt.
740   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình kiểm thử, CBKT có trách nhiệm phản hồi kết quả bàn giao chương trình trong thời gian bao lâu? 4 Tùy vào từng hệ thống lớn hay nhỏ mà CBPT và CBKT tự thống nhất với nhau. 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được bàn giao chương trình 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được bàn giao chương trình 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được bàn giao chương trình
741   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình kiểm thử, Đầu ra của Quá trình bàn giao chương trình cho kiểm thử là? 1 Biên bản bàn giao chương trình có kết quả của nhóm kiểm thử Biên bản bàn giao chương trình Source code Không có đáp án nào đúng
742   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình kiểm thử, khi có <50% chức năng bàn giao không đạt CBKT sẽ thực hiện như thế nào? 3 Nhận bàn giao chương trình. Với các chức năng không đạt log lỗi lên Mantis để CBPT sửa lỗi. Không nhận bàn giao toàn bộ các chức năng, trả lại và yêu cầu CBPT sửa. Nhận bàn giao các chức năng đạt. Trả lại các chức năng không đạt. CBPT thực hiện sửa và bàn giao lại. Tùy thỏa thuận giữa CBPT và CBKT để thống nhất xem có nhận bàn giao chương trình hay không.
743   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình kiểm thử, nội dung họp Nghiệm thu nội bộ bao gồm? 3 - Thực hiện demo chương trình và ghi lại các lỗi đã xảy ra trong quá trình demo - Báo cáo về kết quả quá trình kiểm thử (trong đó chỉ rõ các lỗi đang ở trạng thái mở).
- Thực hiện demo chương trình theo kịch bản mà đội Giải pháp đã chuẩn bị.
- Báo cáo về kết quả quá trình kiểm thử (trong đó chỉ rõ các lỗi đang ở trạng thái mở).
- Thực hiện demo chương trình theo kịch bản mà đội Giải pháp đã chuẩn bị.
- Báo cáo lại các tiêu chí chất lượng sản phẩm phần mềm mà dự án đã đạt và không đạt được.
- Rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lập trình và kiểm thử.
744   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình kiểm thử, sau bao lâu kể từ thời điểm nhận chương trình từ nhóm phát triển, trưởng nhóm kiểm thử phải gửi phản hồi kết quả đánh giá nhận bàn giao chương trình hay không? 2 1 ngày Nhóm kiểm thử không có quyền từ chối nhận chương trình. 1 ngày Nhóm kiểm thử ghi nhận kết quả vào biên bản bàn giao và phản hồi lại cho đội lập trình. 2 ngày Nhóm kiểm thử có quyền từ chối nếu các luồng nghiệp vụ chính không đạt 2 ngày Nhóm kiểm thử không có quyền từ chối nhận chương trình.
745   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình kiểm thử, source code của dự án phải được p.KTCN TTSX kiểm tra ATTT khi nào? 2 Trước khi nghiệm thu với khách hàng Trước khi kiểm thử nghiệm thu nội bộ. Trước khi triển khai Trước khi hoàn thành kiểm thử và sửa lỗi nội bộ.
746   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình lập trình , cán bộ phát triển lập trình dựa trên các tài liệu nào? 3 Tài liệu thiết kế Tài liệu giải pháp Tài liệu giải pháp và thiết kế Tài liệu PTYC, DTYC, TKTT, TKCT
747   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình lập trình các dự án như thế nào không bắt buộc thực hiện review code? 3 Dự án/yêu cầu/hệ thống mà cán bộ lập trình đã hiểu rõ nghiệp vụ thì không phải xem xét. Dự án/yêu cầu/hệ thống có nỗ lực lập trình <= 5 ngày công Dự án/yêu cầu/hệ thống mà chỉ có một người lập trình.
Dự án/yêu cầu/hệ thống có nỗ lực lập trình <= 5 ngày công
Dự án/yêu cầu/hệ thống mà chỉ có một người lập trình.
Dự án/yêu cầu/hệ thống có tổng nỗ lực <= 15 ngày công
748   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình lập trình đưa ra mấy guidline cho lỗi tiềm ẩn chức năng? 2 5 3 4 2
749   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình lập trình,  guidline nào sau đây không thuộc guidline đảm bảo chất lượng phần mềm Trung tâm ban hành Tháng 9/2013? 4 Guideline ghi log phần mềm. Guideline Lập trình tránh lỗi tiềm ẩn hiệu năng trong Java Guideline Lập trình tránh lỗi tiềm ẩn hiệu năng Guidline lập trình web an toàn
750   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình Lập trình, cán bộ lập trình bảo đảm: 3 Nhóm lập trình có trách nhiệm tự thực hiện unit test và bảo đảm source code đạt các trường hợp cơ bản theo check list Unit Test trước khi triển khai. Nhóm lập trình có trách nhiệm tự thực hiện unit test và bảo đảm source code đạt các trường hợp cơ bản theo check list Unit Test trước khi nghiệm thu nội bộ. Nhóm lập trình có trách nhiệm tự thực hiện unit test và bảo đảm source code đạt các trường hợp cơ bản theo check list Unit Test trước khi bàn giao chương trình sang cho nhóm kiểm thử. Nhóm lập trình có trách nhiệm tự thực hiện unit test và bảo đảm source code đạt các trường hợp cơ bản theo check list Unit Test trước khi nghiệm thu khách hàng.
751   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình lập trình, HDCD, HDVH, HDKT do đầu mối nào chịu trách nhiệm phê duyệt? 4 Trưởng nhóm phát triển Trưởng phòng sản phẩm BGĐ QTDA
752   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình lập trình, phát biểu nào sau đây được coi là đúng nhất? 2 Phải đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ hệ thống theo tài liệu giải pháp, thiết kế. Phải đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và kiến trúc hiệu năng hệ thống theo tài liệu giải pháp, thiết kế. Phải đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và kiến trúc hiệu năng hệ thống theo tài liệu giải pháp. Phải đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và kiến trúc hiệu năng hệ thống theo tài liệu thiết kế.
753   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình lập trình, Phát biểu nào sau đây là đúng nhất về việc lưu trữ và kiểm soát kết quả xem xét source code? 3 Kết quả xem xét source code bắt buộc phải được log lên hệ thống quản lý lỗi và kiểm soát lỗi đến khi đóng. Kết quả xem xét source code bắt buộc lưu vào tài liệu Bieu mau xem xet source code.  Kết quả xem xét source code bắt buộc lưu vào tài liệu Bieu mau xem xet source code. Kiểm soát lỗi đến khi đóng. Kết quả xem xét source code bắt buộc phải được log lên hệ thống quản lý lỗi và kiểm soát theo đúng hướng dẫn quản lý lỗi.
754   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình lập trình, source code cần đảm bảo những quy định gì? 1234 Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và kiến trúc hiệu năng hệ thống theo tài liệu giải pháp, thiết kế. Đáp ứng yêu cầu về lập trình web an toàn do trung tâm và tập đoàn ban hành Guideline về lập trình web an toàn. Hướng dẫn Coding convention Guidline đảm bảo chất lượng phần mềm
755   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình phát triển phần mềm QT05, việc đánh giá yêu cầu thực hiện theo luồng yêu cầu nhỏ hay yêu cầu lớn dựa vào các tiêu chí gì? 1 Quy mô yêu cầu - Thời gian thực hiện Quy mô yêu cầu - Thời gian từ lúc bắt đầu thực hiện tới lúc kết thúc Quy mô yêu cầu - Thời gian từ lúc bắt đầu thực hiện tới lúc triển khai Quy mô yêu cầu - Thời gian từ lúc bắt đầu thực hiện tới lúc nghiệm thu
756   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình phát triển phần mềm, trường hợp khách hàng hoặc đơn vị vận hành khai thác (VHKT) yêu cầu đội dự án triển khai gấp ứng dụng trong khi chưa hoàn thành kiểm thử nội bộ, đội dự án thực hiện như thế nào? 1 Đội dự án cần lấy chữ ký xác nhận của khách hàng và đơn vị VHKT vào biên bản xác nhận triển khai về việc triển khai trước khi nghiệm thu – nếu có lỗi xảy ra trong khoảng thời gian này, đội dự án sẽ chịu trách nhiệm. Đội dự án cần lấy chữ ký xác nhận của khách hàng và đơn vị VHKT (báo cáo, kế hoạch, tờ trình,…) về việc triển khai trước khi nghiệm thu – nếu có lỗi xảy ra trong khoảng thời gian này, đội dự án sẽ không chịu trách nhiệm. Nếu QTDA của dự án đồng ý thì được phép triển khai theo yêu cầu của khách hàng. Nếu trưởng nhóm kiểm thử của dự án đồng ý thì dự án được phép triển khai.
757   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình QT04, chu kỳ lặp của dự án được khuyến cáo như thế nào? 3 Khuyến cáo không lớn hơn 2 tuần Khuyến cáo không lớn hơn 3 tuần Khuyến cáo không lớn hơn 1 tháng Khuyến cáo không lớn hơn 5 tuần
759   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình thiết kế, nên sử dụng biểu mẫu ước lượng nỗ lực lần cuối có kiểm thử khi nào? 2 Khi yêu cầu có tái sử dụng code và kiểm thử nhiều Khi yêu cầu có tái sử dụng code nhiều, nhưng không tái sử dụng kiểm thử nhiều, tỷ lệ kiểm thử không đủ Khi yêu cầu phức tạp, cần đưa ra nỗ lực kiểm thử chi tiết Khi yêu cầu đơn giản, việc làm ước lượng nỗ lực kiểm thử không mất nhiều thời gian
760   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình thiết kế, tài liệu  TKCSDL phải đáp ứng các hướng dẫn, tiêu chuẩn, tiêu chí nào? 1 Tiêu chuẩn Checklist Thiết kế ATTT.
Tiêu chí tránh lỗi tiềm ẩn hiệu năng
Tiêu chí khả năng tương thích
Tiêu chuẩn checklist thiết kế ATTT
Guideline Thiết kế và lập trình để nâng cao tính thay đổi được (Changeability)
Tiêu chuẩn Checklist Thiết kế ATTT.
Guideline Thiết kế và lập trình để nâng cao tính thay đổi được (Changeability)
Tiêu chuẩn Checklist Thiết kế ATTT.
Tiêu chí khả năng tương thích
761   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình thiết kế, tài liệu TKCT phải đáp ứng các hướng dẫn, tiêu chuẩn, tiêu chí nào? 2 Guideline Thiết kế và lập trình đảm bảo tính dễ sử dụng (Usability) Tiêu chuẩn Checklist TKCT Guideline Thiết kế và lập trình đảm bảo tính dễ sử dụng (Usability) Tiêu chuẩn Checklist TKCT Checklist Thiết kế ATTT Guideline Thiết kế và lập trình để nâng cao tính thay đổi được (Changeability) Tiêu chuẩn Checklist TKCT Guideline Thiết kế và lập trình để nâng cao tính thay đổi được (Changeability) Tiêu chuẩn Checklist TKCT Checklist Thiết kế ATTT
762   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình thiết kế, tài liệu TKTT cần tuân theo các hướng dẫn, tiêu chuẩn, tiêu chí nào?(Chọn 2)? 23 Guideline Thiết kế và lập trình để nâng cao tính thay đổi được (Changeability) Tiêu chí khả năng tương thích (Adaptability)
 Tiêu chí đảm bảo tính quản trị vận hành bao gồm: tính sẵn sàng cao (high availability) và tính cảnh báo giám sát
Guideline Thiết kế và lập trình để nâng cao tính thay đổi được (Changeability) Tiêu chuẩn Checklist Thiết kế ATTT. Tiêu chuẩn Checklist Thiết kế ATTT.
763   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình thiết kế: 3 Tài liệu Thiết kế bắt buộc và Cán bộ Phát triển viết dựa trên Chương trình Tài liệu thiết kế viết dựa trên kinh nghiệm làm việc Tài liệu Thiết kế bắt buộc và Cán bộ Phát triển viết dựa trên Tài liệu giải pháp Cán bộ phát triển có thể lập trình mà không cần tạo tài liệu Thiết kế
764   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình Xây dựng giải pháp, tài liệu DTYC: 2 Bắt buộc với tất cả các dự án, nếu không tạo DTYC phải xin phê duyệt trong KHDA Bắt buộc với các dự án không cập nhật phần 3.1.2 Yêu cầu chi tiết chức năng trong PTYC Không bắt buộc với tất cả các dự án. Bắt buộc với các dự án không tạo Thiết kế chi tiết.
765   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình xây dựng giải pháp, trong trường hợp nào dự án không phải tạo Prototype và chốt với khách hàng: i: Dự án không có màn hình, chỉ có tiến trình ngầm. ii: Dự án cần phát triển gấp nên không tạo Prototype để rút ngắn thời gian iii: Dự án thiếu nhân sự Giải pháp. iv: Tất cả các đáp án trên? 1 i ii iii iv
766   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Theo quy trình xây dựng giải pháp, với các dự án nâng cấp QT05, tài liệu MTYC: 4 Do yêu cầu nâng cấp nhỏ nên không bắt buộc phải phê duyệt nội bộ và phê duyệt khách hàng. Bắt buộc phải phê duyệt nội bộ và phê duyệt khách hàng ( bắt buộc ký bản cứng) Không bắt buộc phải phê duyệt nội bộ, chỉ cần phê duyệt khách hàng (ký bản cứng hoặc phê duyệt qua email) Bắt buộc phải phê duyệt nội bộ và phê duyệt khách hàng (ký bản cứng hoặc phê duyệt qua email).
773   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Thời điểm thực hiện rà soát đánh giá ATTT? 2 Song song với quá trình kiểm thử Sau khi kết thúc quá trình kiểm thử và hoàn thành trước khi nghiệm thu nội bộ Sau khi lập trình Sau khi kết thúc quá trình kiểm thử
774   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Thời gian để xem xét phê duyệt ước lượng nỗ lực lần cuối? 1 Trong vòng 3 ngày làm việc Trong vòng 5 ngày làm việc Trong vòng 1 tuần làm việc Trong vòng 1 tháng làm việc
777   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Thời gian lưu trữ các tài liệu giải pháp là bao nhiêu lâu? 3 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm
778   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Thời gian xem xét tài liệu định kì bao nhiêu lâu ? 2 Hàng tuần Hàng tháng Hàng quý Hằng năm
811   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trách nhiệm của cán bộ phát triển trong bước thực hiện sửa lỗi là gì? 2 Không có trách nhiệm gì Sửa lỗi, cập nhật vào hệ thống, cập nhật trạng thái lỗi trên mantis.
Thực hiện cập nhật tài liệu (nếu cần)
Sửa lỗi Sửa lỗi, giải đáp cho cán bộ kiểm thử.
842   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong dự án QT01, đầu ra của bước đặc tả yêu cầu là gì? 2 Tài liệu đặc tả yêu cầu Tài liệu DTYC với chữ kí của GĐSP Tài liệu ĐTYC với chữ kí của khách hàng Tài liệu ĐTYC với chứ kí của trưởng nhóm test
843   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong dự án QT01, đầu ra của bước xây dựng phân tích yêu cầu là gì? 3 Tài liệu phân tích yêu cầu Phân tích yêu cầu được ký thống nhất với khách hàng Phân tích yêu cầu được ký thống nhất với khách hàng và đơn vị VHKT. Yêu cầu phần cứng được thẩm định với đơn vị VHKT và p.KTCN Biên bản họp review
844   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong dự án QT01, đầu ra của bước xây dựng prototype là gì ? 2 Prototype và Email/biên bản họp Prototype và Email/biên bản họp có ký thống nhất Prototype với khách hàng và đơn vị VHKT Biên bản họp có ký thống nhất Prototype với khách hàng và đơn vị VHKT Biên bản họp review
845   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong dự án QT01, người tham gia vào bước phân tích yêu cầu gồm những ai? 4 1. Nhóm giải pháp
2. GĐSP
1. Nhóm giải pháp
2. GĐSP
3. Bộ phận ATTT của đơn vị
1. Nhóm giải pháp
2. GĐSP
3. Bộ phận ATTT của đơn vị
4. Cán bộ phát triển
1. Nhóm giải pháp
2. GĐSP
3. Bộ phận ATTT của đơn vị
4. Khách hàng
5. Đơn vị VHKT
846   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong dự án QT05, ai là người tham gia vào bước mô tả yêu cầu thay đổi? 3 1. Khách hàng
2. Cán bộ Giải pháp
1. Khách hàng
2. Cán bộ Giải pháp
3. Đơn vị VHKT
1. Khách hàng
2. Cán bộ Giải pháp
3. GĐSP
4. Đơn vị VHKT
1. Khách hàng
2. Cán bộ Giải pháp
3. Đơn vị VHKT
847   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong dự án QT05, dự án thực hiện yêu cầu với nỗ lực lập trình 15MD do CBPT A và CBPT B thực hiện. Vậy với yêu cầu này, source code có bắt buộc phải được review code hay không? 1 Bắt buộc Không bắt buộc. CBPT A và CBPT B có thể thực hiện review chéo source code. Không bắt buộc. Dựa vào năng lực của CBPT mà QTDA có cần review hay không. Không có đáp án nào đúng
848   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong dự án việc xem xét source code nên thực hiện khi nào? 3 Nên tổ chức xem xét source code hàng ngày để có thể xử lý ngay các vấn đề Nên tổ chức xem xét source code hàng tuần Nên tổ chức xem xét source code ngay sau khi hoàn thành lập trình các chức năng/phân hệ Không ghi rõ dự án nên review khi nào. Thời gian xem xét do QTDA quyết định.
878   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong QT01, ai là người phê duyệt  các tài liệu HDCD, HDVH, HDKT? 2 GĐSP QTDA T/P Phòng SP BGĐ Trung tâm
879   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong QT01, các tài liệu HDCD, HDVH, HDKT do ai làm? 2 Giải pháp Phát triển Kiểm thử QTDA
880   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong QT01, các tài liệu PTYC, ĐTYC, Prototype do ai làm? 1 Giải pháp Phát triển Kiểm thử QTDA
881   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong QT01, các tài liệu TKTT, TKCT, TKCSDL do ai làm? 2 Giải pháp Phát triển Kiểm thử QTDA
882   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong QT01, tài liệu HDSD do ai làm? 3 Giải pháp Phát triển Kiểm thử QTDA
883   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong quá trình kiểm thử CBKT phát hiện ra 1 lỗi minor, CBPT thực hiện sửa lỗi. Khi thực hiện sửa lỗi xong, CBPT thực hiện bàn giao chương trình cho nhóm kiểm thử qua hình thức nào? 2 Biên bàn bàn giao và đánh giá chương trình Email thông báo cho đội kiểm thử Không cần phải bàn giao lại chương trình. CBPT đẩy lên server test để CBKT thực hiện kiểm thử lại. Không có đáp án nào đúng
884   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong quá trình lập trình, cán bộ phát triển bắt buộc phải thực hiện lập trình theo các hướng dẫn/tiêu chuẩn nào hiện có tại trung tâm? 2 Hướng dẫn lập trình web an toàn theo quy định của tập đoàn - Hướng dẫn cài đặt ứng dụng - Hướng dẫn vận hành ứng dụng Hướng dẫn lập trình Java (Java naming convention) - Hướng dẫn Oracle  (Oracle naming convention) - Hướng dẫn lập trình web an toàn theo quy định tập đoàn Hướng dẫn vẽ Visio - Hướng dẫn Oracle  (Oracle naming convention) - Hướng dẫn lập trình web an toàn theo quy định tập đoàn Hướng dẫn lập trình Java (Java naming convention) - Hướng dẫn Visio - Hướng dẫn lập trình web an toàn theo quy định tập đoàn
885   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong quá trình nghiệm thu khách hàng, nếu có lỗi xảy ra: 4 Ghi nhận lên hệ thông quản lý lỗi (tối đa sau 1 ngày) Xử lý lỗi trước khi nghiệm thu lại. Quét lại ATTT nếu source code bị thay đổi về bảo mật Ký BBKTNT bình thường.  Ghi nhận lên hệ thông quản lý lỗi và xử lý lỗi trước khi triển khai. Quét lại ATTT nếu source code bị thay đổi về bảo mật Ghi nhận lỗi lên BBKTNT và xử lý trước khi nghiệm thu lại. Ghi nhận lên hệ thông quản lý lỗi (tối đa sau 1 ngày) Ghi nhận lỗi lên BBKTNT và xử lý trước khi nghiệm thu lại. Ghi nhận lên hệ thông quản lý lỗi (tối đa sau 1 ngày) Quét lại ATTT nếu source code bị thay đổi về bảo mật
886   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong quá trình sửa lỗi, nếu được assigned 1 lỗi do Framework không thể sửa được,cán bộ phát triển và kiểm thử phải làm gì? 1 Cán bộ phát triển chuyển trạng thái là confirmed và xác nhận với kiểm thử đây là lỗi do Framework và không sửa được --> Nếu đúng là do framework và không sửa được thì cán bộ kiểm thử cập nhật trạng thái là Accepted Cán bộ phát triển chuyển trạng thái lỗi là Accept Cán bộ phát triển Assign cho QTDA. Cán bộ phát triển cập nhật lại trạng thái lỗi là Closed
887   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong quá trình thống nhất Prototype và PTYC với khách hàng, nếu khách hàng có comment về sản phẩm thì các bước xử lý thế nào? 12 Đội dự án có trách nhiệm ghi đầy đủ tất cả các lỗi chương trình phát hiện trong buổi họp/ theo email phản hồi của khách hàng lên hệ thống quản lý lỗi.  QTDA có trách nhiệm đảm bảo tất cả lỗi được đóng, cập nhật đầy đủ, chính xác vào Prototype, PTYC cuối cùng. Sau đó ký thống nhất với KH Đội dự án thực hiện sửa và thống nhất với khách hàng mà không cần qua hệ thống quản lý lỗi Ký thống nhất với khách hàng, sau đó sửa  lại sau
889   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong quy trình lập trình đã đưa ra các hướng dẫn coding convention nào? 2 Hướng dẫn lập trình Java Hướng dẫn lập trình .NET Hướng dẫn lập trình Java Hướng dẫn lập trình .NET Hướng dẫn CSDL Oracle Hướng dẫn lập trình Java Hướng dẫn lập trình .NET Hướng dẫn CSDL Oracle Hướng dẫn lập trình PHP Hướng dẫn lập trình Java Hướng dẫn CSDL Oracle Hướng dẫn lập trình PHP
890   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong quy trình quản lý cấu hình, kế hoạch kiểm thử được đặt ở thư mục nào của dự án là đúng nhất? 2 PM TEST REPORT RECORD
891   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong quy trình, quy định công cụ dùng để tạo Prototype là: 3 Sử dụng Microsoft Visio Sử dụng code HTML Không có quy định Sử dụng Microsoft Word
904   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong tài liệu PTYC, mục yêu cầu phi chức năng của phẩn mềm, mục Giao tiếp phần cứng. Hướng dẫn viết đúng cho mục này là gì? 3 Mô tả về phần cứng triển khai của hệ thống (cấu hình phần cứng triển khai như server, các phần cứng khác cần cho hệ thống) Mô tả về phần cứng triển khai, kiểm thử và phát triển của hệ thống Mô tả các phần cứng/ thiết bị đầu cuối mà phần mềm có giao tiếp tới hoặc nhận dữ liệu vào để xử lý Không có đáp án nào đúng
908   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong trường hợp nào nên xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu? 3 Trong mọi trường hợp, bắt buộc phải xây dựng tài liệu này Khi hệ thống ứng dụng là tiến trình ngầm, không có giao diện Khi phần mô tả yêu cầu chi tiết chức năng trong tài liệu Phân tích yêu cầu quá dài, không thể thống nhất được với khách hàng trên phân tích yêu cầu này được Khi hệ thống ứng dụng có nghiệp vụ phức tạp, có liên hệ tới nhiều hệ thống bên ngoài
909   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong trường hợp nhóm lập trình xem xét lại các chức năng bị trả lại, nếu thấy nguyên nhân là do tài liệu chưa được cập nhật thì CBPT phải: 2 Thông báo cho nhóm kiểm thử sự thay đổi này Thông báo cho nhóm giải pháp, QTDA và yêu cầu phải tiến hành cập nhật lại tài liệu và thực hiện bàn giao lại tài liệu cho nhóm kiểm thử. Không thực hiện chức năng này nữa và thông báo cho toàn bộ dự án. Thực hiện sửa lỗi theo yêu cầu của kiểm thử
910   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Trong trường hợp, nhóm Lập trình bàn giao chương trình có <50% chức năng không đạt, trưởng nhóm kiểm thử xử lý như thế nào? 3 Trưởng nhóm kiểm thử không nhận bàn giao. Nhóm lập trình phải chỉnh sửa và bàn giao lại toàn bộ cho nhóm kiểm thử Trưởng nhóm kiểm thử nhận bàn giao toàn bộ chức năng. Trưởng nhóm kiểm thử thực hiện nhận bàn giao và kiểm thử các chức năng đạt. Đối với các chức năng không đạt, nhóm lập trình tiến hành chỉnh sửa và bàn giao lại cho nhóm kiểm thử Trưởng nhóm kiểm thử không nhận bàn giao. Nhóm lập trình có trách nhiệm chỉnh sửa lại chương trình và thực hiện bàn giao lại cho nhóm kiểm thử.
921   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Unit test là công việc của? 3 Kỹ sư kiểm thử Kỹ sư quản lý chất lượng Lập trình viên Quản trị dự án
924   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Vai trò nào đánh giá tính chính xác của chức năng? 1 Giải pháp, Kiểm Thử Lập trình, Kiểm thử, QTDA Lập trình, Kiểm thử, Giải pháp Kiểm thử, Giải pháp
930   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Việc quét ATTT với các dự án QT05 có bắt buộc không? 3 Không bắt buộc. Do dự án QT05 là dự án nâng cấp, các phần sửa đổi không bị ảnh hưởng đến các phần đã có Không bắt buộc. Do trong hướng dẫn thay đổi quy trình (Tailoring) có hướng dẫn với dự án QT05 không cần thực hiện Bắt buộc. Yêu cầu vẫn phải thực hiện trước khi nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu với khách hàng. Bắt buộc. Yêu cầu vẫn phải thực hiện trước khi triển khai khách hàng
935   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Với các sản phẩm đại trà (mass), người phê duyệt Prototype cuối cùng là ai? 3 QTDA GĐSP BGĐ Công ty phê duyệt HĐCG
936   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Với dự án nâng cấp, thời hạn tối đa để hoàn thành cập nhật các tài liệu giải pháp (phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu)? 2 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nghiệm thu yêu cầu Ngày cuối cùng của tháng liền sau tháng nghiệm thu yêu cầu Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nghiệm thu yêu cầu Ngay sau khi nghiệm thu yêu cầu
937   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Với dự án nâng cấp, thời hạn tối đa để hoàn thành cập nhật các tài liệu thiết kế? 2 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nghiệm thu yêu cầu Ngày cuối cùng của tháng liền sau tháng nghiệm thu yêu cầu Trong vòng 1 tháng kể từ ngày nghiệm thu yêu cầu Ngay sau khi nghiệm thu yêu cầu
938   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Với dự án QT01, cán bộ giải pháp phải thực hiện các bước nào sau đây? 234 Mô tả Yêu cầu thay đổi Phân tích yêu cầu Xây dựng Prototype Đặc tả yêu cầu
939   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Với dự án QT01, thứ tự các bước thực hiện của cán bộ giải pháp như nào là đúng? 2 1. Phân tích yêu cầu
2. Đặc tả yêu cầu
3. Mô tả yêu cầu thay đổi
1. Phân tích yêu cầu
2. Xây dựng prototype
3. Đặc tả yêu cầu
1. Mô tả yêu cầu thay đổi
2. Prototype
3. Đặc tả yêu cầu
Không đáp án nào đúng
940   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Với dự án QT05 thực hiện nâng cấp yêu cầu nhỏ, tài liệu đầu vào cho quá trình lập trình là gì? 2 Phân tích yêu cầu Mô tả yêu cầu thay đổi Thiết kế chi tiết Mô tả hệ thống
941   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Với dự án QT05, cán bộ giải pháp phải thực hiện các bước nào sau đây? 3 1. Mô tả yêu cầu thay đổi
2. Cập nhật lại tài liệu ĐTYC
1. Mô tả yêu cầu thay đổi
2. Cập nhật tài liệu PTYC
3. Cập nhật lại tài liệu ĐTYC
4. Lưu hồ sơ
1. Mô tả yêu cầu thay đổi
2. Cập nhật tài liệu PTYC
3. Cập nhật lại tài liệu ĐTYC
Không đáp án nào đúng
942   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Với dự án QT05, yêu cầu lớn được định nghĩa như thế nào? 2 Các yêu cầu có thời gian thực hiện lớn hơn 2 tháng, nỗ lực thực hiện lớn hơn 2MM Các yêu cầu có thời gian thực hiện lớn hơn 2 tháng, nỗ lực thực hiện lớn hơn 4MM Các yêu cầu có thời gian thực hiện lớn hơn 2 tuần, nỗ lực thực hiện lớn hơn 2MM Các yêu cầu có thời gian thực hiện lớn hơn 2 tháng, nỗ lực thực hiện lớn hơn 3MM
946   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Với vai trò cán bộ phát triển, đ/c chịu trách nhiệm viết những tài liệu nào trong giai đoạn lập trình? 3 Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn vận hành Hướng dẫn khai thác Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn triển khai Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn vận hành Hướng dẫn khai thác Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn vận hành Hướng dẫn khai thác Hướng dẫn triển khai
963   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Yêu cầu có thể chia ra thành các loại nào dưới đây? 3 Chức năng, phi chức năng Chức năng, phi chức năng, yêu cầu hệ thống Chức năng, phi chức năng, yêu cầu miền ứng dụng Chức năng, phi chức năng, yêu cầu nghiệp vụ
965   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Yêu cầu về tài liệu Mô tả yêu cầu thay đổi phải thỏa mãn? 1 Tiêu chuẩn Checklist review tài liệu Mô tả yêu cầu thay đổi Tiêu chuẩn Checklist review tài liệu Phân tích yêu cầu Checklist review code Java Core (by Tool) Guideline về lập trình web an toàn
966   MC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Yêu cầu về tài liệu Phân tích yêu cầu phải thỏa mãn
Chọn 2 đáp án?
12 Guideline Thiết kế và lập trình đảm bảo tính dễ sử dụng Tiêu chuẩn Checklist review tài liệu Phân tích yêu cầu Phù hợp chức năng của người sử dụng Phù hợp với tài liệu giải pháp
967   SC Nghiệp vụ Quy trình phát triển phần mềm Yêu cầu về tài liệu Prototype phải thỏa mãn theo Guideline nào? 2 Guideline Thiết kế và lập trình đảm bảo tính dễ sử dụng Tiêu chuẩn Checklist review tài liệu Phân tích yêu cầu Guideline tiêu chí chất lượng phầm mềm. Guideline về lập trình web an toàn
18   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Ba giai đoạn tổng quát của công nghệ phần mềm? 1 definition, development, support what, how, where programming, debugging, maintenance analysis, design, testing
23   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Băng thông (bandwidth) là gì ? 3 Là tốc độ truyền tín hiệu của cáp. Là khả năng truyền tín hiệu trong một khoảng thời gian nào đó Là khoảng tần số của tín hiệu mà đường truyền chấp nhận Là lưu lượng truyền được trong 1 khoảng thời gian
24   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Báo nhận (ACK), trình tự (sequence) và điều khiển luồng dữ liệu là những đặc tính của tầng thứ mấy trong mô hình OSI ? 3
Layer 1
Layer 2 Layer 4 Layer 5
28   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Biễu diễn số 125 từ cơ số decimal sang cơ số binary? 1 1111101 1101111 1011111 1111110
45   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Các đặc trưng của memory pool? 13 Cấp phát bộ nhớ một lần từ hệ điều hành và tự quản lý trạng thái vùng nhớ để cấp phát lại lần sau Kích thước vùng nhớ được cấp phát đúng bằng kích thước người dùng yêu cầu Vùng nhớ được cấp phát theo từng mức kích thức cố định. Khi có yêu cầu cấp phát, hệ thống sẽ trả về vùng nhớ có kích thước có mức bằng hoặc lớn hơn kích thước được yêu cầu cấp phát Hệ thống sẽ yêu cầu hệ điều hành cấp bộ nhớ mới khi có yêu cầu cấp phát bộ nhớ
46   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Các đặc trưng của quan hệ là? 4 Bậc Bản số Loại Bậc, Bản số, Loại
49   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Các giao thức của tầng giao vận (Transport)? 1 Kiểm soát việc truyền tin giữa hai tiến trình trên mạng máy tính Kiểm soát nội dung thông điệp trao đổi giữa hai tiến trình và hành vi của mỗi bên khi nhận được thông điệp Kiểm soát việc truyền tin giữa hai máy tính trên mạng máy tính Kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa hai máy tính trên cùng một môi trường truyền
50   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Các giao thức ứng dụng hoạt động trên : 3 Tầng trình bày Tầng phiên Tầng ứng dụng Tầng liên kết dữ liệu.
51   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Các hình thức IPC (Inter Process Communication) gồm? 12 Socket Pipe Line Cable
59   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Các mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan điểm : 1 Có cấu trúc đa tầng Nhiều tầng Theo lớp Tập hợp
61   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Các máy trạm hoạt động trong một mạng, vừa có chức năng như máy phục vụ (server), vừa như máy khách ( client) có thể tìm thấy trong mạng nào ? 3 Client/Server Ethernet Peer to Peer LAN
66   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong các tầng sau đây? 1 Transport Network Application Presentation
67   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Các quy tắc điều quản việc truyền thông máy tính được gọi là? 1 Các giao thức Các dịch vụ Các hệ điều hành mạng Các thiết bị mang tải
82   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Cáp UTP Cat5e sử dụng đầu nối? 3 RJ - 58 BNC RJ - 45 ST
98   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp A là : 1 Bit 1: 0, bit 2- 8: NetID, 9-32: HostID Bit 1: 0, bit 2- 16: NetID, 17-32: HostID Bit 1-2: 10, bit 3- 8: NetID, 9 - 32: HostID Bit 1-2: 10, bit 3- 16: NetID, 17 - 32: HostID
99   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp B là…? 2 Bit 1: 0, bit 2- 8: NetID, 9-32: HostID Bit 1: 0, bit 2- 16: NetID, 17-32: HostID Bit 1-2: 10, bit 3- 8: NetID, 9 - 32: HostID Bit 1-2: 10, bit 3- 16: NetID, 17 - 32: HostID
102   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Checksum trong gói dữ liệu UDP có độ dài? 3 4 bít 8 bít 16 bít 32 bít
103   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chỉ phát biểu sai, bộ 3 ràng buộc? 4 Phạm vi Thời gian Chi phí Chất lượng
104   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chỉ phát biểu sai, để đạt được độ đo PUM thấp? 4 Cải tiến quy trình Giảm lỗi giá Gia tăng số bản bán được Giảm thời gian sửa lỗi
107   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chỉ tiêu KPI nào đánh giá mức độ ảnh hưởng khách hàng? 1 Sub*h Sub*s Sub*y Sub*d
112   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Cho chuỗi bit gốc D(x)= 110010 và đa thức sinh P(x)=1001. Chuỗi bit nào là FCS (Frame Check Sequence) ? 3 1010 101 100 110
115   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Cho đa thức D(x) = X9 + X8 + X6+ X4 + 1, chuỗi bit nào tương đương với D(x)? 1
1101010001
110101001 1101001001 110101111
128   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Cho một chuỗi bit nhị phân 10011101, số hexadecimal nào là đúng ? 4 9D 0x9D D9 Cả hai câu a, b đều đúng
135   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chọn 5 hoạt động chính, tổng quát trong quá trình xây dựng phần mềm? 1 Giao tiếp, lập kế hoạch, mô hình hóa, xây dựng, triển khai Phân tích, thiết kế, lập trình, gỡ lỗi, bảo trì Giao tiếp, quản lý rủi ro, ước lượng, sản xuất, kiểm tra lại Giao tiếp, ước lượng, lập trình, kiểm thử, bảo trì
140   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chọn chức năng của tầng Presentation? 1 Mã hoá dữ liệu và nén dữ liệu Cung cấp các dịch vụ mạng người dùng Đánh địa chỉ Tất cả đều sai
142   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chuẩn WLAN 802.11b/g có tốc độ truyền dữ liệu tương ứng là? 2 11/100 Mbps 11/54 Mbps 11/108 Mbps 2/54 Mbps
144   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chức năng của tầng liên kết dữ liệu là : 1 Tạo khung thông tin (Frame) Đóng gói dữ liệu Chọn đường Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End)
145   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chức năng của tầng mạng là? 1 Thực hiện chọn đường Thực hiện chuyển mạch Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu Đóng gói dữ liệu
146   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chức năng của tầng trình bày là chuyển đổi : 1 Ngôn ngữ người sử dụng về ngôn ngữ chung của mạng Cấu trúc thông tin về cấu trúc khung Khuôn dạng của gói tin Các phiên truyền thông giữa các thực thể
147   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chức năng của tầng vận chuyển là : 4 Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End) Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu Đóng gói và vận chuyển thông tin Phân mảnh và đóng gói dữ liệu
148   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Chức năng của tầng vật lý là : 1 Đảm bảo các yêu cầu truyền/nhận các chuỗi bít qua các phương tiện vật lý Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu Tạo khung thông tin Phân mảnh và đóng gói dữ liệu.
159   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Cơ chế Load balancer cung cấp gì ? 3 Lọc nội dung và bộ nhớ đệm trang web (caching) Báo cáo sử dụng internet và bộ nhớ đệm trang web Phân phối các yêu cầu mạng và tăng tính sẵn sàng Session affinity
168   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Công nghệ truyền tín hiệu nào được sử dụng trong mạng cục bộ vô tuyến ? 123 Tia hồng ngoại Tia Laser Sóng vô tuyến phổ rộng Tia gama
172   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng CSMA/CD là phương pháp truy nhập ngẫu nhiên sử dụng cho mạng có cấu trúc hình : 1 Vòng (RING) Sao (STARR) BUS Lai ghép BUS-STAR
178   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Đặc điểm của mạng dạng Bus? 2 Tất cả các nút mạng kết nối vào nút mạng trung tâm (Ví dụ như Hub) Tất cả các nút kết nối trên cùng một đường truyền vật lý Tất cả các nút mạng đều kết nối trực tiếp với nhau Mỗi nút mạng kết nối với 2 nút mạng còn lại
221   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Để giải quyết vấn đề tắc nghẽn trong mạng Ethernet, ta dùng giải pháp: 2 Điều khiển luồng dữ liệu Phân đoạn Điều khiển đường truyền Câu a và b đúng
222   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Để kết nối hai máy tính với nhau ta có thể sử dụng? 4
Hub
Switch Nối cáp trực tiếp Tất cả đều đúng
225   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Để phát hiện lỗi trong gói tin, người ta sử dụng kỹ thuật? 4 Số thứ tự (sequence number) Số thứ tự ghi nhận (acknowledgement number) Bộ định thời (timer) Checksum
237   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Địa chỉ IP nào sau đây cùng địa chỉ mạng (Subnet) với địa chỉ IP 192.168.1.10/24? 4 192.168.10.1/24 192.168.1.256/24 192.168.11.12/24 192.168.1.33/24
238   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Địa chỉ mạng NetID: 192.168.0.32/27 có dãy địa chỉ máy HostIDs sử dụng tương ứng là? 4 192.168.0.33 => 192.168.0.63 192.168.0.32 => 192.168.0.64 192.168.0.32 => 192.168.0.62 192.168.0.33 => 192.168.0.62
239   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Địa chỉ vật lí (MAC Address) nào sau đây là không đúng? 3 00-2A-43-16-23-A8 00-2A-43-3E-33-A0 00-4G-43-26-36-0D 00-C0-9F-C3-27-F6
240   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng ? 1 FTP Telnet Email www
264   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Đơn vị cơ bản đo tốc độ truyền dữ liệu là? 3 Bit Byte Bps (bit per second) Hz
265   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Đơn vị dữ liệu ở tầng presentation là? 2 Byte Data Frame Packet
268   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng FTP là từ viết tắt của? 1 File Transfer Protocol Folder Transfer Protocol Protocol Transfer Program Protocol Transfer Folder
269   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giả sử thực thể TCP A cần gửi 1500 byte cho thực thể giao vận B. Gói thứ nhất chứa 1000 byte dữ liệu, trường Sequence Number của gói này là 100. Trường Sequence Number của gói thứ hai sẽ là? 2 1101 1100 500 501
270   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giả sử trường Length của một gói dữ liệu UDP có giá trị 150. Dữ liệu thực sự sẽ có? 2 67 byte 142 byte 142 byte 158 byte
271   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giả sử ứng dụng tạo ra một thông điệp 60 byte. Thông điệp này được đặt trong TCP segment rồi sau đó là IP datagram. Giả sử cả gói TCP lẫn gói IP không có trường dữ liệu đặc biệt (Optional = 0). Trong mỗi IP datagram sẽ chứa bao nhiêu phần trăm dữ liệu thật sự? 3 0.2 0.4 0.6 0.8
272   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giá trị cổng (Port) của giao thức truyền mail SMTP có giá trị là? 2 23 25 21 110
274   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giao thức IP là giao thức : 2 Hướng liên kết Không liên kết Đòi hỏi độ tin cậy cao trong quá trình trao đổi thông tin Yêu cầu kiểm soát luồng và kiểm soát lỗi
275   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giao thức nào của mô hình DoD được sử dụng tại tầng Host-to-Host ? 3 TCP UDP Hai câu a và b đúng IP
276   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giao thức nào dùng để chuyển đổi từ địa chỉ IP sang địa chỉ vật lý MAC? 1 ARP RARP ICMP TCP
277   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giao thức nào dùng để phân giải một địa chỉ Ethernet đến địa chỉ IP ? 1 Reverse-ARP ARP Inverse-ARP DNS
279   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không? 3 TCP ASP UDP ARP
282   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giao thức nào là một giao thức kết nối song công, đáng tin cậy và chịu trách nhiệm trong việc điều khiển truyền dữ liệu? 2 UDP TCP IP Câu a và b đúng
283   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giao thức nào sau đây là giao thức không kết nối trong tầng Transport của mô hình OSI? 4 ARP RARP IP UDP
284   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giao thức TCP làm việc ở tầng nào của mô hình OSI? 1 Application Transport Network DataLink
285   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Giao thức UDP được sử dụng cho những ứng dụng : 4 Có yêu cầu liên kết. Đòi hỏi độ tin cậy cao Yêu cầu độ trễ nhỏ Không đòi hỏi độ tin cậy cao
286   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Hai kiểu máy tính khác nhau có thể truyền thông nếu? 2 Chúng cài đặt cùng hệ điều hành mạng Chúng tuân thủ theo mô hình OSI Chúng cùng dùng giao thức TCP/IP Chúng có phần cứng giống nhau
298   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Hãy xác định đâu là mạng cục bộ LAN trong các trường hợp sau: 3 Hai máy tính và một máy in trong một văn phòng, nối với nhau thông qua một Printer Switch box. Hai máy tính, một ở Cần Thơ, một ở Đồng Tháp được nối mạng và gửi thông tin cho nhau. Một số máy tính đặt trong một tòa nhà nối cáp với nhau, chia sẻ và sử dụng chung các tài nguyên như máy in và gửi thông báo cho nhau. Câu a và c đúng.
305   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng HTTP là từ viết tắt của? 3 HyperText Transmision Protocol HyperText Transit Protocol HyperText Transfer Protocol HyperText Treat Protocol
306   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng HTTP làm nhiệm vụ gì? 1 Cung cấp một cơ chế để lấy dữ liệu từ server chuyển đến client Hiển thị các trang Web từ xa trên màn hình và giúp người dùng tương tác với chúng Cung cấp giao diện người dùng như các nút bấm, thanh trượt, v.v Cung cấp dữ liệu từ server sử dụng giao thức chuyển file (File Transport Protocol)
308   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Hướng tiếp cận nào để phân tích những tác vụ của người dùng trong thiết kết giao diện người dung? 4 Người dùng cho biết những ưa thích qua bản thân câu hỏi Dựa vào ý kiến của những lập trình viên có kinh nghiệm Nghiên cứu những hệ thống tự động liên quan Quan sát thao tác người dùng
311   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng IP V4 có bao nhiêu địa chỉ IP? 3 212 222 232 242
334   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Kết quả nào sau đây không đúng? 2 163 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là: 10100011 111 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 01101111 125 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 01111101 178 chuyển sang nhị phân sẽ có giá trị là : 10110010
350   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khả năng được chấp thuận trong các yêu cầu đối với phần mềm? 2 Là tính tin cậy Là sự phù hợp với yêu cầu người sử dụng Là sự chấp nhận được về giao diện Là hiệu suất
358   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khi chạy một chương trình, dùng chương trình giám sát hệ thống (System Monitor trên linux, Task Manager trên windows) thấy 1 core CPU sử dụng 100%, các core CPU khác thấp, đấy có thể là do? 13 Các xử lý của chương trình bị tập trung quá nhiều trên một thread Hệ điều hành lỗi, không phân phối đều năng lực xử lý lên các core CPU Chương trình không hỗ trợ khả năng chạy multithread Chương trình hỗ trợ khả năng chạy multithread
364   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khi kết nối máy tính từ nhà vào ISP thông qua đường dây điện thoại, tín hiệu trên đường điện về tầthoại sẽ thuộc ng? 4 Giao vận Mạng Liên kết dữ liệu Vật lý
365   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khi một ứng dụng có quá nhiều thread hơn số thread xử lý đồng thời của CPU, lựa chọn nào sau đây là đúng? 2 Hiệu năng hệ thống càng cao CPU sẽ mất nhiều thời gian để switch giữa các thread, làm giảm hiệu năng hệ thống Số lương thread không ảnh hưởng đến hiệu năng của ứng dụng Số lượng thread xử lý đồng thời của CPU là vô hạn
368   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khi nối mạng giữa 2 máy tính, chúng ta sử dụng loại cáp nào để nối trực tiếp giữa chúng? 4 Cáp quang Cáp UTP thẳng Cáp STP Cáp UTP chéo (crossover)
369   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khi quên mật khẩu của ADSL Router, làm cách nào để khôi phục mật khẩu mặc định? 2 Tra cứu trong cuốn hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp Cấp điện cho ADSL Router và ấn giữ nút Reset trong một khoảng thời gian nhất định Dùng software để dò Username và Password Không thể khôi phục mật khẩu mặc định
371   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khi số lượng thread của ứng dụng nhỏ hơn số thread CPU mà có khả năng chạy đồng thời, lựa chọn nào sau đây là đúng? 2 Ứng dụng vẫn sử dụng được tối đa năng lực xử lý của CPU Không sử dụng hết năng lực xử lý của CPU Tất cả các CPU thực tế chỉ chạy được một thread tại một thời điểm Tải của CPU xử lý đều nhau
372   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ thu được các lợi ích? 123 Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích...) Quản lý tập trung Tận dụng năng lực xử lý của các máy tính rỗi kết hợp lại để thực hiện các công việc lớn Tốn ít tài nguyên hơn
373   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khi sử dụng tham chiếu (reference) cho tham số hàm là đối tượng tham số phức tạp, hiệu năng hệ thống sẽ tăng do? 23 Thực hiện nghiệp vụ trong hàm sẽ đơn giản hơn Không phải cấp phát biến mới Không phải thực hiện copy dữ liệu sang biến tham số Thực hiện nghiệp vụ trong hàm sẽ phức tạp hơn
382   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khi thực thể TCP gửi một gói SYNACK segment với trường Acknowledgement Number = 100, điều này có nghĩa là? 4 Gói dữ liệu nó gửi đi bắt đầu bằng byte thứ 100 trong dòng dữ liệu Byte dữ liệu đầu tiên trong dòng dữ liệu sẽ gửi đi có số thứ tự là 100 Nó sẽ gửi từ byte thứ 100 Nó hy vọng nhận được dữ liệu bắt đầu bằng byte có số thứ tự 100 
390   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Khung nhìn (view) nào được quan tâm đầu tiên trong phân tích yêu cầu phần mềm? 3 actor view data view essential view implementation view
394   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng dữ liệu được thực hiện bởi : 2 Tầng mạng Tầng liên kết dữ liệu Tầng vật lý Tầng vận chuyển
400   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Kỹ thuật mạng LAN Fast Ethernet có tốc độ truyền dữ liệu cơ bản là? 2 10 Mbps 100 Mbps 1.000 Mbps 10.000 Mbps
405   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Ký tự đặc biệt nào được giao thức Basic Mode sử dụng để báo cho tram phát rằng việc nhận đã xảy ra lỗi? 2 Error NACK ENQ ACK
406   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Ký tự đặc biệt nào được giao thức Basic Mode sử dụng để báo hiệu kết thúc một cuộc truyền? 2 ETX EOT ENQ ETB
407   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Ký tự đặc biệt nào được giao thức Basic Mode sử dụng để chỉ nơi bắt đầu phần dữ liệu ? 1 STX SOH ENQ ACK
408   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Ký tự đặc biệt nào được giao thức Basic Mode sử dụng để yêu cầu bắt đầu một cuộc hội thoại ? 3 STX SOH ENQ ACK
422   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Loại cáp nào mà IEEE đặt tên là 100 Base T? 3 Cáp đồng trục Cáp quang Cáp xoắn cặp Câu a và c đúng
423   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Loại cáp nào mà thông lượng 10 Mbps, chế độ truyền based band và khoảng cách truyền tối đa là 200 m ? 2 Thick Coaxial Cable Thin Coaxial Cable Optical Cable Twisted pair Cable
424   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Loại cáp nào mà thông lượng 100 Mbps, chế độ truyền Based band và có cấu trúc xoắn đôi dây ? 3 Thick Coaxial Cable Optical Cable Twisted pair Cable Thin Coaxial Cable
427   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Loại mạng nào mà tất cả các tài nguyên được tập trung tại các Server và các tài nguyên được quản lý chia sẻ một cách có tổ chức ? 2 Peer to peer Server based Ethernet Client / Server
454   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Lớp nào (Layer) trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hoá (encryption) dữ liệu? 2 Application Presentation Session Transport
455   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Lớp nào cung cấp phương tiện để truyền thông tin qua liên kết vật lý đảm bảo tin cậy ? 2 Physical Data link Network Transport
464   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Lược đồ mạng nào mà khi cáp bi đứt tại một điểm nào đó thì toàn bộ hệ thống mạng ngưng hoạt động ? 4 Tuyến tính Dạng vòng Dạng sao Hai câu a và b đúng
465   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Lược đồ mạng nào mà khi cáp bị đứt tại một trạm nào đó, thì mạng vẫn có thể còn hoạt động đối với các trạm khác? 3 Bus Ring Star Tree
470   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Mạng Internet là : 1 Mạng của các máy tính toàn cầu kết nối lại với nhau theo giao thức TCP/IP Mạng diện rộng Mạng máy tính toàn cầu Mạng của các mạng con kết nối lại với nhau
486   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Mô hình OSI tổ chức các giao thức truyền thông thành bao nhiêu tầng? 3 3 5 7 9
515   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Một trang web được lưu trữ trên bốn máy chủ khác nhau.
Bạn sẽ sử dụng những gì để đảm bảo cân bằng lưu lượng giữa các máy chủ?
1 Load balancer Proxy server TDR Throughput tester
527   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Mục đích của sử dụng padding buffer? (padding buffer là việc cấp thừa dữ liệu về phía trước một lượng nhất định)? 1 Sử dụng ngay vùng nhớ thừa phía trước để đóng gói, thêm header khi cần, làm hạn chế khả năng phải sử dụng memcpy Thêm padding buffer để tránh việc ghi nhầm vùng nhớ Thêm padding buffer thì không phải giải phóng vùng nhớ Đảm bảo độ dài vùng nhớ cấp phát là số chẵn
560   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Nhược điểm của mạng dạng hình sao (Star) là? 3 Khó cài đặt và bảo trì Khó khắc phục khi lỗi cáp xảy ra, và ảnh hưởng tới các nút mạng khác Cần quá nhiều cáp để kết nối tới nút mạng trung tâm Không có khả năng thay đổi khi đã lắp đặt
595   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Phương pháp nào dùng để đảm báo tính sẵn sàng của ứng dụng? 4 Bonding card mạng Sử dụng giao thức SCTP Sử dụng giao thức TCP Sử dụng heartbeat
596   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Phương pháp nào dùng để đảm bảo tính sẵn sàng về đường truyền? 12 Bonding card mạng Sử dụng giao thức SCTP Sử dụng giao thức TCP Sử dụng giao thức UDP
613   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Phương thức nào sử dụng để truyền nhận dữ liệu trong mạng tính toán di động ? 123 Truyền dữ liệu gói bằng vô tuyến Truyền dữ liệu trên mạng ô Sử dụng trạm viba (microwave) Sử dụng cáp
615   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Protocol nào được sử dụng cho mạng Internet? 4 TCP/IP NetBEUI IPX/SPX Tất cả
624   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn nào? 3 Phân tích dữ liệu Lọc dữ liệu Nén dữ liệu và đóng gói Kiểm thử dữ liệu
625   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Quan điểm của Tập Đoàn về tính sẵn sàng của hệ thống là: 1 Let it fail, fix it fast Let it fail, fix it slow Make it good, fix it fast Make it good, fix it slow
626   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Quan điểm đúng về tính sẵn sàng là: 14 active-active 1+1 active-standby 1+1 active-standby N+1 active-active N+1
654   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Sau khi thực thể TCP gửi đi gói SYN segment với trường Sequence Number = 100, nó nhận được gói ACKSYN với truờng Sequence Number = 200. Trường Acknowledgment Number của gói ACKSYN này sẽ là? 2 100 101 200 201
664   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Số lượng thread trong một chương trình thường để mức nào là tốt nhất về hiệu năng? 2 0.5 đến 1 lần số lượng thread xử lý đồng thời của CPU 1.5 đến 10 lần số lượng thread xử lý đồng thời của CPU tùy thuộc vào từng hệ thống 1000 đến 3000 lần số lượng thread xử lý đồng thời của CPU Số lượng thread trong một chương trình không ảnh hưởng đến hiệu năng nên khi cần thì tạo mới thread
668   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164? 1 10100100 10010010 11000100 10101010
669   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Sợi cáp xoắn nối giữa card mạng với hub thì? 1 Bấm thứ tự 2 đầu cáp giống nhau Đổi vị trí các sợi 1, 2 với sợi 3, 6 Một đầu bấm theo chuẩn TIA/EIA T-568A, đầu kia theo chuẩn TIA/EIA T568-B Tất cả đều sai
679   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tác dụng của việc sử dụng memory pool? 12 Giảm thời gian tính toán và tìm kiếm vùng nhớ trống để cấp phát cho ứng dụng Hạn chế phân mảnh vùng nhớ Đảm bảo không bị xung đột vùng nhớ Không bị leak memory
680   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tải của hệ thống theo quy định Tập Đoàn phải: 3 ≤55% ≤65% ≤75% ≤85%
687   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tại một ClientA, thực hiện thiết lập ổ đĩa mạng G: tương ứng với thư mục data được chia sẻ trên ServerA? 123 Right click My Computer/Map Network Drive (G:): \\ServerA\Data Right click My Network Places/Map Network Drive (G:): \\ServerA\Data Start/Run: net use G: \\ServerA\data Start/Run: share G:
689   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tần số hoạt động của chuẩn WLAN 802.11g là? 3 5 Ghz 2.3 Ghz 2.4 Ghz 2.5 Ghz
691   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tầng Data Link sử dụng cái gì để tìm ra những hosts trên mạng cục bộ ? 3 Logical Network Addresses Port Numbers Hardware Addresses Default Gateway
692   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tầng nào của mô hình OSI sử dụng PDUs gọi là Segments? 3 Application Data link Transport Physical
693   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tầng nào được sử dụng trong cả hai mô hình OSI và TCP/IP ? 1 Application Session Internet Data link
695   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tầng vận chuyển Host to Host hoạt động bởi các giao thức : 1 TCP IP ICMP ARP
696   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng TCP port mặc định được sử dụng cho FTP server có giá trị là bao nhiêu? 1 20 và 21 80 và 8080 110 và 80 8080 và 1080
721   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Theo mô hình OSI, định dạng ảnh JPG nằm ở tầng? 3 Ứng dụng Phiên Trình diễn Mạng
775   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Thời gian downtime của hệ thống CNTT trong 1 tháng khoảng? 3 10 phút 20 phút 30 phút 40 phút
776   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Thời gian downtime của hệ thống viễn thông trong 1 năm khoảng? 1 5.3 phút 6.3 phút 7.3 phút 8.3 phút
779   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Thông điệp ICMP được đặt trong gói dữ liệu? 3 UDP TCP IP Không xác định
780   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Thông số nào cần biết khi trao đổi dữ liệu, NIC phải tiến hành cơ chế bắt tay (Hand Shaking) để đàm phán với NIC ở đầu nhận ? 123 Biết được kích thước gói tin. Biết được thời gian nghỉ giữa 2 lần phát dữ liệu. Biết được thời gian chờ tín hiệu báo nhận. Biết được địa chỉ đích
781   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Thread pool là? 13 Tạo ra một số lượng thread nhất định phù hợp với khả năng xử lý đồng thời của CPU ThreadPool là một cross platform hỗ trợ tạo và hủy thread Các task được phân phối thực hiện trên các thread của thread pool Xử lý tập trung trên một Thread nhất định
783   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Thứ tự các lớp từ cao đến thấp trong mô hình TCP/IP? 4 1. Application, 3. Transport, 4. Internet, 2. Network Access 2. Application, 3. Transport, 1. Internet, 4. Network Access 3. Application, 1. Transport, 4. Internet, 2. Network Access 3. Transport, 2. Internet, 4. Application, 1. Network Access
784   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Thứ tự các màu dây (1. Trắng Cam, 2. Xanh lá, 3. Trắng Xanh Lá, 4. Xanh Dương, 5. Trắng Xanh Dương, 6. Cam, 7. Trắng Nâu, 8. Nâu) khi bấm cáp cho đầu nối RJ-45 theo chuẩn EIA/TIA – 568 B (từ 1-8) là? 3 1, 2, 4, 7, 6, 5, 8, 3 1, 2, 6, 7, 4, 5, 8, 3 1, 6, 3, 4, 5, 2, 7, 8 1, 6, 8, 4, 5, 3, 7, 2
785   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Thứ tự các tầng (layer) của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là? 3 Application, Presentation, Session, Transport, Data Link, Network, Physical Application, Presentation, Session, Network, Transport, Data Link, Physical Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical Application, Presentation, Transport, Session, Data Link, Network, Physical
791   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Thực hiện cấu hình ADSL Router để kết nối Internet, những thông số cơ bản cần thiết lập là? 1 VCI/VPI; LAN IP Address, Tài khoản kết nối đến nhà cung cấp dịch vụ (User, passwd) DHCP Service Câu a và b đúng DNS
797   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tiện ích TCP/IP nào dùng để kiểm tra sự kết nối mạng? 3 Route ARP Ping Netstat
798   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tính chất của hệ thống quyết định cơ chế vận hành của nó là? 1 Tính có cấu trúc Tính nhất thể TÍnh tổ chức có thứ bậc Tính thống nhất
810   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Tốc độ truyền dữ liệu của topology 1000Base-FX là? 3 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 10 Gbps
813   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trên Internet, email được gửi từ máy nguồn bằng cách thiết lập một kết nối TCP đến một cổng cụ thể trên máy đích. Cổng đó là? 3 80 110 25 404
815   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trên mạng Server based , loại máy chủ nào chuyên nhận và xử lý những yêu cầu về dữ liệu và trả kết quả cho các máy trạm ? 3 Specialized server File server Application server Communication server
816   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trình điều khiển là gì? 3 Là hệ điều hành của máy tính Là phần mềm của máy tính Là phần mềm cho phép hệ điều hành của máy tính làm việc với một thiết bị phần cứng nào đó Là chương trình ứng dụng
817   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trình tự đóng gói dữ liệu khi truyền từ máy này đến máy khác? 4 Data, frame, packet, segment, bit Data, segment, frame, packet, bit Data, packet, segment, frame, bit Data, segment, packet, frame, bit
841   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong địa chỉ IP, có 5 lớp tất cả: A, B, C, D, E. Lớp C là lớp có dãy địa chỉ? 2 224.0.0.0 tới 239.255.255.255 192.0.0.0 tới 223.255.255.255 128.0.0.0 tới 191.255.255.255 240.0.0.0 tới 255.255.255.255
850   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), địa chỉ dùng để xác định tiến trình nhận nằm ở? 1 Byte 1 và 2 Byte 3 và 4 Byte 5 và 6 Không xác định
851   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), vùng dữ liệu thực sự bắt đầu từ byte thứ? 1 9 8 5 4
854   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong kỹ thuật Token Ring, một thẻ bài lưu chuyển trên vòng vật lý để cấp phát : 3 Quyền điều khiển sử dụng tài nguyên mạng Các gói tin đến đích Quyền truy nhập đường truyền cho các trạm Quyền điều khiển kiểm soát lỗi
859   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong mạng hình BUS, tất cả các trạm truy nhập ngẫu nhiên vào : 1 Đường truyền chung Máy chủ mạng Bộ nhớ đệm Các thiết bị kết nối mạng
862   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong mô hình Internet, chuẩn UNICODE (cho việc mã hoá các ký tự) sẽ nằm ở tầng? 1 Ứng dụng Giao vận Mạng Liên kết dữ liệu
863   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong mô hình OSI, lớp nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin? 3 Session Transport Network Data link
869   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong môi trường MS Windows các quyền có thể thiết lập cho User truy xuất thông qua mạng là? 2 Read, change Read, change, Full Control Change, Full Control Change, Full Control
870   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong môi trường MS Windows, dùng hệ thống file nào sau đây để bảo mật dữ liệu người dùng? 3 FAT Ext3 NTFS HTFS
912   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong xử lý đa tuyến (multithread) cần chú ý? 12 Bảo vệ dữ lệu dùng chung giữa các thread bằng mutex Chỉ dùng mutex cho những đoạn mã truy xuất đến vùng dữ liệu dùng chung Không cần bảo vệ vùng nhớ dùng chung giữa các thread Mutex cho cả hàm truy xuất đến vùng dữ liệu dùng chung
913   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong xử lý đa tuyến (multi-threading), khi nào nên sử dụng biến AutoLock (AutoLock là class trong đó hàm tạo sẽ lock, hàm hủy unlock một mutex)? 12 Tần suất các thread cùng sử truy cập vào vùng sử dụng class AutoLock không lớn Khối lệnh truy cập vùng dữ liệu tranh chấp nhiều điểm thoát (break, return,...) Khối lệnh truy cập vùng dữ liệu tranh chấp ít điểm thoát (break, return,...) Tần suất các thread cùng sử truy cập vào vùng sử dụng class AutoLock lớn
914   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong xử lý đa tuyến (multi-threading), nhược điểm của việc sử dụng biến AutoLock (AutoLock là class trong đó hàm tạo sẽ lock, hàm hủy unlock một mutex)? 1 Giảm hiệu năng của hệ thống do phải cấp phát thêm biến, phải thực thi thêm hàm tạo, hàm hủy của class AutoLock Sử dụng biến AutoLock dễ gây ra leak memory Làm tăng nguy cơ dẫn đến deadlock hệ thống Sử dụng biến AutoLock dễ gây ra segment fault
915   MC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Trong xử lý đa tuyến (multi-threading), ưu điểm của việc sử dụng biến AutoLock (AutoLock là class trong đó hàm tạo sẽ lock, hàm hủy unlock một mutex)? 14 Tránh việc thiếu unlock trong khi sử dụng mutex, đặc biệt trong phạm vi (block hoặc hàm) có nhiều điểm kết thúc (break hoặc return) Xóa đối tượng mutex khi biến AutoLock được giải phóng Tăng hiệu năng xử lý của hệ thống Hạn chế sai sót và deadlock hệ thống
916   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Từ “Base” được ám chỉ điều gì trong 100 Base T ? 4 Khoảng cách truyền tối đa Loại cáp được sử dụng. Phương thức chuyển đổi mạng LAN Kỹ thuật truyền tín hiệu
918   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Từ một ClientA, thực hiện kết nối đến thư mục data được chia sẻ tại ServerA như sau? 3 Start/Run: net use G: \\ServerA\data Start/Run: \ServerA\data Start/Run: \\ServerA\data Câu A và C đều đúng
925   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Vị trí dữ liệu thực sự trong gói dữ liệu TCP bắt đầu từ byte? 4 40 32 5 Không xác định
943   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Với giao thức TCP, bên nhận sẽ thông báo lại cho bên gửi về số lượng tối đa dữ liệu mà nó có thể nhận được. Giá trị này được xác định tại trường? 3 Sequence Number Acknowledgement Number Rcvr Number Header length
944   SC Nghiệp vụ Thiết kế hệ thống phần mềm, hạ tầng phần cứng Với kiểu kết nối mạng theo dạng hình sao (Star), khi một trạm trong mạng ngưng hoạt động thì các trạm còn lại? 1 Hoạt động bình thường Đều ngưng hoạt động Hoạt động không ổn định Các câu trên đều đúng

Bước qua năm cũ

22 Tháng 1 2015

Một năm nữa sắp đi qua, người ta bắt đầu nôn nao chào đón năm mới. Phố xá hao gầy, xác xơ vì cơn gió chuyển mùa lạnh lẽo. Bất giác, lòng dạ lại bâng khuâng những được mất trước khi bước qua ngày tháng cũ.
 

Cách chọn áo vest nam

29 Tháng 12 2014

Áo vest nam gần như là một biểu tượng cho sự lịch lãm, sang trọng và thành đạt của phái mạnh. Tuy nhiên không phải bất cứ người đàn ông thành đạt nào cũng biết chọn cho mình những chiếc áo vest nam đẹp, phù hợp với dáng người.Các quý ông cần lưu ý điều gì để mua được áo vest nam đẹp, dưới đây là một số tiêu chuẩn cho một chiếc áo vest nam đẹp

 

Cách chọn áo vest

29 Tháng 12 2014

Làm thế nào để lựa chọn áo vest phù hợp nhất với bản thân , bài viết sau đây giới thiệu cách chọn áo vest cho những ai đang băn khoăn về cách lựa chọn áo vest hiện nay.

Đam mê tuổi 20

Tuoi 20

Khi toi 20

Mãi mãi tuổi 20

girl xinh

Audio Book Sách Nói

audio book sach noi

Live chat

To help us serve you better, please provide some information before we begin your chat.

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Yellow Green Blue Purple

Body

Background Color
Text Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction